Wyjazd nauczyciela do sanatorium w czasie wakacji [Porada eksperta]

2014-09-15 15:49

Jestem czynnym nauczycielem i chciałabym skorzystać z sanatorium, ale trudno składając wniosek przewidzieć, ile miesięcy będę oczekiwała. Znalazłam na stronie NFZ informację, że "Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym trwa 21 dni. Pobyt dziecka jest bezpłatny, natomiast pobyt osoby pracującej jest częściowo odpłatny. Osoba pracująca odbywa go w ramach urlopu wypoczynkowego". Wiem, że w wielu województwach ten zapis obowiązuje i nauczyciele dostają terminy w lipcu i sierpniu. Natomiast w województwie kujawsko-pomorskim, na stronie NFZ jest dodatkowy zapis: "Narodowy Fundusz Zdrowia kieruje się zasadą równego traktowania świadczeniobiorców, co oznacza brak preferencji zawodowych przy wyznaczaniu terminu leczenia uzdrowiskowego. NFZ nie zapewnia wyjazdu nauczycieli, wychowanków oraz innych pracowników pedagogicznych na leczenie uzdrowiskowe w okresie wakacji letnich lub ferii zimowych". Czuję się dyskryminowana! Czy nie powinny obowiązywać równe zasady we wszystkich województwach? Gdzie szukać pomocy, na jaki przepis się powoływać przy składaniu wniosku? Czy powinnam spróbować złożyć wniosek w innym województwie? Lekarz powiedział, że nie może mi dać L4 na sanatorium.

Porada prawnika
Autor: Getty Images

W kwestiach dyskryminacji proszę zwrócić się do Rzecznika praw pacjenta. Natomiast rozwiązując kwestie składania wniosku w innym województwie, powinna Pani wiedzieć, że zgodnie z art. 33 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitacja uzdrowiskowa przysługuje świadczeniobiorcy na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie wymaga potwierdzenia przez oddział wojewódzki Funduszu właściwy ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, a jeżeli nie można ustalić miejsca jego zamieszkania - oddział wojewódzki Funduszu właściwy dla siedziby świadczeniodawcy, który wystawił skierowanie. Zatem nie będzie takiej możliwości, aby złożyć wniosek w innym województwie, chyba że zajdą okoliczności wskazane powyżej.

Warto wiedzieć, że zawsze można złożyć zapytanie o interpretację przepisów do NFZ. Proszę pamiętać, że skierowanie na leczenie uzdrowiskowe dotyczy uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podkreślając, że lecznictwo uzdrowiskowe jest integralną częścią systemu ochrony i zorganizowaną formą udzielania świadczeń zdrowotnych przy wykorzystaniu naturalnych surowców leczniczych, potwierdzenie bądź odmowa potwierdzenia skierowania na leczenie uzdrowiskowe jest podejmowane w indywidualnej sprawie określonego podmiotu i dotyczy uprawnienia tego podmiotu do ochrony zdrowia wynikającego z Konstytucji RP, które skonkretyzowane zostało w art. 15 ust. 2 pkt 8 i art. 33 ust. 1 ustawy o świadczeniach. Podstawa prawna: Ustawa o ustawy o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 Nr 164 poz 1027 ze zm.)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta