Vytaros

Każdy pojemnik jednodawkowy zawiera 300 μg alprostadylu w 100 mg kremu (3 mg/g).

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Vytaros 4 saszetki, krem

Alprostadil

2019-04-05

Działanie

Alprostadyl jest substancją identyczną pod względem chemicznym z prostaglandyną E1 (PGE1), której mechanizm działania polega na rozszerzaniu naczyń krwionośnych w tkance ciał jamistych oraz zwiększaniu przepływu krwi do tętnicy jamistej, co skutkuje wzwodem prącia. Wzwód następuje w ciągu 5-30 minut po aplikacji. Alprostadyl ma krótki okres półtrwania i wpływa na poprawę wzwodu przez 1-2 h po jego zastosowaniu. Po aplikacji alprostadylu do ujścia cewki moczowej i w obrębie żołędzi produkt leczniczy szybko przenika poprzez naczynia krążenia obocznego do ciała gąbczastego i ciał jamistych. Pozostała część produktu leczniczego przedostaje się do krążenia żylnego w obszarze miednicy za pośrednictwem żył zlokalizowanych w ciele gąbczastym. Po podaniu miejscowym PGE1 jest szybko metabolizowana lokalnie w wyniku enzymatycznego utlenienia grupy hydroksylowej przy C15 do 15-keto-PGE1. 15-keto-PGE1 wykazuje bardzo nieznaczną aktywność farmakologiczną w porównaniu ze związkiem macierzystym i ulega szybkiej redukcji przede wszystkim do nieaktywnego metabolitu, który jest usuwany z osocza głównie przez nerki i wątrobę. Po podaniu dożylnym pacjentom płci męskiej alprostadylu znakowanego trytem, wyznakowany produkt szybko (w ciągu 10 minut), znika z krwiobiegu; po upływie 1 h we krwi stwierdza się jedynie nieznaczny poziom radioaktywności. Metabolity alprostadylu eliminowane są z organizmu głównie przez nerki, przy czym około 90 % produktu leczniczego po podaniu dożylnym usuwane jest z moczem w ciągu 24 h od momentu podania dawki.

Dawkowanie

Zewnętrznie. Dorośli. Preparat należy stosować w razie potrzeby w celu uzyskania wzwodu prącia. Każdy jednodawkowy pojemnik z systemem AccuDose, zawierający pojedynczą dawkę produktu, przeznaczony jest do jednokrotnego wykorzystania; po zastosowaniu pojemnik z pozostałościami produktu leczniczego należy usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Początek działania obserwowany jest po 5-30 min. po zastosowaniu i utrzymuje się przez około 1-2 h. Czas działania może różnić się u poszczególnych pacjentów. Maksymalna zalecana częstość stosowania wynosi 2-3 aplikacje w tygodniu. Preparat nie może być stosowany w odstępach krótszych niż 24h. Dawkę początkową powinien ustalać lekarz. Należy rozważyć zalecenie dawki 300 μg jako dawki początkowej, zwłaszcza u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami wzwodu, chorobami współistniejącymi lub z niepowodzeniem terapii z zastosowaniem inhibitorów PDE-5. W przypadku pacjentów wykazujących brak tolerancji na terapię dawką 300 μg, w związku z wystąpieniem u nich miejscowych działań niepożądanych, dawkę można zmniejszyć do 200 μg. Krem należy stosować do zewnętrznego ujścia cewki moczowej znajdującego się na czubku prącia na 5-30 min. przed planowanym stosunkiem seksualnym. Lek może podrażniać oczy - po aplikacji należy umyć ręce.

Wskazania

Lek wskazany jest do stosowania u mężczyzn w wieku 18 lat lub starszych z zaburzeniami wzwodu, które uniemożliwiają uzyskanie lub utrzymanie wzwodu prącia w stopniu wystarczającym do odbycia satysfakcjonującego stosunku płciowego.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwością na alprostadyl lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Niedociśnienie ortostatyczne, zawał mięśnia sercowego, omdlenia. Schorzenia, które mogą wiązać się ze skłonnością do występowania priapizmu (patologiczny, przedłużony wzwód prącia trwający 4 h lub dłużej), takie jak niedokrwistość sierpowatokrwinkowa lub nosicielstwo genu niedokrwistości sierpowatokrwinkowej, małopłytkowość, nadkrwistość, szpiczak mnogi lub białaczka. Nieprawidłowości w budowie anatomicznej prącia, takie jak ciężka postać spodziectwa, z anatomicznymi deformacjami prącia, takimi jak skrzywienie prącia, oraz u osób z zapaleniem cewki moczowej lub zapaleniem żołędzi prącia. Osoby z predyspozycjami do rozwoju zakrzepicy żylnej lub u chorzy z zespołem nadlepkości, u których stwierdza się zwiększone ryzyko wystąpienia priapizmu. Osoby, którym odradza się podejmowanie aktywności seksualnej w związku z występowaniem u nich niestabilnych schorzeń sercowo-naczyniowych lub mózgowo-naczyniowych. Współżyjący seksualnie z kobietami w wieku rozrodczym, z wyjątkiem sytuacji, w których pary te stosują zabezpieczenie w postaci prezerwatywy.

Środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania preparatu należy wykluczyć wszelkie przyczyny zaburzeń wzwodu, które poddają się leczeniu. Dotychczas formalnie nie badano farmakokinetyki produktu u pacjentów z niewydolnością wątroby i (lub) nerek - może okazać się konieczne zmniejszenie dawki w związku z zaburzeniem metabolizmu produktu. Nie przeprowadzono badań klinicznych z udziałem pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi lub z urazami kręgosłupa w wywiadzie. U pacjentów stosujących produkt zgłaszano bardzo rzadko wystąpienie przedłużonego, trwającego ponad 4 h wzwodu (priapizm). W takim przypadku pacjent powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania pomocy medycznej. W przypadku niepodjęcia natychmiastowego leczenia priapizmu może dojść do uszkodzenia tkanek prącia i trwałej utraty potencji. U partnerek seksualnych pacjentów stosujących produkt mogą występować działania niepożądane spowodowane ekspozycją na produkt leczniczy, w tym najczęściej podrażnienie pochwy; dlatego zaleca się równoczesne stosowanie prezerwatyw. Działanie preparatu na błonę śluzową jamy ustnej lub odbytu nie było badane - zaleca się stosowanie prezerwatywy podczas seksu oralnego lub analnego. Dotychczas badano jedynie jednoczesne stosowanie z prezerwatywami lateksowymi, używanie prezerwatyw wykonanych z innych materiałów może wiązać się z ryzykiem ich uszkodzenia.

Niepożądane działanie

Często: wysypka, ból cewki moczowej, pieczenie prącia, ból prącia, rumień prącia, ból narządów płciowych, dyskomfort w obrębie narządów płciowych, rumień narządów płciowych, nasilony wzwód prącia, świąd narządów płciowych, obrzęk prącia, zapalenie żołędzi, uczucie mrowienia lub pulsowania w prąciu, uczucie drętwienia prącia. U partnerek seksualnych: uczucie pieczenia w obrębie sromu i pochwy, zapalenie pochwy. Niezbyt często: przeczulica, zawroty głowy, omdlenie, niedociśnienie, ból kończyn, zwężenie cewki moczowej, zapalenie dróg moczowych, świąd prącia, wysypka w obrębie narządów płciowych, ból moszny, uczucie pełności i (lub) ciężkości w obszarze narządów płciowych, nasilona sztywność, brak czucia w obrębie prącia, przetrwały wzwód prącia (priapizm), ból w miejscu podania. U partnerek seksualnych: świąd sromu i pochwy.

Ciąża i laktacja

Brak danych dotyczących wpływu na kobiety w ciąży. Wydaje się, że bezpośrednia ekspozycja na alprostadyl w przypadku kobiet jest niewielka. Dane uzyskane w badaniach z udziałem zwierząt wykazały toksyczność reprodukcyjną po zastosowaniu wyższych dawek. Zaleca się unikanie narażania kobiet w ciąży na kontakt z produktem. Nie wiadomo, czy w przypadku kobiet karmiących piersią miejscowa ekspozycja na alprostadyl w wyniku zastosowania przez partnera wiąże się z ryzykiem znaczącego przenikania do mleka matki. Zaleca się unikanie narażania kobiet karmiących piersią na kontakt z produktem. Płodność. Nie wiadomo, czy produkt ma wpływ na płodność mężczyzn. U dorosłych królików po podaniu dawek wielokrotnych produktu zawierającego substancję pomocniczą DDAIP HCI obserwowano zanik kanalików nasiennych w jądrach.

Uwagi

W związku z występowaniem w badaniach klinicznych nielicznych przypadków zawrotów głowy i omdleń, pacjenci powinni unikać prowadzenia pojazdów oraz podejmowania niebezpiecznych działań, które mogą skutkować urazami wskutek wystąpienia omdlenia, w ciągu 1-2 h po użyciu preparatu.

Interakcje

Nie badano bezpieczeństwa i skuteczności produktu w połączeniu z innymi terapiami stosowanymi w leczeniu zaburzeń wzwodu, szczególnie z inhibitorami fosfodiesterazy typu 5 (PDE-5), takimi jak sildenafil, tadalafil oraz wardenafil. Zaleca się unikanie jednoczesnego stosowania produktu z inhibitorami PDE-5, ponieważ nie można wykluczyć addytywnego wzrostu ryzyka na układ sercowo-naczyniowy. Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji w zakresie stosowania produktu u pacjentów z implantami prącia ani jednoczesnego stosowania ze środkami działającymi rozkurczowo na mięśnie gładkie, takimi jak papaweryna lub z produktami leczniczymi indukującymi wzwód, takimi jak α-blokery (np. fentolamina, tymoksamina w postaci iniekcji do ciał jamistych). Jednoczesne stosowanie tych substancji i alprostadylu może skutkować wystąpieniem priapizmu. Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania produktu łącznie z lekami sympatykomimetycznymi, środkami obkurczającymi naczynia krwionośne lub z preparatami obniżającymi łaknienie. Jednoczesne stosowanie tych preparatów może zmniejszać działanie alprostadylu. Nie przeprowadzono badań w zakresie jednoczesnego stosowania leku oraz leków przeciwzakrzepowych i hamujących agregację płytek krwi. Łączne stosowanie tych substancji z preparatem może zwiększać ryzyko krwawienia z cewki moczowej oraz występowania krwiomoczu. Jednoczesne przyjmowanie leków przeciwnadciśnieniowych oraz naczyniowoaktywnych i alprostadylu może zwiększać ryzyko rozwoju niedociśnienia, zwłaszcza u chorych w starszym wieku.

Preparat zawiera substancję: Alprostadil

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."