błędna diagnoza - odszkodowanie [Porada eksperta]

2013-04-08 14:58

Mam pytanie odnośnie błędnej diagnozy lekarskiej. Kiedy przysługuje mi odszkodowanie od lekarza jeżeli pomylił się co do choroby?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Odszkodowanie może przysługiwać pacjentowi tylko i wyłącznie, jeżeli udowodni błąd w sztuce lekarskiej. Na obraz błędu lekarskiego w piśmiennictwie prawniczym oraz w orzecznictwie wchodzą dwie przesłanki: 1) wina dotycząca techniki medycznej (niewiedza lekarza, nieostrożność w postępowaniu, niedbalstwo, niezręczność, nieuwaga), 2) wina niedotycząca techniki medycznej (naruszenie prawa pacjenta do informacji, niepowiadomienie o ryzyku i skutkach zabiegu, przeprowadzenie zabiegu bez zgody pacjenta, brak koniecznego nadzoru pooperacyjnego, porzucenie chorego, podjęcie zabiegu o zbyt dużym ryzyku w porównaniu do zamierzonych korzyści, dokonanie zabiegów oczywiście zbędnych, dokonanie eksperymentu badawczego stwarzającego ryzyko dla zdrowia pacjenta, brak odpowiednich badań wstępnych, czego skutkiem jest wadliwa diagnoza itp.). Lekarz może ponosić odpowiedzialność tylko w razie winy, nie może odpowiadać za brak rezultatu, za ryzyko leczenia, jeśli pacjent wyraził zgodę na leczenie, choć powinien uczynić wszystko, aby zamierzony rezultat osiągnąć. Wina zachodzi wówczas, gdy lekarzowi można postawić zarzut zarówno obiektywnej, jak i subiektywnej niewłaściwości postępowania. Pojęcie winy składa się z dwóch elementów: obiektywnego (naruszenie obowiązujących przepisów lub reguł wynikających z zasad wiedzy medycznej, doświadczenia i deontologii zawodowej) i subiektywnego (niedbalstwo, niedołożenie należytej staranności, umyślne działanie lub zaniechanie). Oba te elementy muszą wystąpić łącznie. Winą lekarza będzie także pozbawienie pacjenta szansy wyleczenia lub przeżycia na skutek np. braku należytej staranności w postępowaniu, błędu diagnostycznego w razie braku wiedzy lub koniecznych badań wstępnych, braku należytej informacji o ryzyku i skutkach zabiegu operacyjnego czy alternatywnej metodzie leczenia, wadliwych zabiegów. Podstawa prawna: Ustawa kodeks cywilny ( Dz.U z 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.) Ustawa o działalności leczniczej ( Dz.U z 2011 Nr 112 poz. 654 ze zm.)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta