Wadliwa proteza zębowa: czy obejmuje ją gwarancja? [Porada eksperta]

Wykonano dla mnie protezę zębową górną i dolną za sumę 1350 zł. Po kilku miesiącach zęby trzonowe wytarły się, zgryz obniżył - wyglądałam fatalnie. Poszłam do mojej stomatolog z reklamacją. Zrobiono wymianę 4 zębów trzonowych w dolnej i w górnej protezie w ramach gwarancji. Jednak po ok. 2 miesiącach doszłam do wniosku, że ta proteza wygląda źle. Mam nadal obniżony zgryz (wcześniej ćwiczeniami próbowałam usta dostosować) i opadnięte kąciki. W nocy dolna proteza wypada. Stwarza problem, gdy śpiewam (zła dykcja). Złożyłam ponownie reklamację na piśmie z datą 09.04.2015 r. z żądaniem zwrotu pieniędzy z powodu zbyt dużej uciążliwości (unikam ludzi, proteza stuka przy spożywaniu posiłku, źle wyglądam, broda wysunięta do przodu, kąciki ust opadnięte, dolna wypada w nocy). Od wykonania protezy rok mija 24.04.2015. Jaka jest moja sytuacja prawna? Chodzi również o to, jaka gwarancja przysługuje na prywatne wykonanie protezy. Stomatolog pracuje w przychodni, w której wykonuje się usługi na NFZ.

Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie przez dentystę oświadczenia gwarancyjnego na usługę stomatologiczną, które określa obowiązki dentysty i uprawnienia pacjenta w przypadku, gdy rzecz (proteza zębowa) nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Oświadczenie gwarancyjne dentysty może zostać złożone w reklamie. Obowiązki stomatologa mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie protezy wraz z jej montażem, bądź jej naprawę oraz zapewnieniu innych usług. Jeżeli została udzielona gwarancja co do jakości protezy zębowej, poczytuje się w razie wątpliwości, że stomatolog jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej protezy lub do dostarczenia nowej wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy proteza została zamontowana. Gwarant (dentysta) formułuje oświadczenie gwarancyjne w sposób jasny i zrozumiały.

Ważne: 1. Gwarant zapewnia sprawną pracę przedmiotu sprzedaży przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania. 2. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady ujawnią się w terminie 24 miesięcy od daty jego wydania lub do dostarczenia wolnego od wad przedmiotu sprzedaży. Nabywcy przysługuje żądanie dostarczenia przedmiotu sprzedaży wolnego od wad, jeżeli w terminie gwarancji dokonane zostały co najmniej 4 jego naprawy, a przedmiot sprzedaży jest nadal wadliwy. 3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie sprzedaży. 4. W razie zaistnienia wad nabywca dostarczy przedmiot sprzedaży na koszt gwaranta do punktu serwisowego. 5. Gwarant zobowiązuje się wykonać obowiązki wynikające z niniejszej gwarancji w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przedmiotu sprzedaży. 6. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu sprzedaży od dnia jej wydania gwarantowi do dnia jej odebrania przez nabywcę ponosi gwarant. 7. Gwarancją nie są objęte: mechaniczne uszkodzenia spowodowane przez nabywcę, uszkodzenia i wady powstałe na skutek używania i przechowywania protezy niezgodnie z instrukcją obsługi, naprawy podjęte przez nabywcę we własnym zakresie. 8. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski. 9. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności protezy zębowej z umową.

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Przemysław Gogojewicz

Niezależny ekspert prawny specjalizujący się w tematyce medycznej.

Inne porady tego eksperta

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE