Alecensa

1 kaps. zawiera 150 mg alektynibu (w postaci chlorowodorku); kapsułki zawierają laktozę oraz sód.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Alecensa 224 szt., kaps. twarde

Alectinib

2019-04-05

Działanie

Lek przeciwnowotworowy. Alektynib jest wysoce selektywnym i silnym inhibitorem kinaz tyrozynowych ALK oraz RET. Hamuje aktywność kinazy tyrozynowej ALK, co prowadzi do blokady zstępujących szlaków sygnałowych (w tym STAT 3 i PI3K/AKT) oraz indukcji śmierci komórek nowotworowych (apoptozy). Wykazano aktywność alektynibu w odniesieniu do form enzymu ALK zawierających mutacje, w tym mutacje odpowiadające za oporność na kryzotynib. Główny metabolit alektynibu (M4) wykazuje zbliżoną siłę działania i aktywność w odniesieniu do ALK. Alektynib nie jest substratem glikoproteiny P ani białka BCRP, będących nośnikami wypływu w barierze krew-mózg, a przez to może przenikać do OUN i w nim pozostawać. Po podaniu doustnym podczas posiłku alektynib wchłania się, osiągając Cmax po około 4–6 h. Bezwzględna dostępność biologiczna wynosi ok. 36,9%. Po podaniu pojedynczej dawki doustnej 600 mg w trakcie wysokotłuszczowego, wysokokalorycznego posiłku ekspozycja na alektynib i metabolit M4 wzrasta około 3-krotnie w porównaniu z podaniem na czczo. Stan stabilny alektynibu jest osiągany w ciągu 7 dni ciągłego podawania 600 mg 2 razy na dobę. Alektynib i jego główny metabolit M4 wiążą się z białkami osocza w >99%. CYP3A4 jest głównym izoenzymem odpowiadającym za metabolizm alektynibu oraz jego podstawowego metabolitu M4 (odpowiada za 40-50% metabolizmu alektynibu). Metabolit M1b, będący metabolitem o mniejszym znaczeniu oraz izomer M1a, prawdopodobnie powstają przy udziale izoenzymów CYP (w tym izoenzymów innych niż CYP3A) i enzymów dehydrogenazy aldehydowej. Lek jest wydalany głównie z kałem (97,8%) - w postaci niezmienionego alektynibu (84%) oraz w postaci metabolitu M4 (5,8%).

