Ultracod

1 tabl. zawiera 500 mg paracetamolu i 30 mg półwodnego fosforanu kodeiny.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Ultracod 30 szt., tabl.

Codeine phosphate,

Paracetamol

31.04 zł 2019-04-05

Działanie

Paracetamol wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Prowadzi w większym stopniu do zahamowania ośrodkowej niż obwodowej syntezy prostaglandyn. Hamuje także działanie endogennych substancji pirogennych na ośrodek termoregulacji w podwzgórzu, wywierając działanie przeciwgorączkowe. Kodeina jest opioidem o ośrodkowym działaniu przeciwbólowym. Jej działanie jest zależne od dawki. Niektóre badania wykazały, że skuteczność przeciwbólowa połączenia paracetamolu i kodeiny jest większa niż skuteczność obu substancji w monoterapii, co umożliwia zastosowanie mniejszych dawek i zwiększa bezpieczeństwo. Wchłanianie paracetamolu po podaniu doustnym jest szybkie (Cmax w surowicy występuje po 0,5-1,5 h) i całkowite. Całkowita dostępność biologiczna wynosi 65-89%. Wskazuje to obecność efektu pierwszego przejścia w wysokości 20-40%. Paracetamol w niewielkim stopniu wiąże się z białkami osocza. Metabolizm paracetamolu zachodzi głównie w wątrobie, przede wszystkim poprzez bezpośrednie sprzęganie z kwasem glukuronowym i siarkowym (odpowiednio 55% i 35%). Metabolity są wydalane przez nerki. Mniej niż 5% dawki jest wydalane w postaci niezmienionej. T0,5 wynosi 1,5-2,5 h. Całkowita eliminacja zachodzi w ciągu 24 h. Wchłanianie kodeiny po podaniu doustnym jest szybkie. Jej dostępność biologiczna po podaniu doustnym wynosi jedynie około 54%, z uwagi na silny efekt pierwszego przejścia przez wątrobę. Cmax osiągane jest po około 1 h. Stopień wiązania z białkami osocza wynosi 25-30%. Metabolizm zachodzi w wątrobie. Do głównych metabolitów należy morfina, norkodeina, a także sprzężenia morfiny i kodeiny (sprzężenia są końcowymi metabolitami). T0,5 wynosi 3-5 h; w przypadku niewydolności nerek ulega wydłużeniu do 9-18 h, jest wolniejszy także u osób starszych. Wydalanie zachodzi głównie przez nerki, około 10 % dawki kodeiny wydalane jest w formie niezmienionej.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 1-2 tabl. w pojedynczej dawce do 4 razy na dobę w odstępach nie krótszych niż 6 h. Dawka zależy od masy ciała, 2 tabl. w pojedynczej dawce mogą być stosowane wyłącznie przez osoby ważące ≥ 60 kg. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej 8 tabl. (4 g paracetamolu oraz 240 mg fosforanu kodeiny). Dzieci w wieku od 12 do 18 lat: 1-2 tabl. w jednej dawce do 4 razy na dobę w odstępach nie krótszych niż 6 h. Dawka zależy od masy ciała (10-15 mg/kg mc. dla paracetamolu i 0,5-1 mg/kg mc. dla kodeiny), 2 tabl. w pojedynczej dawce mogą być stosowane jedynie przez osoby ważące 60 kg i więcej. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej 8 tabl. (4 g paracetamolu oraz 240 mg fosforanu kodeiny). Dzieci w wieku  kodeiny nie należy stosować u dzieci poniżej 12 lat ze względu na ryzyko toksyczności opioidów związane ze zmiennym i nieprzewidywalnym metabolizmem kodeiny do morfiny. Szczególne grupy pacjentów. Pacjentom w podeszłym wieku, zaleca sie dawkowanie jak w przypadku dorosłych, choć może być konieczne zmniejszenie dawki. W przypadku zaburzeń czynności wątroby lub nerek należy zmniejszyć dawkę lub wydłużyć odstępy czasowe pomiędzy poszczególnymi dawkami. W przypadku zaburzenia czynności nerek należy stosować maksymalnie 1 tabl. w odstępie co najmniej 6-8 h od poprzedniej dawki. Czas trwania leczenia u wszystkich pacjentów należy ograniczyć do 3 dni i jeśli nie osiągnięto skutecznego złagodzenia bólu, pacjenci lub ich opiekunowie powinni zasięgnąć opinii lekarza. Sposób podania. Tabletki należy połykać w całości, bez rozgryzania, popijając odpowiednią ilością płynu. Zażycie leku po posiłku może powodować opóźnienie początku działania.

Wskazania

Bóle o średnim i dużym nasileniu. Ostry ból o umiarkowanym nasileniu u młodzieży w wieku 12-18 lat, który nie ustąpił po leczeniu innymi lekami przeciwbólowymi, takimi jak paracetamol lub ibuprofen (stosowanymi w monoterapii).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na paracetamol, kodeinę (lub inne opioidy) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ostra niewydolność wątroby. Ciężkie zaburzenia czynności wątroby. Depresja ośrodka oddechowego. Ciężka astma. W przypadku urazów głowy, podwyższonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego, po operacji dróg żółciowych, porażennej niedrożności jelita. Jednoczesne stosowanie z inhibitorami MAO lub w ciągu 14 dni po ich odstawieniu. Nie stosować u wszystkich pacjentów pediatrycznych (w wieku 0 do 18 lat) poddawanych zabiegowi usunięcia migdałka podniebiennego (tonsilektomia) i (lub) gardłowego (adenoidektomia) w ramach leczenia zespołu obturacyjnego bezdechu śródsennego ze względu na zwiększone ryzyko ciężkich i zagrażających życiu działań niepożądanych. Okres karmienia piersią. Pacjenci, którzy mają bardzo szybki metabolizm z udziałem enzymu CYP2D6.

Środki ostrożności

Połączenie paracetamolu i kodeiny nie powinno być stosowane w przypadku: ostrych chorób wątroby, ciężkiej niewydolności nerek (CCr myasthenia gravis, ostrego brzucha, kamieni żółciowych oraz przewlekłych zaparć. Należy zachować ostrożność stosując preparat u pacjentów, których stan może ulec pogorszeniu przez opioidy, szczególnie pacjentów w podeszłym wieku, którzy mogą być wrażliwi na ośrodkowe i żołądkowo-jelitowe efekty działania preparatu, pacjentów jednocześnie stosujących leki o działaniu depresyjnym na o.u.n., pacjentów z rozrostem gruczołu krokowego oraz pacjentów z chorobą zapalną jelit lub niedrożnością jelit. Należy zmniejszyć dawkę lub wydłużyć odstępy pomiędzy poszczególnymi dawkami u pacjentów cierpiących na: zaburzenia czynności wątroby (np. w przewlekłych chorobach wątroby, przy długotrwałym nadużywaniu alkoholu), zaburzenia czynności nerek oraz u pacjentów dializowanych, u pacjentów z zespołem Gilberta w pewnych okolicznościach może dochodzić do spowolnienia metabolizmu paracetamolu należy zmniejszyć dawkę. Preparat nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 12 lat. Należy przestrzec pacjentów przed jednoczesnym przyjmowaniem innych leków zawierających paracetamol i kodeinę. Należy zachować ostrożność u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy i (lub) inne NLPZ. W badaniach prowadzonych na zwierzętach duże dawki paracetamolu powodowały zanik jąder i zahamowanie spermatogenezy. Dlatego też u mężczyzn leczonych z powodu obniżonej płodności należy rozważyć konieczność leczenia paracetamolem.

Niepożądane działanie

Często: zmęczenie, zawroty głowy, bóle głowy o niewielkim nasileniu, obniżenie ciśnienia tętniczego, omdlenia (przy zastosowaniu dużych dawek), nudności, wymioty (szczególnie na początku leczenia), zaparcia. Niezbyt często: zaburzenia snu, świąd, zaczerwienienie skóry, pokrzywka. Rzadko: zaburzenia widzenia lub zwężenie źrenic (w dużych dawkach), szumy uszne, duszność, suchość w ustach, wyprysk alergiczny. Bardzo rzadko: trombocytopenia alergiczna, leukopenia, agranulocytoza, pancytopenia (pojedyncze przypadki), reakcje nadwrażliwości, takie jak obrzęk Quinckego, duszność, zlewne poty (uderzenie gorąca), złe samopoczucie, obniżenie ciśnienia tętniczego aż do wstrząsu (pojedyncze przypadki), zahamowanie ośrodka oddechowego (w większych dawkach lub u pacjentów z podwyższonym ciśnieniem śródczaszkowym lub po urazie głowy), euforia lub dysforia (w dużych dawkach), upośledzenie koordynacji wzrokowo-ruchowej (w dużych dawkach), skurcz oskrzeli (astma analgetyczna) obrzęk płuc (przy dużych dawkach, szczególnie u osób o upośledzonej czynności płuc), ciężkie skórne reakcje niepożądane, takie jak: toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (ang. TEN), zespół Stevensa-Johnsona (SJS); ostra uogólniona osutka krostkowa, wykwity polekowe. Częstość nieznana: cytolityczne zapalenie wątroby, które może prowadzić do ostrej niewydolności wątroby. Przy długotrwałym stosowaniu większych dawek lek może wykazywać działanie uzależniające. Przy pierwszych objawach nadwrażliwości, pacjent powinien odstawić lek i natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Ciąża i laktacja

Nie wykazano bezpieczeństwa stosowania paracetamolu z kodeiną w okresie ciąży. Paracetamol i kodeina przenikają przez barierę łożyskową. Badania przeprowadzone na kobietach i ich dzieciach nie wykazały potencjalnego związku pomiędzy stosowaniem paracetamolu w ciągu pierwszych 3 - 4 mies. ciąży a występowaniem zaburzeń rozwojowych. Jednakże w badaniach na ludziach potwierdzono istnienie związku pomiędzy obecnością zaburzeń rozwoju układu oddechowego a stosowaniem kodeiny w I trymestrze ciąży. Kodeina może wywoływać depresję oddechową i objawy odstawienne u noworodków urodzonych przez matki, które stosowały kodeinę w III trymestrze ciąży. W celu zachowania ostrożności należy unikać stosowania leku w III trymestrze ciąży oraz w trakcie porodu. Kodeiny nie należy stosować w okresie karmienia piersią. W zalecanych dawkach leczniczych kodeina i jej aktywny metabolit mogą być obecne w mleku matki w bardzo małych dawkach i jest mało prawdopodobne, aby niekorzystnie wpływały na karmione piersią niemowlę. Jeżeli jednak pacjentka ma bardzo szybki metabolizm z udziałem enzymu CYP2D6, w mleku matki mogą występować większe stężenia aktywnego metabolitu, morfiny. W bardzo rzadkich przypadkach może to spowodować u niemowlęcia objawy toksyczności opioidów, które mogą prowadzić do zgonu. Nowonarodzone niemowlęta, niedojrzałe niemowlęta oraz niemowlęta w gorszym stanie zdrowia mogą być bardziej wrażliwe. Podczas stosowania większych dawek obserwowano bezdech lub zahamowanie ośrodka oddechowego.

Uwagi

Preparat może niekorzystnie wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Dotyczy to szczególnie przypadków jednoczesnego spożycia alkoholu lub jednoczesnego przyjmowania leków o działaniu ośrodkowym.

Interakcje

Ryzyko wystąpienia toksycznego działania paracetamolu może być zwiększone u pacjentów przyjmujących inne leki potencjalnie hepatotoksyczne lub leki, które indukują enzymy mikrosomalne wątroby, jak np. leki nasenne i przeciwpadaczkowe (między innymi glutetymid, fenobarbital, enytoina, karbamazepina, topiramat), barbiturany, inhibitory MAO, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, ziele dziurawca oraz ryfampicyna, które mogą nasilić toksyczność paracetamolu oraz powodować zaburzenia czynności wątroby. To samo odnosi się do przypadków nadużywania alkoholu. Jednoczesne podawanie flukloksacyliny z paracetamolem może prowadzić do kwasicy metabolicznej, zwłaszcza u pacjentów z występującymi czynnikami ryzyka niedoboru glutationu, takimi jak posocznica, niedożywienie lub przewlekły alkoholizm. Szybkość wchłaniania paracetamolu może zostać zwiększona przez metoklopramid lub domperydon, a wchłanianie zmniejszone przez cholestyraminę. Chloramfenikol, w związku ze wzrostem toksyczności, może wyraźnie spowolnić eliminację paracetamolu. U pacjentów przyjmujących warfarynę i inne leki z grupy antagonistów witaminy K, paracetamol może zwiększyć ryzyko krwawienia - należy monitorować proces krzepnięcia krwi oraz obserwować pod kątem wystąpienia powikłań krwotocznych. Przy jednoczesnym podawaniu paracetamolu i zydowudyny obserwowano zwiększenie skłonności do występowania neutropenii i hepatotoksyczności. Przy jednoczesnym podawaniu paracetamolu z lamotryginą obserwowano zmniejszenie skuteczności działania lamotryginy, związane ze zwiększeniem jej klirensu wątrobowego. Jednoczesne długotrwałe podawanie paracetamolu i NLPZ (przede wszystkim kwasu acetylosalicylowego) w większych dawkach zwiększa ryzyko nefropatii analgetycznej i innych działań niepożądanych dotyczących nerek. Przy jednoczesnym przyjmowaniu leków lub środków spowalniających opróżnianie żołądka, takich jak propantelina, może dochodzić do spowolnienia wchłaniania i opóźnienia początku działania paracetamolu. Doustne środki antykoncepcyjne mogą zwiększyć klirens paracetamolu. Ze względu na ryzyko wystąpienia przełomu nadciśnieniowego preparat jest przeciwwskazany u pacjentów obecnie otrzymujących lub którzy w okresie 2 tygodni przerwali leczenie inhibitorami MAO. Podczas jednoczesnego stosowania z innymi lekami działającymi hamująco na oun (np. lekami uspokajającymi lub nasennymi, częściowo także z innymi lekami przeciwbólowymi, lekami antyhistaminowymi, neuroleptykami, lekami przeciwdepresyjnymi) lub przy jednoczesnym spożyciu alkoholu obserwowano wzmożenie działania sedatywnego oraz zahamowanie ośrodka oddechowego. Należy unikać jednoczesnego stosowania kodeiny i leków wykrztuśnych, ponieważ kodeina może hamować odruch kaszlu.

Cena

Ultracod, cena 100% 31.04 zł

Preparat zawiera substancję: Codeine phosphate, Paracetamol

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."