Zolsana®

1 tabl. powl. zawiera 10 mg winianu zolpidemu. Lek zawiera laktozę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Zolsana® 20 szt., tabl. powl.

Zolpidem tartrate

17.54 zł 2019-04-05

Działanie

Lek nasenny z grupy imidazopirydyn. W badaniach doświadczalnych wykazano, że ma on działanie uspokajające w dawkach mniejszych, niż te, które powodują działanie przeciwdrgawkowe, miorelaksacyjne czy przeciwlękowe. Działanie to jest związane ze swoistym działaniem agonistycznym na receptory ośrodkowe należące do kompleksu wielkocząsteczkowego receptora "GABA-omega" (BZ1 i BZ2), modulującego otwieranie kanału dla jonów chlorkowych. Zolpidem działa głównie na podtypy receptora omega (BZ1). Po podaniu doustnym zolpidem szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając Cmax w ciągu 0,5-3 h. Biodostępność wynosi 70%. W 92% wiąże się z białkami osocza. Metabolizm pierwszego przejścia przez wątrobę wynosi około 35%. Zolpidem jest wydalany w postaci metabolitów, głównie z moczem (56%) i kałem (37%). T0,5 wynosi 2,4 h, natomiast czas działania wynosi około 6 h. U osób w podeszłym wieku oraz u pacjentów z niewydolnością wątroby obserwuje się zwiększoną biodostępność leku, zmniejszenie klirensu oraz wydłużenie okresu półtrwania (około 10 h). U pacjentów z niewydolnością nerek obserwowane jest umiarkowane zmniejszenie klirensu.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 10 mg na dobę (dawka maksymalna), bezpośrednio przed snem. Nie należy przyjmować kolejnej dawki tej samej nocy. Leczenie preparatem powinno być możliwie najkrótsze. Zazwyczaj czas trwania leczenia wynosi od kilku dni do 2 tyg., łącznie z okresem odstawiania leku - maksymalnie 4 tyg. W niektórych przypadkach konieczne może być wydłużenie okresu leczenia powyżej maksymalnie zalecanego, jedynie po ponownej ocenie stanu pacjenta. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku, u pacjentów osłabionych oraz u pacjentów z niewydolnością wątroby zalecana dawka wynosi 5 mg na dobę; dawkę tę można zwiększyć do 10 mg na dobę w przypadku dobrej tolerancji leku. Preparat nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży Sposób podania. Tabletki należy przyjmować bezpośrednio przed położeniem się spać, popijając płynem.

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie bezsenności u dorosłych w przypadku bezsenności osłabiającej lub powodującej skrajne wyczerpanie. Benzodiazepiny lub leki podobne do benzodiazepin są wskazane jedynie wówczas, gdy zaburzenia snu są ciężkie, uniemożliwiają normalne funkcjonowanie oraz powodują skrajne wyczerpanie.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na zolpidem lub pozostałe składniki preparatu. Ciężka niewydolność wątroby. Zespół bezdechu sennego. Ciężka niewydolność oddechowa. Myastenia gravis. Dzieci i młodzież poniżej 18 lat.

Środki ostrożności

Po wielokrotnym stosowaniu przez okres kilku tygodni może rozwinąć się zmniejszenie skuteczności działania nasennego benzodiazepin o krótkim działaniu i leków podobnych do benzodiazepin. Stosowanie benzodiazepin lub leków podobnych do benzodiazepin może prowadzić do rozwoju uzależnienia fizycznego i psychicznego. Ryzyko uzależnienia nasila się wraz ze zwiększeniem dawki oraz czasem trwania leczenia; jest również większe u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i (lub) uzależnieniem od alkoholu lub leków w wywiadzie. W przypadkach, w których doszło do rozwoju uzależnienia fizycznego, nagłemu przerwaniu leczenia będą towarzyszyć objawy odstawienne. Przemijający zespół, polegający na nasileniu objawów, które były powodem rozpoczęcia leczenia benzodiazepinami lub lekami podobnymi do benzodiazepin, może wystąpić po odstawieniu leczenia. Objawom mogą towarzyszyć inne reakcje między innymi zmiany nastroju, lęk i niepokój. W przypadku stosowania benzodiazepin i leków podobnych do benzodiazepin o krótkim działaniu, zespół odstawienny może występować w przerwach pomiędzy kolejnymi dawkami zwłaszcza, jeśli przyjmowane są duże dawki. Ponieważ wystąpienie objawów odstawiennych /objawów z „odbicia” jest bardziej prawdopodobne po nagłym przerwaniu leczenia, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki. Należy zachować ostrożność u pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową (benzodiazepiny mogą hamować czynność ośrodka oddechowego), u pacjentów w podeszłym wieku lub osłabionych (ryzyko upadków i w konsekwencji złamania szyjki kości udowej) oraz u pacjentów z niewydolnością nerek. Benzodiazepiny nie są wskazane w leczeniu pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (ryzyko przyspieszenia rozwoju encefalopatii wątrobowej). Nie zaleca się stosowania benzodiazepin i preparatów podobnych do benzodiazepin jako leków podstawowych u pacjentów z chorobami psychicznymi. Ostrożnie stosować u pacjentów z objawami depresji. Mogą występować skłonności samobójcze. W związku z możliwością celowego przedawkowania przez pacjenta, należy przepisywać możliwie najmniejsze ilości leku. Nie zaleca się stosowania w monoterapii depresji oraz lęku związanego z depresją (ryzyko nasilenia skłonności samobójczych). Stosowanie preparatu może prowadzić do wystąpienia tolerancji i uzależnienia psychicznego - należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z uzależnieniem od alkoholu lub leków w wywiadzie. Benzodiazepiny mogą powodować amnezję następczą. Objawy amnezji występują najczęściej kilka godzin po zażyciu leku. W celu zmniejszenia ryzyka, pacjent powinien mieć zapewnioną możliwość nieprzerwanego 8 godzinnego snu. Ryzyko wystąpienia zaburzeń psychoruchowych dnia następnego, w tym zaburzenia zdolności prowadzenia pojazdów, jest zwiększone jeśli: zolpidem przyjęto w czasie krótszym niż 8 h przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających przytomności umysłu, zastosowano dawkę większą niż zalecana, zastosowano jednocześnie inne leki działające hamująco na OUN lub innymi lekami, które zwiększają stężenie zolpidemu we krwi, z alkoholem lub substancjami niedozwolonymi. Podczas stosowania benzodiazepin lub leków podobnych do benzodiazepin mogą wystąpić takie objawy jak: niepokój, pobudzenie, drażliwość, agresywność, urojenia, napady wściekłości, koszmary senne, omamy, psychozy, somnambulizm, nieadekwatne zachowanie, zwiększona bezsenność. W przypadku ich wystąpienia, należy przerwać stosowanie leku. Wystąpienie tych reakcji jest bardziej prawdopodobne u pacjentów w wieku podeszłym. Tabletki zawierają laktozę - nie powinny być stosowane u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Często: senność następnego dnia po zażyciu leku, zobojętnienie emocjonalne, zmniejszona czujność, splątanie, zmęczenie, ból i zawroty głowy, podwójne widzenie, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, ataksja, osłabienie siły mięśniowej. Niezbyt często: biegunka, nudności, wymioty, reakcje skórne, reakcje paradoksalne (niepokój, pobudzenie, drażliwość, agresywność, urojenia, napady gniewu, koszmary nocne, omamy, psychozy, somnambulizm, nieadekwatne zachowanie lub inne behawioralne działania niepożądane), postępująca amnezja, która może być związana z nieadekwatnym zachowaniem. Częstość nieznana: zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, nadmierna potliwość, obrzęk naczynioruchowy, zaburzenia chodzenia, upadki, rozwój tolerancji na lek, upadek (szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku oraz gdy lek nie został przyjęty zgodnie z zaleceniami), zmniejszone libido.  Benzodiazepiny lub leki podobne do benzodiazepin mogą powodować niepamięć następczą lub ujawnienie się wcześniej istniejącej depresji. Stosowanie leku (nawet w dawkach terapeutycznych) może prowadzić do rozwoju uzależnienia fizycznego i psychicznego. Przerwanie leczenia może prowadzić do wystąpienia objawów odstawiennych (ból głowy i mięśni, lęk, napięcie, niepokój, splątanie, drażliwość; w ciężkich przypadkach: derealizacja, depersonalizacja, przeczulica słuchowa, drętwienie i mrowienie kończyn, nadwrażliwość na światło, hałas i dotyk, omamy lub napady drgawkowe) lub do przejściowej bezsenności "z odbicia".

Ciąża i laktacja

Leku nie należy stosować w ciąży (zwłaszcza w I trymestrze). Lek stosowany w końcowym okresie ciąży lub podczas porodu może powodować hiponatremię, zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi i umiarkowaną niewydolność oddechową u noworodka. U noworodków, których matki przyjmowały długotrwale benzodiazepiny podczas ostatniego okresu ciąży, w wyniku fizycznego uzależnienia mogą rozwinąć się objawy odstawienne w okresie pourodzeniowym. Zolpidem w niewielkich ilościach przenika do mleka kobiecego - nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Uwagi

Zolpidem ma duży wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn. Należy ostrzec kierowców pojazdów i operatorów maszyn o ryzyku senności, wydłużeniu czasu reakcji, zawrotach głowy, ospałości, niewyraźnym i (lub) podwójnym widzeniu i zmniejszonej czujności oraz zaburzeniu zdolności prowadzenia pojazdu rano następnego dnia po przyjęciu leku. W celu minimalizacji ryzyka zalecany jest przynajmniej 8 godzinny czas odpoczynku pomiędzy przyjęciem zolpidemu a prowadzeniem pojazdu, obsługą maszyn oraz pracą na wysokościach.

Interakcje

Nie należy stosować leku z alkoholem, ponieważ nasila się działanie uspokajające zolpidemu. Nasilenie działania hamującego na OUN może wystąpić podczas jednoczesnego stosowania zolpidemu i leków przeciwpsychotycznych, nasennych, uspokajających, przeciwlękowych, przeciwdepresyjnych, przeciwpadaczkowych, znieczulających, przeciwhistaminowych o działaniu uspokajającym oraz narkotycznych leków przeciwbólowych - jednoczesne stosowanie zolpidemu z tymi lekami może nasilać senność oraz zaburzenia psychoruchowe dnia następnego, w tym zaburzenie zdolności prowadzenia pojazdów. Odnotowano pojedyncze przypadki omamów wzrokowych u pacjentów przyjmujących zolpidem z lekami przeciwdepresyjnymi, w tym z bupropionem, dezypraminą, fluoksetyną, sertraliną oraz wenlafaksyną. Jednoczesne przyjmowanie fluwoksaminy może zwiększać stężenie zolpidemu we krwi - jednoczesne stosowanie nie jest zalecane. Jednoczesne stosowanie zolpidemu z narkotycznymi lekami przeciwbólowymi może prowadzić do nasilenia euforii, co może spowodować zwiększenia ryzyka psychicznego uzależnienia. Jednoczesne stosowanie cyprofloksacyny może zwiększać stężenie zolpidemu we krwi - nie zaleca się jednoczesnego stosowania. Zolpidem jest metabolizowany przez niektóre enzymy cytochromu P450, głównie przez enzym CYP3A4. Leki indukujące enzymy wątrobowe (np. ryfampicyna - induktor CYP3A4) nasilają metabolizm zolpidemu, zmniejszając jego skuteczność terapeutyczną. Preparaty hamujące aktywność enzymów wątrobowych (szczególnie izoenzymu CYP3A4) mogą zwiększać stężenie zolpidemu we i tym samym nasilać jego działanie. Jednak w przypadku jednoczesnego stosowania zolpidemu z itrakonazolem (inhibitor CYP3A4) nie obserwowano istotnych zmian w farmakokinetyce i farmakodynamice zolpidemu.

Cena

Zolsana®, cena 100% 17.54 zł

Preparat zawiera substancję: Zolpidem tartrate

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."