Zgłoszenie o podejrzeniu padaczki u kierowcy [Porada eksperta]

Witam ponownie. Dziękuję za odpowiedź odnośnie konieczności zgłoszenia podejrzenia padaczki u kierowcy. Mam w związku z tym kolejne pytanie: jak dokonuje się tego zgłoszenia o podejrzeniu padaczki u kierowcy - na sformalizowanych drukach (gdzie ewentualnie je otrzymać)? Listownie? Telefonicznie? Elektronicznie? Kto tego dokonuje: lekarz, który stwierdza chorobę, a może zwierzchnik/dyrektor ZOZu?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Lekarz, który podczas wykonywania zawodu, stwierdził u osoby ubiegającej się o prawo jazdy lub posiadającej prawo jazdy, przypadek wystąpienia napadu o symptomatologii padaczkowej lub podejrzenie albo istnienie padaczki, niezależnie od okoliczności, powinien niezwłocznie powiadomić organ wydający prawo jazdy o konieczności dokonania oceny predyspozycji zdrowotnych tej osoby do kierowania pojazdami. Jeżeli orzeczenie lekarskie stwierdza istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, bądź zawiera ograniczenia w korzystaniu z uprawnień do kierowania pojazdami wynikające ze stanu zdrowia, uprawniony lekarz w terminie 14 dni od dnia wystawienia orzeczenia przekazuje jego kopię właściwemu organowi uprawnionemu do wydania prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem. Szczegółowe zasady kierowania na badania lekarskie, ich przeprowadzania oraz wydawania orzeczeń lekarskich stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi określa rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Na podstawie przeprowadzonego badania uprawniony lekarz zgodnie z § 10 ust.1 rozporządzenia, wydaje orzeczenie lekarskie stwierdzające brak lub istnienie określonych przeciwwskazań do kierowania pojazdami, które stosownie do § 10 ust.4 rozporządzenia, powinno zostać wystawione zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5. Uprawniony lekarz wystawia orzeczenie lekarskie z kopią, przy czym oryginał orzeczenia otrzymuje osoba badana, zaś kopię orzeczenia dołącza do dokumentacji medycznej. W § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U z 2013 poz. 133), prawodawca przewidział dopuszczalność złożenia odwołania od powyższego orzeczenia przez osobę badaną albo podmiot kierujący na badania, w terminie 14 dni od otrzymania orzeczenia lekarskiego wystawionego przez uprawnionego orzeczenia.

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta