Działalność gospodarcza a zgłoszenie mamy do ubezpieczenia zdrowotnego [Porada eksperta]

2015-06-16 10:54

Mam pytanie związane z ubezpieczeniem zdrowotnym. Czy pracując na działalności gospodarczej mogę ubezpieczyć moją mamę, która nigdzie nie pracuje ?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Może pani prowadząc działalność gospodarczą zgłoście swoją mamę do ubezpieczenia zdrowotnego pod warunkiem, że mieszka ona razem z panią.

Każda osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, ma obowiązek zgłosić do tego ubezpieczenia członków swojej rodziny. Do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym członka rodziny wystarczające jest zgłoszenie przez jedną osobę podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia. Zgłoszenie takie jest przekazywane do ZUS przez płatnika składek. Na płatniku składek ciąży obowiązek zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego lub wyrejestrowania z tego ubezpieczenia członków rodziny osoby ubezpieczonej.

Za członka rodziny - do celów ubezpieczenia zdrowotnego - uważa się: dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę; albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się to do ukończenia 26 lat, a jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku; małżonka, wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Może jeszcze warto wspomnieć, że dziadkowie mogą zgłaszać do ubezpieczenia wnuki tylko w przypadku, kiedy żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub pracy na własny rachunek albo ubezpieczeniu dobrowolnemu. Formularz zgłoszeniowy (do zgłoszenia lub wyrejestrowania członka rodziny ubezpieczonego dla celów ubezpieczenia zdrowotnego) to ZUS ZCNA - zgłoszenie danych o członkach rodziny, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego.

Podstawa prawna: Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta