Padaczka a prawo jazdy: czy lekarz musi poinformować odpowiednie organy o padaczce u kierowcy? [Porada eksperta]

2014-09-30 14:47

Czy w świetle nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 lipca br. i przepisów Dz. Ustaw 2914, poz. 949, zał. 5 lekarz nadal jest zobowiązany do powiadamiania odpowiednich organów o podejrzeniu lub istnieniu padaczki u posiadającego prawo jazdy?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

TAK. Zgodnie z art 79.8 ustawy o kierujących pojazdami, w przypadku gdy w orzeczeniu lekarskim zostały stwierdzone przeciwwskazania zdrowotne do kierowania pojazdem albo wynikające ze stanu zdrowia ograniczenia, uprawniony lekarz przesyła jego kopię: 1) jednostce wykonującej ponowne badanie, jeżeli osoba złożyła wniosek o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego; 2) staroście właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej, po upływie 14 dni od dnia badania, jeżeli osoba badana lub podmiot kierujący na badania nie złożyła wniosku o przeprowadzenie ponownego badania albo orzeczenie lekarskie zostało wydane po przeprowadzeniu ponownego badania.

W przypadku wystąpienia u osoby ubiegającej się o wydanie lub posiadającej prawo jazdy innej utraty świadomości, zaburzenia świadomości lub napadowych zaburzeń ruchowych o symptomatologii padaczkowej, konieczne jest dokonanie oceny, z uwzględnieniem ryzyka ponownego wystąpienia tych zaburzeń podczas kierowania pojazdami. Lekarz neurolog określa wymagania dotyczące dalszej obserwacji lekarskiej oraz może wskazać okres, w którym osoba posiadająca prawo jazdy nie może kierować pojazdami.

Warto wiedzieć, że w zakresie układu nerwowego uwzględnia się choroby obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego oraz zaburzenia neurologiczne związane z interwencją chirurgiczną skutkującą uszkodzeniem ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego, w zależności od skutków czynnościowych (zaburzeń świadomości, zaburzeń czucia, zaburzeń motorycznych, zaburzeń postawy ciała, zaburzeń równowagi i koordynacji ruchowej, dysfunkcji percepcji wzrokowej i słuchowej). W ocenie uwzględnia się również zagrożenia wynikające z charakteru schorzenia, niebezpieczeństwo progresji zaburzeń neurologicznych i pogorszenia się stanu zdrowia. W przypadku schorzeń neurologicznych może być wymagana opinia lekarza neurologa, w przypadku padaczki opinia lekarza neurologa jest konieczna.

Podstawa prawna: Ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 poz. 600).

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u prawnika.

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta