Czy pacjent ma prawo do odwiedzin w szpitalu? [Porada eksperta]

2013-04-01 18:31

Czy pacjent w trakcie korzystania ze świadczenia lekarskiego, ma prawo do obecności osoby bliskiej? W jakiej sytuacji lekarz może odmówić tej obecności?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Pacjent ma prawo w trakcie korzystania z pomocy lekarskiej do obecności osoby bliskiej. Zgodnie z art. 33. 1 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, pacjent w zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami. Warto przy tym wspomnieć , że pacjent również ma prawo do obecności osoby bliskiej podczas badania lekarskiego. Osoba wykonująca zawód medyczny, udzielająca świadczeń zdrowotnych pacjentowi, może odmówić obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta. Ustawa nie precyzuje znaczenia słowa bezpieczeństwo pacjenta, pozostawiając pewną dowolność interpretacji. Odmowę obecności osoby bliskiej odnotowuje się w dokumentacji medycznej. Warto wiedzieć, że postępowanie diagnostyczne, lecznicze i zapobiegawcze wymaga zgody pacjenta. Jeżeli pacjent nie jest zdolny do świadomego wyrażenia zgody, powinien ją wyrazić jego przedstawiciel ustawowy lub osoba faktycznie opiekująca się pacjentem. W przypadku osoby niepełnoletniej, lekarz powinien starać się uzyskać także jej zgodę, o ile jest ona zdolna do świadomego wyrażenia tej zgody. Wszczęcie postępowania diagnostycznego, leczniczego i zapobiegawczego bez zgody pacjenta może być dopuszczone tylko wyjątkowo w szczególnych przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób. Badanie bez wymaganej zgody pacjenta lekarz może przeprowadzić również na zlecenie organu lub instytucji upoważnionej do tego z mocy prawa, o ile nie stwarza ono nadmiernego ryzyka zdrowotnego dla pacjenta. W razie nie uzyskania zgody na proponowane postępowanie, lekarz powinien nadal, w miarę możliwości, otaczać pacjenta opieką lekarską. Podstawa prawna: Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (Dz.U. z 2010 poz. 159 ze zm.)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta