Czy można leczyć stwardnienie rozsiane za granicą? [Porada eksperta]

2013-07-15 12:16

Jestem chory na stwardnienie rozsiane. Dowiedziałem się, że w niemieckich klinikach przeprowadzane są opracje poprawiające życie z tą chorobą. Do kogo mogę się zwrócić o pomoc w finansowaniu takiego leczenia?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Należałoby sprawą tą zainteresować najbliższy odział NFZ. Przedstawić informację, co do postępów w badaniach klinicznych i pracach nad lekiem na stwardnienie rozsiane. Następnie zwrócić się do NFZ z zapytaniem o finansowanie leczenia w placówce zdrowia w Niemczech. Pacjent jednocześnie powinien złożyć zaświadczenie uprawniające do uzyskania w innym państwie planowego leczenia lub badań diagnostycznych tzw. formularz E 112, wydawany przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

Formularz E112/ Dokument S2 jest indywidualną zgodą instytucji właściwej na pokrycie kosztów leczenia ściśle określonego świadczenia medycznego, czyli leczenia planowego w innym państwie członkowskim. Leczenie planowe wymaga zgody na wyjazd do innego państwa członkowskiego w celu podjęcia tam leczenia we właściwej instytucji państwa, w której dany obywatel jest ubezpieczony. Formularz wydawany jest ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia, przebywającym na terytorium Polski lub na terytorium innego państwa członkowskiego UE lub EFTA. Do wniosku należy załączyć opinię lekarza wnioskującego w zakresie zakwalifikowania wnioskowanego leczenia na stwardnienie rozsiane do właściwego koszyka świadczeń gwarantowanych. Należy też wskazać pozycję wnioskowanego świadczenia w odpowiednich rozporządzeniach Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych dotyczących zakresu wnioskowanego leczenia.

Podstawą do podjęcia starań o uzyskanie zgody na odbycie zaplanowanego leczenia w innym państwie członkowskim na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia, jest wniosek do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju. Pacjent, udając się do innego państwa członkowskiego, zobowiązany jest do zabrania ze sobą oryginału formularza E112.

Podstawa prawna: Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2008 Nr 164 poz. 1027 ze zm.)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta