Controloc®

1 fiolka zawiera 40 mg pantoprazolu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Controloc® 1 fiolka, proszek do sporz. roztw. do wstrz.

Pantoprazole

12.7 zł 2019-04-05

Działanie

Lek hamujący wydzielanie kwasu solnego w komórkach okładzinowych żołądka w wyniku wybiórczego blokowania aktywności H+/K+-ATP-azy (tzw. pompy protonowej). Działanie leku zależy od dawki i prowadzi do zahamowania zarówno wydzielania podstawowego, jak i wydzielania stymulowanego (niezależnie od rodzaju bodźca pobudzającego). Zmniejsza kwaśność treści żołądkowej oraz wtórnie, w sposób odwracalny, zwiększa wydzielanie gastryny w stopniu proporcjonalnym do zmniejszenia kwaśności. Pantoprazol w około 98% wiąże się z białkami osocza. Jest metabolizowany w wątrobie, wydalany w około 80% przez nerki w postaci metabolitów, pozostała część jest wydalana z kałem. T0,5 w fazie eliminacji wynosi około 1 h.

Dawkowanie

Dożylnie. Dorośli. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, refluksowe zapalenie przełyku: 40 mg na dobę. Zespół Zollingera-Ellisona i inne choroby związane z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego: początkowo 80 mg, następnie indywidualnie. Dawki dobowe większe niż 80 mg należy podawać w dwóch dawkach podzielonych. Dawki powyżej 160 mg/dobę nie należy stosować długotrwale. W przypadku, gdy konieczne jest szybkie zahamowanie wydzielania kwasu, dawka początkowa 2 x 80 mg preparatu u większości pacjentów wystarcza do zmniejszenia w ciągu 1 h ilości wydzielanego kwasu do pożądanego zakresu. Dzieci i młodzież. Bezpieczeństwo i skuteczność preparatu u dzieci w wielu poniżej 18 lat nie zostały ustalone, nie zaleca się stosowania. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku oraz pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie ma konieczności modyfikowania dawkowania. Nie należy przekraczać dobowej dawki 20 mg pantoprazolu (pół fiolki zawierającej 40 mg pantoprazolu) u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. Sposób podania. Zawartość fiolki należy rozpuścić w 10 ml 0,9% NaCl. Tak przygotowany roztwór może być podany bezpośrednio lub po zmieszaniu z 100 ml 0,9% roztworu NaCl lub 5% roztworu glukozy. Czas trwania wlewu: 2-15 min. Roztwór należy wykorzystać w przeciągu 12 h. Preparat zalecany jest wyłącznie w przypadku, gdy nie można zastosować pantoprazolu w postaci doustnej. Należy możliwie najszybciej przejść na terapię doustną.

Wskazania

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. Refluksowe zapalenie przełyku. Zespół Zollingera-Ellisona i inne stany chorobowe związane z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu.

Środki ostrożności

Objawowa odpowiedź na pantoprazol może maskować objawy nowotworu żołądka i może opóźniać jego rozpoznanie. W przypadku wystąpienia objawów jak znaczna niezamierzona utrata wagi, nawracające wymioty, dysfagia, krwawe wymioty, niedokrwistość, smołowate stolce oraz przy podejrzeniu lub stwierdzeniu owrzodzeń żołądka, należy wykluczyć ich podłoże nowotworowe. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby należy regularnie kontrolować aktywność enzymów wątrobowych - w przypadku zwiększenia ich aktywności należy przerwać leczenie. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania pantoprazolu z atazanawirem. Leczenie preparatem może powodować niewielki wzrost ryzyka zakażeń przewodu pokarmowego wywołanych bakteriami z rodziny Salmonella i Campylobacter lub Clostridium difficile. U pacjentów leczonych długotrwale (min. 3 mies.) opisywano przypadki ciężkiej hipomagnezemii. U pacjentów z największym nasileniem hipomagnezemii zaprzestanie stosowania inhibitorów pompy protonowej (IPP) oraz rozpoczęcie leczenia suplementacyjnego magnezem prowadziło do poprawy. U pacjentów mających przyjmować IPP przez dłuższy czas oraz u pacjentów przyjmujących IPP z digoksyną lub innymi lekami, które mogą powodować hipomagnezemię (np. diuretyki), należy rozważyć badanie stężenia magnezu przed rozpoczęciem terapii. Stosowanie IPP, zwłaszcza przyjmowanych w dużych dawkach oraz w długoterminowej terapii (≥1 roku), może nieznacznie zwiększyć ryzyko złamań kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa, szczególnie u osób w podeszłym wieku lub u osób z innymi czynnikami ryzyka. Pacjenci z ryzykiem wystąpienia osteoporozy powinni przyjmować odpowiednią dawkę wit. D i wapnia. Sporadycznie podczas przyjmowania IPP występowała podostra postać skórna tocznia rumieniowatego (SCLE). Brak danych dotyczących stosowania pantoprazolu u dzieci, dlatego nie zaleca się stosowania u pacjentów poniżej 18 lat.

Niepożądane działanie

Często: polipy dna żołądka (łagodne), zakrzepowe zapalenie żył w miejscu podania. Niezbyt często: zaburzenia snu, ból i zawroty głowy, ból w nadbrzuszu, biegunka, nudności, wymioty, uczucie pełności w jamie brzusznej i wzdęcia, zaparcia, suchość w jamie ustnej, ból i dyskomfort w nadbrzuszu, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferaz, γ-glutamylotranspeptydazy), wysypka skórna/wyprysk, wykwity skórne, świąd, złamania kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa (przy długotrwałym stosowaniu), osłabienie, zmęczenie, złe samopoczucie. Rzadko: agranulocytoza, nadwrażliwość (w tym reakcje anafilaktyczne i wstrząs anafilaktyczny), hiperlipidemia i zwiększone stężenie lipidów (triglicerydy, cholesterol), zmiany masy ciała, depresja (i wszystkie agrawacje), zaburzenia smaku, zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie, zwiększenie stężenia bilirubiny, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, ból stawów, ból mięśni, ginekomastia, podwyższenie temperatury ciała, obrzęki obwodowe. Bardzo rzadko: małopłytkowość, leukopenia, pancytopenia, dezorientacja (i wszystkie agrawacje). Częstość nieznana: hiponatremia, hipomagnezemia (przy długotrwałym stosowaniu), hipokalcemia, hipokaliemia, omamy, splątanie (szczególnie u pacjentów predysponowanych, jak również nasilenie tych objawów w przypadku ich wcześniejszego występowania), parestezje, uszkodzenia komórek wątroby, żółtaczka, niewydolność komórek wątroby, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, rumień wielopostaciowy, nadwrażliwość na światło, skurcze mięśni, śródmiąższowe zapalenie nerek (z możliwością niewydolności nerek). Stosowanie pantaprazolu może prowadzić do nieznacznie większego ryzyka zakażeń przewodu pokarmowego wywołanych przez bakterie, takie jak Salmonella i Campylobacter lub Clostridium difficile.

Ciąża i laktacja

W ciąży i okresie karmienia piersią stosować jedynie w przypadku, gdy spodziewane korzyści dla matki przewyższają potencjalne zagrożenie dla płodu lub karmionego dziecka. W badaniach na zwierzętach po podaniu pantoprazolu nie stwierdzono zaburzenia płodności.

Uwagi

Należy przerwać leczenie pantoprazolem na co najmniej 5 dni przed pomiarem stężenia CgA, gdyż zwiększone stężenie CgA, wywołane zmniejszoną kwaśnością soku żołądkowego, może wpływać na diagnostykę guzów neuroendokrynnych; jeżeli po pomiarze wstępnym wartości stężenia CgA i gastryny nadal wykraczają poza zakres referencyjny, pomiary należy powtórzyć po 14 dniach od zaprzestania leczenia inhibitorami pompy protonowej. Przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć nowotworowy charakter choroby, gdyż pantoprazol może maskować obraz kliniczny i opóźniać rozpoznanie nowotworu. W przypadku wystąpienia zawrotów głowy lub zaburzeń widzenia pacjenci nie powinni prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać urządzeń w ruchu.

Interakcje

Pantoprazol może zmniejszać wchłanianie leków, których biodostępność zależy od pH (np. ketokonazolu). Inhibitory pompy protonowej znacznie zmniejszają biodostępność atazanawiru - stosowanie pantoprazolu nie jest zalecane podczas leczenia atazanawirem. Jeśli ocenia się to jako konieczne, zaleca się uważną kliniczną kontrolę (np. miano wirusa) w połączeniu z zwiększeniem dawki atazanawiru do 400 mg i rytonawirem w dawce 100 mg. Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 20 mg pantoprazolu. U niektórych pacjentów zaobserwowano, że równoczesne stosowanie dużych dawek metotreksatu (np. 300 mg) z inhibitorami pompy protonowej prowadziło do zwiększenia stężenia metotreksatu. Dlatego też u pacjentów przyjmujących duże dawki metotreksatu, np. w chorobie nowotworowej lub łuszczycy należy rozważyć czasowe przerwanie stosowania pantoprazolu. Nie wykazano klinicznie istotnych interakcji pantoprazolu z: diazepamem, diklofenakiem, digoksyną, fenytoiną, glibenklamidem, karbamazepiną, kofeiną, metoprololem, naproksenem, nifedypiną, piroksykamem, teofiliną, doustnymi preparatami antykoncepcyjnymi oraz etanolem. Możliwe są interakcje z innymi lekami metabolizowanymi przez enzymy cytochromu P-450. W pojedynczych przypadkach, podczas równoczesnego stosowania z warfaryną lub fenprokumonem obserwowano zmiany wartości INR - u pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe zaleca się kontrolę INR na początku leczenia pantoprazolem, po zakończeniu lub podczas nieregularnego stosowania pantoprazolu. Nie stwierdzono interakcji z lekami zobojętniającymi sok żołądkowy, oraz z antybiotykami (klarytromycyną, metronidazolem, amoksycyliną).

Cena

Controloc®, cena 100% 12.7 zł

Preparat zawiera substancję: Pantoprazole

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."