Minirin®

1 ml roztworu zawiera 4 µg octanu desmopresyny.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Minirin® 10 amp. 1 ml, roztw. do wstrz.

Desmopressin acetate

447.4 zł 2019-04-05

Działanie

Syntetyczny analog wazopresyny. Desmopresyna nie zawiera oksytocyny i innych białek balastowych - zanieczyszczeń występujących przy otrzymywaniu naturalnej wazopresyny. Wykazuje znacznie silniejsze i dłuższe działanie antydiuretyczne oraz minimalne (100 razy słabsze od wazopresyny) działanie naczynioskurczowe. Desmopresyna w dawce 0,3 µg/kg m.c. podawana dożylnie powoduje 2-4-krotne zwiększenie aktywności czynnika krzepnięcia VIII (VIII C), w mniejszym stopniu zwiększenie stężenia antygenu czynnika von Willebranda (vWF-Ag) oraz uwalnianie tkankowego aktywatora plazminogenu (t-PA). W większych dawkach desmopresyna skraca lub normalizuje czas krzepnięcia u pacjentów z przedłużonym czasem krzepnięcia w przebiegu mocznicy, marskości wątroby, wrodzonego lub polekowego uszkodzenia płytek krwi oraz u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia o nieznanej etiologii. Działanie hemostatyczne występuje w ciągu około 30 min po pierwszym podaniu dożylnym i utrzymuje się przez 8-12 h. Desmopresyna przenika do mleka matki.

Dawkowanie

Moczówka prosta ośrodkowa (dożylnie, we wlewie kroplowym ewentualnie domięśniowo lub podskórnie): dorośli 1-4 µg (0,25-1 ml) na dobę w 1-2 dawkach; dzieci powyżej 12 m.ż. 0,1-1,0 µg (0,025-0,25 ml) na dobę w 1-2 dawkach, dzieci do 12 m.ż.(dane dotyczące leczenia tej grupy wiekowej są ograniczone), zwykle zalecana dawka początkowa 0,05 µg (0,0125 ml), dalsze dawki zależą od wielkości diurezy i poziomu elektrolitów w surowicy krwi. Badanie zdolności zagęszczania moczu (domięśniowo lub podskórnie): dorośli 4 µg (1 ml) na dobę; dzieci powyżej 12 m.ż. 1-2 µg (0,25-0,5 ml) na dobę, dzieci do 12 m.ż. 0,4 µg (0,1 ml). Zapewnienie hemostazy (wlew dożylny): 0,3 µg/kg m.c. Preparat należy rozcieńczyć w 50-100 ml roztworu soli fizjologicznej i przetaczać w ciągu 15-30 min. Desmopresynę stosowaną w celu zapobiegania krwawieniom należy przetoczyć na 30 min. przed planowanym zabiegiem chirurgicznym; dawkę można powtórzyć jedno lub dwukrotnie w odstępie 6-12 h.

Wskazania

Moczówka prosta ośrodkowa. Badanie zdolności zagęszczania moczu przez nerki. Zapewnienie hemostazy w przypadkach niewielkich zabiegów chirurgicznych oraz przed wykonaniem inwazyjnej diagnostyki u chorych z łagodną postacią hemofilii A i łagodną postacią choroby von Willebranda, u których uzyskano pozytywny efekt działania preparatu po dawce testowej. W wyjątkowych przypadkach preparat można stosować u chorych z umiarkowaną postacią choroby von Willebranda.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Nawykowa lub psychogenna polidypsja, w wyniku której objętość produkowanego moczu przekracza 40 ml/kg m.c./dobę. Niewydolność układu krążenia lub inne choroby wymagające podawania diuretyków. Niestabilna choroba wieńcowa w wywiadzie. Hiponatremia. Pacjenci z chorobą von Willebranda typu II B.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów bardzo młodych, u osób w podeszłym wieku, w stanach przebiegających z zaburzeniami równowagi wodno-elektrolitowej oraz u pacjentów z ryzykiem wzrostu ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Przy badaniu zdolności zagęszczania moczu przez nerki podaż płynów należy ograniczyć do najwyżej 0,5 litra w czasie od 1h przed podaniem preparatu do 8h po jego podaniu. Badanie zdolności zagęszczania moczu przez nerki u dzieci w wieku do 12 m.ż. należy wykonać wyłącznie w szpitalu pod kontrolą. Dodatkowo, w odniesieniu wskazań związanych z zapewnieniem hemostazy: dla zapobieżenia przeładowaniu płynami szczegółowej kontroli należy poddać pacjentów wymagających leczenia środkami moczopędnymi. Specjalną uwagę należy zwracać na ryzyko nadmiernego zatrzymania wody w organizmie i hiponatremii. Podaż płynów należy ograniczyć do niezbędnego minimum i regularnie kontrolować masę ciała pacjenta. W przypadku stopniowego wzrostu masy ciała pacjenta, zmniejszenia stężenia sodu w surowicy krwi do wartości poniżej 130 mmol/l lub zmniejszenia osmolalności osocza do wartości poniżej 270 mOsm/kg masy ciała, należy drastycznie ograniczyć podaż płynów i przerwać podawanie produktu leczniczego. Minirin nie skraca wydłużonego czasu krwawienia u pacjentów z małopłytkowością. Szczególne środki ostrożności należy zachować u pacjentów z umiarkowaną i ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <50 ml/min). W celu uniknięcia hiponatremii, szczególne środki ostrożności, w tym zwracanie bacznej uwagi na ograniczenie podaży płynów i częstsze oznaczanie stężenia sodu w surowicy, należy zachować w przypadku równoczesnego stosowania leków wywołujących zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH), takich jak trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, chlorpromazyna, karbamazepina oraz w przypadku równoczesnego stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Jeśli w trakcie leczenia dochodzi do wystąpienia ostrych schorzeń, należy ponownie rozważyć dalsze leczenie desmopresyną oraz dokładnie kontrolować gospodarkę wodno-elektrolitową, zwłaszcza w przypadku nadmiernego krwawienia.

Niepożądane działanie

Często (≥1/100, <1/10): nudności, ból brzucha; przy dużych dawkach przemijające zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi z tachykardią i zaczerwienieniem twarzy w czasie podawania preparatu; ból głowy, przy dużych dawkach uczucie zmęczenia. Rzadko (≥1/10 000, <1/1 000): przy dużych dawkach zawroty głowy. Bardzo rzadko (<1/10 000): hiponatremia. Stosowanie desmopresyny bez równoczesnego ograniczenia podaży płynów może powodować retencję płynów, hiponatremię, a w poważniejszych przypadkach - drgawki. Po podaniu desmopresyny w iniekcjach bardzo rzadko obserwowano odczyn w miejscu wstrzyknięcia, skórne odczyny alergiczne oraz uogólnione reakcje alergiczne o dużym nasileniu (w tym anafilaksja).

Ciąża i laktacja

Brak istotnych danych dotyczących stosowania leku w ciąży. Z danych otrzymanych z ograniczonej liczby zastosowań leku w okresie ciąży u kobiet z moczówką prostą ośrodkową nie wynika szkodliwe działanie desmopresyny na przebieg ciąży lub stan zdrowia płodu. Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania leku kobietom w ciąży. Ostrożnie stosować w okresie karmienia piersią (badania zawartości desmopresyny w mleku kobiet karmiących piersią leczonych desmopresyną w dużych dawkach - 300 µg donosowo, wykazały, że jej stężenie jest niewystarczjące do wywołania efektu antydiuretycznego u dzieci karmionych piersią).

Uwagi

W czasie podawania desmopresyny należy kontrolować ciśnienie krwi pacjenta oraz poziom czynnika VIII C. Podaż płynów należy ograniczyć do najwyżej 0,5 l w czasie 1 h przed podaniem leku do 8 h po jego podaniu.

Interakcje

Indometacyna nasila działanie antydiuretyczne desmopresyny, ale go nie przedłuża (prawdopodobnie nie ma to znaczenia klinicznego). Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, chlorpromazyna i karbamazepina nasilają działanie antydiuretyczne, zwiększając ryzyko nadmiernego zatrzymania wody w organizmie. Niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą prowadzić do nadmiernego zatrzymania wody w organizmie lub hiponatremii.

Cena

Minirin®, cena 100% 447.4 zł

Preparat zawiera substancję: Desmopressin acetate

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."