Dodatkowe zabiegi w szpitalu [Porada eksperta]

Czy mam możliwość dokupienia zabiegów leczniczych w szpitalu?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Nie ma w przepisach prawnych procedury, która pozwalała by w ramach POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej) na dokupienie dodatkowych zabiegów zdrowotnych. Sytuacja taka mogłaby mieć miejsce w prywatnych placówkach zdrowotnych. Dokupienie zabiegów leczniczych wiąże się z ich koniecznością. Zatem w tym wypadku należy rozważać celowość tego rodzaju działań. Zazwyczaj lekarze sami dążą do udzielania dodatkowych świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjenta, jeżeli widzą taką konieczność. W innym przypadku  działania takie mogą być potraktowane jako szkoda wyrządzana pacjentowi. Zgodnie z art. 192 § 1kk, kto wykonuje zabieg leczniczy bez zgody pacjenta, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. Za nieumyślne przestępstwo skutkowe przeciwko życiu i zdrowiu może obecnie odpowiadać jedynie osoba, która naruszyła wymaganie działania w celu leczniczym bądź też działania zgodnego z zasadami sztuki lekarskiej.W prawie polskim brak ustawowej definicji zabiegu leczniczego. Przez analogię do art. 2 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2011 r. Nr 277, poz.1634 ze zm.) można stwierdzić, iż zabiegiem leczniczym jest postępowanie służące - zgodnie z zamysłem podejmującej je osoby - zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia innej osoby przez podejmowanie wobec niej działań diagnostycznych, terapeutycznych, a także profilaktycznych i rehabilitacyjnych, łączących się z naruszeniem jej integralności cielesnej. Naruszenie to może przybierać zarówno postać naruszenia tkanki cielesnej (np. zabieg operacyjny, iniekcja, pobieranie płynu rdzeniowego), jak i fizycznych ingerencji związanych z wnikaniem w ciało ludzkie bez naruszenia tkanki (np. sonda żołądkowa, penetracja mózgu za pomocą elektrowstrząsów). Spotykana niekiedy w piśmiennictwie polskim teza, iż zabiegiem leczniczym jest każde świadczenie zdrowotne.

Podstawa prawna: Ustawa kodeks karny( Dz.U. z 2007 Nr 88 poz. 553 ze zm.)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta