Zapis dziecka spoza związku małżeńskiego w USC. [Porada eksperta]

2014-05-29 11:44

Jak mogę zapisać dziecko w USC, które jest spoza związku małżeńskiego? Jestem w trakcie rozwodu. Ojciec dziecka (kawaler) odbywa karę w zakładzie karnym i bardzo chce uznać dziecko, które ma się narodzić we wrześniu br. Czy może on sporządzić jakieś oświadczenie, że uznaje to dziecko i chce żeby nosiło jego nazwisko?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia.

Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani:

  • ojciec dziecka albo matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala, albo inna osoba obecna przy porodzie;
  • lekarz albo położna. Jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło w zakładzie opieki zdrowotnej, do zgłoszenia urodzenia jest obowiązany zakład opieki zdrowotnej.

Jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki, jak w Pani przypadku dane dotyczące osoby ojca wpisuje się tylko w razie uznania dziecka przez ojca lub sądowego ustalenia ojcostwa.

Wyodrębnia się następujące formy uznania ojcostwa:

  • zwykłe - przed kierownikiem u.s.c., sądem opiekuńczym, konsulem;
  • oraz formę szczególną - przed notariuszem lub wójtem (burmistrzem, prezydentem), starostą, marszałkiem województwa, sekretarzem gminy lub powiatu.
  • Możliwość dokonania uznania ojcostwa przed innymi niż kierownik u.s.c. osobami przewiduje art. 73 k.r.o.

Kiedy nastąpi uznanie ojcostwa?

Uznanie ojcostwa następuje wtedy, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem u.s.c., że jest ojcem dziecka. Warunkiem koniecznym do skutecznego uznania jest potwierdzenie przez matkę dziecka, że uznający mężczyzna jest ojcem dziecka. Matka może takie potwierdzenie złożyć jednocześnie lub w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia przez mężczyznę oświadczenia.

Warto w tej sprawie skontaktować się z Naczelnikiem więzienia i wyjaśnić całą zawiłość.

Podstawa prawna: Ustawa kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 2012 poz 778) Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2011 Nr 212 poz. 1264)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta