Oxaliplatin-Ebewe

1 fiolka zawiera 50 mg, 100 mg lub 150 mg oksaliplatyny do odtworzenia odpowiednio w 10 ml, 20 ml lub 30 ml rozpuszczalnika. Po odtworzeniu 1 ml roztworu zawiera 5 mg oksaliplatyny.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Oxaliplatin-Ebewe 1 fiolka, proszek do sporz. roztw. do inf.

Oxaliplatin

2019-04-05

Działanie

Lek przeciwnowotworowy, pochodna platyny. Oksaliplatyna wykazuje szerokie spektrum działania cytotoksycznego in vitro oraz działa przeciwnowotworowo in vitro w różnych układach modelowych guzów. Ponadto wykazuje aktywność in vitro oraz in vivo w różnych modelach opornych na cisplatynę. Zarówno in vitro, jak in vivo obserwowano synergistyczne działanie cytotoksyczne podczas stosowania leku w połączeniu z 5-fluorouracylem. Badania nad mechanizmem działania oksaliplatyny, chociaż nie jest on w pełni wyjaśniony, wskazują, że uwodnione pochodne, powstające w następstwie biotransformacji oksaliplatyny, przerywają syntezę DNA, poprzez tworzenie wiązań krzyżowych zarówno w obrębie jednej nici, jak również pomiędzy nimi. Oksaliplatyna podlega w znacznym stopniu biotransformacji w organizmie, do licznych cytotoksycznych metabolitów oraz licznych nieaktywnych związków sprzężonych. Jest wydalana głównie z moczem, w ciągu 48 h po podaniu leku. Po 5 dobach, około 54% całkowitej dawki leku wykrywane jest w moczu, a mniej niż 3% w kale.

Dawkowanie

Dożylnie, wyłącznie u dorosłych. Zalecana dawka oksaliplatyny w leczeniu raka jelita grubego i odbytnicy z przerzutami i leczeniu wspomagającym wynosi 85 mg/m2 pc. co 2 tyg. Leczenie wspomagające prowadzi się przez 12 cykli (6 tygodni). Dawkę należy dostosować w zależności od indywidualnej tolerancji pacjenta. Oksaliplatynę należy zawsze podawać przed pochodnymi fluoropirymidynowymi, np. 5-fluorouracylem.Lek podaje się we wlewie dożylnym trwającym 2-6 h, przez dojście centralne lub do żyły obwodowej. Roztwór do wlewu przygotowuje się w 250-500 ml 5% roztworu glukozy, tak aby uzyskać stężenie leku w granicach 0,2-0,7 mg/ml (stężenie 0,7 mg/ml jest największym stężeniem w praktyce klinicznej przy stosowaniu dawki 85 mg/m2 pc.).Nie ma potrzeby zmiany dawki u pacjentów z łagodnym zaburzeniem czynności nerek. U pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek leczenie można rozpocząć od zwykle zalecanej dawki. Nie zmieniano dawki oksaliplatyny w trakcie badań klinicznych u pacjentów z nieprawidłowymi wynikami testów czynności wątroby. Nie ma konieczności dostosowywania dawki u osób w podeszłym wieku.

Wskazania

Leczenie wspomagające raka okrężnicy lII-stadium (wg Dukesa C) po całkowitej resekcji guza pierwotnego oraz leczenie raka jelita grubego i odbytnicy z przerzutami, w skojarzeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na oksaliplatynę lub substancje pomocnicze preparatu. Okres karmienia piersią. Mielosupresja przed rozpoczęciem pierwszego cyklu leczenia: liczba neutrofilów 9/l i (lub) liczba płytek 9/l. Obwodowa neuropatia czuciowa z zaburzeniem czynnościowym przed pierwszym cyklem leczenia. Ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min).

Środki ostrożności

Lek należy stosować wyłącznie w wyspecjalizowanych oddziałach onkologicznych; lek powinien być podawany pod nadzorem doświadczonego lekarza onkologa. U pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek, podanie oksaliplatyny należy rozważyć po ocenie stosunku korzyści do ryzyka u danego pacjenta; w takich przypadkach należy ściśle kontrolować czynność nerek i dostosować dawkę leku w zależności od jego działania toksycznego. Pacjentów z nadwrażliwością na związki platyny w wywiadzie należy obserwować w kierunku pojawienia się objawów alergii, a w razie wystąpienia reakcji nadwrażliwości należy przerwać podawanie oksaliplatyny i zastosować odpowiednie leczenie objawowe. U tych pacjentów przeciwwskazane jest ponowne podanie oksaliplatyny. Działanie toksyczne oksaliplatyny na przewód pokarmowy uzasadnia profilaktyczne i (lub) terapeutyczne podanie leków przeciwwymiotnych. W razie wynaczynienia, należy natychmiast przerwać wlew i zastosować miejscowe leczenie objawowe. Ze względu na neurotoksyczne działanie leku, każdorazowo przed podaniem kolejnej dawki leku oraz okresowo po jego podaniu należy przeprowadzić badanie neurologiczne. Dotyczy do zwłaszcza pacjentów przyjmujących inne leki o działaniu neurotoksycznym. W przypadku wystąpienia ostrych zaburzeń czucia w gardle i krtani podczas lub w ciągu kilku godzin po infuzji trwającej 2 h, następną dawkę oksaliplatyny należy podać we wlewie dożylnym trwającym ponad 6 h. W razie wystąpienia objawów neurologicznych (parestezje, dysestezje) należy zmodyfikować dawkę oksaliplatyny, w zależności od czasu trwania i nasilenia objawów: jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 7 dni i są uciążliwe, następną dawkę należy zmniejszyć z 85 do 65 mg/m2 pc. (leczenie raka z przerzutami) lub 75 mg/m2 pc. (leczenie wspomagające); w razie utrzymywania się parestezji bez zaburzenia czynnościowego do następnego cyklu leczenia, następną dawkę leku należy zmniejszyć z 85 do 65 mg/m2 pc. (leczenie raka z przerzutami) lub 75 mg/m2 pc. (leczenie wspomagające); jeśli parestezja z zaburzeniem czynnościowym utrzymuje się do następnego cyklu leczenia, podawanie oksaliplatyny należy przerwać. Po ustąpieniu objawów po przerwaniu leczenia oksaliplatyną, można rozważyć wznowienie terapii. Jeżeli wystąpią objawy toksyczności ze strony układu krwiotwórczego (liczba neutrofilów 9/l lub liczba płytek krwi 9/l) należy opóźnić podanie następnego cyklu leczenia do czasu, gdy parametry hematologiczne powrócą do prawidłowych wartości. W przypadku wystąpienia zapalenia błon śluzowych jamy ustnej z lub bez neutropenii, należy opóźnić podanie kolejnego cyklu leczenia do ustąpienia objawów zapalenia (do stopnia 1. lub mniej) i (lub) zwiększenia liczby neutrofilów do ≥ 1,5 x 109/l. Przy podawaniu oksaliplatyny w połączeniu z 5-fluorouracylem, należy przestrzegać zasad modyfikowania dawki w zależności od pojawienia się objawów działania toksycznego 5-fluorouracylu. W przypadku wystąpienia biegunki stopnia 4., neutropenii 3. do 4. stopnia (liczba neutrofilów 9/l) lub małopłytkowości 3. do 4.stopnia (liczba płytek 9/l) należy zmniejszyć dawkę oksaliplatyny z 85 do 65 mg/m2 pc. (leczenie raka z przerzutami) lub 75 mg/m2 pc. (leczenie wspomagające); należy także odpowiednio zmniejszyć dawkę 5-fluorouracylu. W przypadku wystąpienia niewyjaśnionych objawów ze strony układu oddechowego, takich jak kaszel bez wydzieliny, duszność, trzeszczenia lub nacieki w płucach w badaniu rtg, należy przerwać podawanie oksaliplatyny do czasu wykluczenia choroby śródmiąższowej płuc. W przypadku wystąpienia zaburzeń czynności wątroby lub nadciśnienia wrotnego, które niekoniecznie wynikają z przerzutów nowotworowych do wątroby, należy wziąć pod uwagę możliwość rozwoju zaburzeń czynności naczyń wątrobowych w wyniku zastosowanego leczenia.

Niepożądane działanie

Najczęstsze działania niepożądane oksaliplatyny w połączeniu z 5-fluorouracylem i (lub) kwasem folinowym to zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, zaburzenia hematologiczne oraz ze strony układu nerwowego. Działania niepożądane występują częściej i są bardziej nasilone podczas stosowania oksaliplatyny w skojarzeniu z 5-fluorouracylem i z kwasem folinowym, niż podczas stosowania 5-fluorouracylu i (lub) kwasu folinowego w monoterapii. Bardzo często: zakażenie, niedokrwistość, neutropenia, trombocytopenia, leukopenia, limfopenia, alergia, reakcje alergiczne, jadłowstręt, nieprawidłowe stężenia glukozy we krwi, hipokaliemia, nieprawidłowe stężenia sodu we krwi, obwodowa neuropatia czuciowa, ból głowy, zaburzenia czucia, krwawienie z nosa, duszność, kaszel, biegunka, nudności, wymioty, zapalenie jamy ustnej i (lub) zapalenie błon śluzowych, ból brzucha, zaparcie, zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej we krwi, zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi, zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej we krwi, hipokaliemia, zwiększenie aktywności AlAT i AspAT, zaburzenia skóry, łysienie, ból pleców, gorączka, zmęczenie, osłabienie, ból, reakcja w miejscu wstrzyknięcia (wynaczynienie może spowodować miejscowy ból i odczyn zapalny, który może być ciężki i prowadzić do powikłań, szczególnie gdy oksaliplatyna jest podawana przez żyłę obwodową). Często: gorączka neutropeniczna, posocznica neutropeniczna, nieżyt błony śluzowej nosa, zakażenie górnych dróg oddechowych, odwodnienie, depresja, bezsenność, zawroty głowy, zapalenie nerwów ruchowych, odczyn oponowy, zapalenie spojówek, zaburzenia widzenia, krwotok, zakrzepowe zapalenie żył głębokich, zatorowość płucna, krwotok z odbytnicy, uderzenia krwi do głowy, ból w klatce piersiowej, czkawka, niestrawność, refluks żołądkowo-przełykowy, złuszczanie się skóry (zespół dłoniowo-podeszwowy), wysypka rumieniowata, wysypka, wzmożona potliwość, zmiany w obrębie paznokci, ból stawów, ból kości, bolesne, utrudnione oddawanie moczu, zaburzenia częstości oddawania moczu, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi, krwiomocz, zmniejszenie masy ciała (leczenie raka z przerzutami), reakcje alergiczne (jak np. wysypka skórna, pokrzywka, zapalenie spojówek, katar), reakcje anafilaktyczne (skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy, niedociśnienie, wstrząs anafilaktyczny). Niezbyt często: kwasica metaboliczna, nerwowość, ototoksyczność, niedrożność jelit. Rzadko: trombocytopenia autoimmunologiczna, niedokrwistość hemolityczna, zaburzenia mowy, przemijające pogorszenie ostrości wzroku, zaburzenia pola widzenia, zapalenie nerwu wzrokowego, głuchota, śródmiąższowa choroba płuc, zwłóknienie płuc, zapalenie jelita grubego (w tym biegunka wywołana przez Clostridium difficile). Bardzo rzadko: zapalenie trzustki, objawy niedrożności naczyń wątrobowych (w tym plamica wątroby, hiperplazja regeneracyjna guzowata, zwłóknienie naczyń zatoki naczyniowej). Donoszono także o ostrej nefropatii prowadzącej do ostrego zaburzenia nerek. Ciężka biegunka i (lub) wymioty, szczególnie przy podawaniu oksaliplatyny w skojarzeniu z 5-fluorouracylem mogą spowodować odwodnienie, porażenną niedrożność jelit, innego rodzaju niedrożność jelit, hipokaliemię, kwasicę metaboliczną i zaburzenia czynności nerek. Ograniczone, umiarkowane parestezje lub parestezje, które mogą zaburzać czynności pacjenta, mogą utrzymywać się przez okres do 3 lat po zakończeniu leczenia wspomagającego.

Ciąża i laktacja

Leku nie należy stosować w ciąży i u kobiet w okresie rozrodczym niestosujących antykoncepcji. Odpowiednią antykoncepcję należy stosować podczas leczenia i przez 4 miesiące po zakończeniu leczenia w przypadku kobiet i 6 miesięcy w przypadku mężczyzn. Przeciwwskazane jest karmienie piersią podczas leczenia oksaliplatyną. Leczenie oksaliplatyną może spowodować nieodwracalną bezpłodność - przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjenta o możliwości konserwacji nasienia.

Uwagi

Przed podawaniem oksaliplatyny nie jest potrzebne nadmierne nawodnienie pacjenta. Przed rozpoczęciem podawania oksaliplatyny oraz przed każdym następnym cyklem leczenia należy wykonać pełne badanie morfologii krwi z rozmazem. W trakcie leczenia oksaliplatyną zwiększa się ryzyko zawrotów głowy, nudności i wymiotów i innych objawów neurologicznych, które wpływają na chód i zachowanie równowagi i mogą prowadzić do niewielkiego lub umiarkowanego upośledzenia zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

U pacjentów, którzy otrzymali pojedynczą dawkę oksaliplatyny bezpośrednio przed podaniem 5-fluorouracylu, nie zaobserwowano zmian w reakcji na leczenie 5-fluorouracylem. W badaniach in vitro nie stwierdzono znaczącego wypierania oksaliplatyny z połączeń z białkami osocza krwi po podaniu następujących leków: erytromycyna, salicylany, granisetron, paklitaksel i walproinian sodu.

Preparat zawiera substancję: Oxaliplatin

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."