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 600 mg 2 razy na dobę (całkowita dawka dobowa wynosi 1200 mg). Przed rozpoczęciem leczenia alektynibem należy potwierdzić status ALK-dodatni NDRP (należy zastosować zatwierdzony test do oznaczania statusu kinazy ALK). Leczenie powinno być prowadzone do czasu progresji choroby lub wystąpienia nieakceptowalnej toksyczności. W przypadku pominięcia planowej dawki, należy ją przyjąć, o ile do momentu przyjęcia kolejnej dawki pozostało więcej niż 6 h. Nie należy przyjmować dwóch dawek w tym samym czasie, aby uzupełnić pominiętą dawkę. W przypadku wystąpienia wymiotów po przyjęciu dawki należy przyjąć kolejną dawkę o zaplanowanej porze. Dostosowanie dawki. Wystąpienie zdarzeń niepożądanych może wymagać zmniejszenia dawki, tymczasowego przerwania lub zakończenia leczenia alektynibem. Dawkę alektynibu przyjmowanego 2 razy na dobę należy obniżać stopniowo po 150 mg w zależności od tolerancji leczenia: do 450 mg 2 razy na dobę (pierwsze zmniejszenie dawki) i ewentualnie dalej do 300 mg 2 razy na dobę (drugie zmniejszenie dawki). Leczenie powinno zostać trwale zakończone, jeśli pacjent nie jest w stanie tolerować dawki 300 mg 2 razy na dobę. Poniżej przedstawiono zalecenia dotyczące modyfikacji dawki w przypadku wystąpienia określonych działań niepożądanych leku. Śródmiąższowa choroba płuc (ILD), zapalenie płuc: o dowolnym stopniu ciężkości - natychmiast przerwać i trwale zakończyć leczenie alektynibem, jeśli nie zidentyfikowano innych potencjalnych przyczyn ILD, zapalenia płuc. Zwiększenie aktywności AlAT lub AspAT: ≥3. stopnia (>5-krotne GGN) ze stężeniem bilirubiny całkowitej ≤2-krotności GGN - tymczasowo wstrzymać leczenie alektynibem do momentu uzyskania wartości wyjściowych lub zmniejszenia nasilenia działania niepożądanego do stopnia ≤1. (3-krotne GGN) ze stężeniem bilirubiny całkowitej >2-krotnie od GGN z niewystępującą cholestazą i hemolizą - trwale zakończyć leczenie alektynibem. Bradykardia (częstość akcji serca : stopnia 2. lub 3. (objawowa, może być ciężka i istotna medycznie, wskazana interwencja medyczna) - tymczasowo wstrzymać leczenie alektynibem do czasu zmniejszenia nasilenia bradykardii do stopnia ≤1. (bezobjawowa) lub uzyskania częstości akcji serca ≥60/min, ocenić równocześnie przyjmowane leki o znanym wpływie na występowanie bradykardii oraz leki o działaniu przeciwnadciśnieniowym i jeśli zostanie zidentyfikowany równocześnie podawany lek wywołujący bradykardię, którego stosowanie zostanie przerwane lub dawka zostanie dostosowana, należy wznowić leczenie alektynibem z użyciem dotychczasowej dawki do czasu powrotu nasilenia bradykardii do stopnia ≤1. (bezobjawowa) lub uzyskania częstości akcji serca ≥60/min, natomiast jeśli nie zostanie zidentyfikowany równocześnie podawany lek wywołujący bradykardię, jego stosowanie nie zostanie przerwane lub jego dawka nie zostanie dostosowana, należy wznowić leczenie alektynibem z użyciem zmniejszonej dawki do czasu powrotu nasilenia bradykardii do stopnia ≤1. (bezobjawowa) lub uzyskania częstości akcji serca ≥60/min; stopnia 4. (powikłania zagrażające życiu, wskazana pilna interwencja) - trwale zakończyć leczenie alektynibem, jeśli nie zidentyfikowano równocześnie przyjmowanego leku odpowiedzialnego za wystąpienie działania niepożądanego, natomiast w przypadku zidentyfikowania równocześnie podawanego leku wywołującego bradykardię, którego stosowanie zostanie przerwane lub dawka zostanie dostosowana, wznowić leczenie alektynibem z użyciem obniżonej dawki do czasu powrotu nasilenia bradykardii do stopnia ≤1. (bezobjawowa) lub uzyskania częstości akcji serca ≥60/min i prowadzić częste monitorowanie zależnie od wskazań klinicznych, a w przypadku nawrotu objawów trwale zakończyć leczenie alektynibem. Zwiększenie aktywności CK: >5-krotności GGN - tymczasowo wstrzymać leczenie alektynibem do momentu uzyskania wartości wyjściowych lub CK 10-krotności GGN lub drugi przypadek podwyższenia aktywności CK >5-krotności GGN - tymczasowo wstrzymać leczenie alektynibem do momentu uzyskania wartości wyjściowych lub CK Szczególne grupy pacjentów. Nie jest wymagane dostosowanie dawki u pacjentów z łagodnym zaburzeniem czynności wątroby; nie zaleca się stosowania u pacjentów z umiarkowanym lub ciężkim zaburzeniem czynności wątroby. Nie jest wymagane dostosowanie dawki u pacjentów z łagodnym, umiarkowanym lub ciężkim zaburzeniem czynności nerek. Nie jest wymagane dostosowanie dawki u pacjentów w wieku ≥65 lat; nie ma dostępnych danych na temat pacjentów w wieku >80 lat. Nie ma dostępnych danych na temat pacjentów ze skrajnie dużą masą ciała (>130 kg) - alektynib ulega intensywnej dystrybucji, a w badaniach klinicznych uczestniczyli pacjenci z mc. 36,9-123 kg, jednak symulacje dotyczące farmakokinetyki alektynibu nie wskazują na małą ekspozycję na lek u pacjentów z mc. >130 kg. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku u dzieci i młodzieży w wieku Sposób podania. Lek należy przyjmować podczas posiłku. Kapsułki połykać w całości; nie wolno ich otwierać ani rozpuszczać ich zawartości.

Wskazania

W monoterapii w leczeniu pierwszego rzutu u dorosłych pacjentów z zaawansowanym ALK-dodatnim (ALK – kinaza chłoniaka anaplastycznego) niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP). W monoterapii w leczeniu dorosłych pacjentów z zaawansowanym ALK-dodatnim niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP), wcześniej leczonych kryzotynibem.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na alektynib lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

Podczas leczenia alektynibem należy monitorować: czynność wątroby, oznaczając aktywność AlAT i AspAT, a także stężenie bilirubiny całkowitej, w punkcie początkowym, następnie co 2 tyg. przez pierwsze 3 mies. leczenia., następnie okresowo (badania należy wykonywać częściej u pacjentów, u których dojdzie do zwiększenia aktywności aminotransferaz oraz stężenia bilirubiny) - leczenie alektynibem należy wstrzymać, a następnie wznowić w zmniejszonej dawce lub trwale przerwać, w zależności od stopnia hepatotoksyczności; częstość akcji serca i ciśnienie krwi - w przypadku wystąpienia bezobjawowej bradykardii nie jest konieczne dostosowanie dawki, jeśli wystąpi objawowa bradykardia lub zdarzenia zagrażające życiu, należy ocenić stosowane równocześnie leki o znanym wpływie na występowanie bradykardii, a także leki o działaniu przeciwnadciśnieniowym, a leczenie alektynibem należy dostosować; aktywność CK, wykonując oznaczenia co 2 tyg. w pierwszym mies. leczenia oraz zgodnie ze wskazaniami klinicznymi u pacjentów zgłaszających objawy ze strony mięśni (np. ból, tkliwości lub osłabienie mięśni) - leczenie alektynibem należy wstrzymać a następnie wznowić w tej samej lub zmniejszonej dawce, w zależności od stopnia zwiększenia aktywności CK; objawy wskazujące na wystąpienie zapalenia płuc - stosowanie alektynibu należy natychmiast wstrzymać u pacjentów z rozpoznaną śródmiąższową chorobą płuc lub zapaleniem płuc oraz przerwać na stałe, jeśli nie zidentyfikowano innych potencjalnych przyczyn śródmiąższowej choroby płuc lub zapalenia płuc. Podczas leczenia a także przez co najmniej 7 dni po zakończeniu terapii należy unikać długotrwałej ekspozycji na światło słoneczne; należy również stosować krem przeciwsłoneczny z filtrem o szerokim spektrum ochrony przed promieniowaniem UVA i UVB, a także balsam do ust (SPF ≥50). Ze względu na zawartość laktozy, leku nie należy stosować u pacjentów z rzadkimi, dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją galaktozy, wrodzonym niedoborem laktazy lub nieprawidłowym wchłanianiem glukozy-galaktozy. Zalecana dawka dobowa leku (1200 mg) zawiera 2,1 mmol (48 mg) sodu - należy wziąć to pod uwagę w przypadku pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Niepożądane działanie

Bardzo często: niedokrwistość (w tym przypadki obniżenia stężenia hemoglobiny), zaparcia, nudności, biegunka, wymioty, zwiększenie stężenia bilirubiny (w tym hiperbilirubinemia oraz zwiększenie stężenia bilirubiny sprzężonej), zwiększenie aktywności AspAT, AlAT, wysypka (w tym wysypka grudkowo-plamista, trądzikowe zapalenie skóry, rumień, uogólniona wysypka, wysypka grudkowa, wysypka świądowa, wysypka plamista i wysypka złuszczająca), ból mięśni (w tym ból mięśni szkieletowych), zwiększenie aktywności CPK we krwi, obrzęk (w tym obrzęk obwodowy, obrzęk uogólniony, obrzęk powiek, obrzęk okołooczodołowy, obrzęk twarzy i obrzęk umiejscowiony), zwiększenie masy ciała. Często: zaburzenia smaku (w tym obniżona zdolność odczuwania smaku), zaburzenia widzenia (w tym niewyraźne widzenie, męty w ciele szklistym, obniżona ostrość wzroku, astenopia oraz podwójne widzenie), bradykardia (w tym bradykardia zatokowa), zapalenie jamy ustnej (w tym owrzodzenie jamy ustnej), zwiększenie aktywności ALP, nadwrażliwość na światło, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi, ostre uszkodzenie nerek. Niezbyt często: śródmiąższowa choroba płuc, zapalenie płuc, polekowe uszkodzenie wątroby.

Ciąża i laktacja

Alektynib może powodować uszkodzenie płodu, jeśli zostanie podany kobiecie w ciąży. Kobiety w wieku rozrodczym muszą unikać zajścia w ciążę w trakcie leczenia preparatem i stosować wysoce skuteczną metodę antykoncepcji w okresie leczenia i przez co najmniej 3 mies. po przyjęciu ostatniej dawki leku. Pacjentki, które zajdą w ciążę w trakcie leczenia lub w okresie 3 mies. po przyjęciu ostatniej dawki preparatu, muszą skontaktować się z lekarzem i zostać poinformowane o możliwości uszkodzenia płodu. Nie wiadomo, czy alektynib i jego metabolity przenikają do mleka kobiecego; nie można wykluczyć ryzyka dla noworodka/niemowlęcia - nie należy karmić piersią podczas stosowania leku.

Uwagi

Preparat ma niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, jednak należy zachować ostrożność ze względu na możliwość wystąpienia objawowej bradykardii (np. omdleń, zawrotów głowy, niedociśnienia) lub zaburzeń widzenia. Informacja przygotowana na podst. ChPL z dn. 18.12.2017. Aktualna ChPL dostępna na stronie www.roche.pl.

Interakcje

CYP3A4 jest głównym enzymem uczestniczącym w metabolizmie zarówno alektynibu jak i jego podstawowego czynnego metabolitu M4. Silne induktory CYP3A, takie jak: karbamazepina, fenobarbital, fenytoina, ryfabutyna, ryfampicyna, ziele dziurawca (Hypericum perforatum) zmniejszają Cmax i AUC alektynibu oraz zwiększają Cmax i AUC M4; wpływ na łączną ekspozycję na alektynib i metabolit M4 jest niewielki - nie jest konieczne dostosowanie dawki podczas równoczesnego stosowania alektynibu z silnymi induktorami enzymu CYP3A, zaleca się jednak odpowiednie monitorowanie pacjentów. Silne inhibitory CYP3A, takie jak: rytonawir, sakwinawir, telitromycyna, ketokonazol, itrakonazol, worykonazol, pozakonazol, nefazodon, grejpfruty lub gorzkie pomarańcze zwiększają Cmax i AUC alektynibu oraz zmniejszają Cmax i AUC M4; wpływ na łączną ekspozycję na alektynib i metabolit M4 jest niewielki - nie jest konieczne dostosowanie dawki podczas równoczesnego stosowania alektynibu z silnymi inhibitorami enzymu CYP3A, zaleca się jednak odpowiednie monitorowanie pacjentów. Leki zwiększające pH treści żołądkowej, takie jak: inhibitory pompy protonowej, antagoniści receptora H2 lub leki zobojętniające sok żołądkowy nie wykazują klinicznie istotnego wpływu na łączną ekspozycję na alektynib oraz metabolit M4 - nie jest konieczne dostosowanie dawki. Metabolit M4 jest substratem P-gp; jako że alektynib hamuje aktywność P-gp, nie oczekuje się, aby równoczesne podawanie z inhibitorami P-gp miało istotny wpływ na ekspozycję na metabolit M4. Alektynib i jego główny aktywny metabolit M4 są inhibitorami nośnika wypływu (P-gp) i mogą zwiększać stężenie podawanych równocześnie substratów P-gp, takich jak: digoksyna, eteksylan dabigatranu, topotekan, syrolimus, ewerolimus, nilotynib lub lapatynib - zaleca się monitorowanie pacjentów. Alektynib i metabolit M4 są inhibitorami nośnika wypływu białka oporności raka piersi (BCRP) i mogą zwiększać stężenie podawanych równocześnie substratów BCRP, takich jak: metotreksat, mitoksantron, topotekan lub lapatynib - zaleca się monitorowanie pacjentów. Alektynib oraz metabolit M4 wykazują słabą aktywność hamującą zależną od czasu w odniesieniu do enzymu CYP3A4, alektynib wykazuje słabą zdolność do indukcji aktywności enzymów CYP3A4 i CYP2B6 w stężeniach klinicznych; wielokrotne podanie dawek 600 mg alektynibu nie miało wpływu na ekspozycję na midazolam (czuły substrat enzymu CYP3A) - nie jest konieczne dostosowanie dawki równocześnie stosowanych substratów CYP3A. Nie można całkowicie wykluczyć ryzyka indukcji innych enzymów regulowanych przez CYP2B6 i PXR, poza wpływem na CYP3A4. Skuteczność jednocześnie przyjmowanych doustnych środków antykoncepcyjnych może być ograniczona.

Preparat zawiera substancję: Alectinib

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."