Kiedy przymusowe hospitalizowanie chorych? [Porada eksperta]

2013-05-07 14:25

Witam, czy chorego np. na gruźlicę należy obowiązkowo hospitalizować, czy można się nie zgodzić na szpital?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Zgodnie z normami prawa karnego oraz ustawą o zwalczaniu chorób zakaźnych osoba uchylająca się obowiązkowi leczenia podlega sankcji karnej oraz przymusowemu leczeniu. Zgodnie z art. 36.1 ustawy o Zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wobec osoby, która nie poddaje się obowiązkowi szczepienia, badaniom sanitarno-epidemiologicznym, zabiegom sanitarnym, kwarantannie lub izolacji, a u której podejrzewa się lub rozpoznano chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób, może być zastosowany środek przymusu bezpośredniego polegający na przytrzymywaniu, unieruchomieniu lub przymusowym podaniu leków. Lekarz, który podejrzewa lub rozpoznaje chorobę zakaźną, (np. gruźlicę) jest obowiązany pouczyć pacjenta lub osobę sprawującą nad pacjentem faktyczną opiekę, o środkach ostrożności zapobiegających przeniesieniu zakażenia na inne osoby. Fakt zachorowania na gruźlicę lekarz ma obowiązek zgłosić właściwemu ze względu na miejsce zachorowania wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu lub wskazanej przez niego specjalistycznej jednostce, właściwej w zakresie gruźlicy i chorób płuc. Inspektor sanitarny, w drodze decyzji administracyjnej, może nakazać poddanie się chorego lub podejrzanego o zachorowanie badaniom, obowiązkowemu leczeniu, obowiązkowej hospitalizacji, izolacji lub nadzorowi epidemiologicznemu. Zgodnie z ustawą, osoba chora na gruźlicę, która nie prątkuje, podlega obowiązkowemu leczeniu ambulatoryjnemu. Obowiązek ten polega na poddawaniu się badaniom lekarskim, innym badaniom diagnostycznym oraz stosowaniu się do zaleconego leczenia. W przypadku rozpoznania zakażenia, które może przenosić się drogą kontaktów seksualnych, lekarz ma obowiązek poinformować zakażonego o konieczności zgłoszenia się do lekarza partnera lub partnerów seksualnych zakażonego. Kierownik jednostki, w której wykonywana jest obowiązkowa hospitalizacja, jest obowiązany również do powiadomienia rodziny lub osoby wskazanej przez osobę poddaną obowiązkowej hospitalizacji o zastosowaniu tego środka.

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz.U. z 2008 Nr 234 poz. 1570 ze zm.)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta