Lecardi

1 tabl. dojelitowa zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego (ASA).

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Lecardi 60 szt., tabl. dojelitowe

Acetylsalicylic acid

12.42 zł 2019-04-05

Działanie

Kwas acetylosalicylowy w dawkach kardiologicznych, o działaniu hamującym agregację płytek krwi. Najważniejszym działaniem kwasu acetylosalicylowego (ASA) w dawce 75 mg jest hamowanie syntezy tromboksanu A2, związku zwiększającego agregację płytek i kurczącego naczynia. Zahamowanie cyklooksygenazy płytek prowadzi do zmniejszenia ich zdolności do agregacji. ASA jest szybko i całkowicie wchłaniany z przewodu pokarmowego. Postać farmaceutyczna - tabl. dojelitowa, spowalnia nieco proces wchłaniania, jednak obecność otoczki znacznie ogranicza ryzyko uszkodzenia błony śluzowej żołądka. Po wchłonięciu ASA jest szybko metabolizowany do kwasu salicylowego. Hamowanie agregacji płytek zależy prawdopodobnie od niezmienionej cząsteczki kwasu acetylosalicylowego. Zarówno ASA, jak i kwas salicylowy wiążą się silnie z białkami osocza. Kwas salicylowy przenika przez łożysko i do mleka kobiecego. Kwas salicylowy metabolizowany jest głównie w wątrobie. Główne metabolity to: kwas salicylowy sprzężony z glicyną (kwas salicyrulowy), eter i ester glukurunidowy kwasu salicylowego (fenylosalicylan glukuronidu i acetylosalicylan glukuronidu) oraz kwas gentyzynowy w postaci wolnej i sprzężonej z glicyną. Kwas salicylowy i jego metabolity są wydalane głównie przez nerki.

Dawkowanie

Doustnie. Prewencja wtórna zawału mięśnia sercowego: 75-150 mg/dobę; prewencja chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów ze stabilną dławicą piersiową: 75-150 mg raz na dobę; niestabilna dławica piersiowa w wywiadzie, z wyjątkiem ostrej fazy: 75-150 mg raz na dobę; zapobieganie zatkaniu przeszczepu naczyniowego po kardiochirurgicznym zabiegu wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych (CABG): 75-150 mg raz na dobę; angioplastyka wieńcowa, z wyjątkiem ostrej fazy: 75-150 mg raz na dobę; profilaktyka wtórna u pacjentów po przebytym przejściowym niedokrwieniu mózgu (TIA) i incydentach niedokrwienia mózgowo-naczyniowego (CVA), pod warunkiem wykluczenia krwawień wewnątrzmózgowych: 75-300 mg raz na dobę. Dzieci i młodzież: kwasu acetylosalicylowego nie należy podawać dzieciom i młodzieży Sposób podania: lek należy przyjmować po posiłku, tabletki połykać w całości, nie rozgryzać.

Wskazania

Zapobieganie zawałowi serca. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym u pacjentów ze stabilną dławicą piersiową. Niestabilna dławica piersiowa w wywiadzie, z wyjątkiem ostrej fazy. Po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach, np. wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych, angioplastyce wieńcowej. Zapobieganie napadom przejściowego niedokrwienia mózgu i niedokrwiennego udaru mózgu oraz po ich przebyciu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Napady astmy oskrzelowej w wywiadzie wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie NLPZ. Czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy. Skaza krwotoczna. Ciężka niewydolność wątroby. Ciężka niewydolność nerek. Jednoczesne stosowanie z metotreksatem w dawkach ≥15 mg na tydzień. Dzieci do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych (ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a). III trymestr ciąży.

Środki ostrożności

Poniższe ostrzeżenia w znacznym stopniu dotyczą ASA stosowanego w dawkach przeciwzapalnych, tj. 1-3 g/dobę; wystąpienie tych reakcji jest mało prawdopodobne po stosowaniu kardiologicznych dawek ASA. ASA należy stosować szczególnie ostrożnie u pacjentów: z alergią, astmą, przewlekłym zapaleniem dróg oddechowych, katarem siennym, polipami nosa lub z nadwrażliwością na inne leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne lub inne substancje (zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych, w tym skurczu oskrzeli; u pacjentów z nadwrażliwością na NLPZ lub inne substancje alergizujące ASA można stosować wyłącznie po rozważeniu stosunku ryzyka do korzyści); z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (ryzyko hemolizy lub niedokrwistości hemolitycznej); ze skłonnością do nieznacznego oddawania moczu (ryzyko wywołania napadu dny moczanowej, gdyż ASA nawet w małych dawkach zmniejsza wydalanie kwasu moczowego); z zaburzeniami czynności wątroby; z zaburzeniami czynności nerek; z ciężką niewydolnością serca; w podeszłym wieku (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych); z chorobą wrzodową lub krwawieniami z przewodu pokarmowego w wywiadzie (może się uczynnić choroba wrzodowa oraz mogą wystąpić krwawienia z przewodu pokarmowego); ze zwiększoną skłonnością do krwawień, np. w przypadku hemofilii, niedoboru witaminy K, u osób przyjmujących leki przeciwzakrzepowe, np. pochodne kumaryny lub heparynę - z wyjątkiem leczenia heparyną w małych dawkach (u pacjentów z ryzykiem krwawienia ASA w małych dawkach można stosować wyłącznie po rozważeniu stosunku ryzyka do korzyści). ASA może powodować wydłużenie czasu krwawienia podczas lub po zabiegach chirurgicznych, także w przypadku mniejszych zabiegów, jak np. ekstrakcja zęba - nie podawać ASA na 5 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym, zwłaszcza okulistycznym i otologicznym. Lek stosować ostrożnie z ibuprofenem. Lek zawiera < 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy jest "wolny od sodu".

Niepożądane działanie

Często: niestrawność, zgaga, nudności, wymioty, ból brzucha. Rzadko: stany zapalne żołądka i jelit, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy (bardzo rzadko prowadzące do krwotoków i perforacji), przemijające zaburzenia czynności wątroby ze zwiększeniem aktywności aminotransferaz. Ponadto: zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia - obserwowano krwawienia, takie jak: krwotok okołooperacyjny, krwiaki, krwawienie z nosa, krwawienia z dróg moczowo-płciowych, krwawienia dziąseł; rzadko lub bardzo rzadko raportowano poważne krwawienia, takie jak: krwotok z przewodu pokarmowego, krwotok mózgowy (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym i (lub) podczas równoczesnego podawania leków hemostatycznych), które w pojedynczych przypadkach mogą potencjalnie zagrażać życiu. Krwotok może prowadzić do ostrej lub przewlekłej niedokrwistości w wyniku krwotoku i (lub) niedokrwistości z niedoboru żelaza (np. w wyniku utajonych mikrokrwawień) z objawami, takimi jak: osłabienie, bladość, hypoperfuzja. Mogą wystąpić także zawroty głowy i szumy uszne (będące zazwyczaj objawami przedawkowania) oraz reakcje nadwrażliwości, w tym: astma, odczyny skórne, wysypka, pokrzywka, obrzęk, świąd, zaburzenia serca i układu oddechowego. Bardzo rzadko: ciężkie reakcje alergiczne (włączając wstrząs anafilaktyczny), zaburzenia czynności nerek, hipoglikemia.

Ciąża i laktacja

W I i II trymestrze ciąży stosować jedynie po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka. Stosowanie ASA w III trymestrze ciąży jest przeciwwskazane. Zastosowanie bezpośrednio przed porodem może spowodować zahamowanie czynności porodowej lub nadmierne krwawienie. ASA i jego metabolity mogą w małej ilości przenikać do mleka kobiecego. Przerwanie karmienia nie jest konieczne przy krótkotrwałym stosowaniu salicylanów w zalecanych dawkach. W przypadku regularnego przyjmowania dużych dawek ASA, karmienie piersią należy wcześniej przerwać.

Uwagi

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Przeciwwskazane jest stosowanie ASA i metotreksatu w dawkach ≥15 mg/tydz., ze względu na nasilenie toksycznego wpływu metotreksatu na szpik kostny. Należy zachować szczególną ostrożność stosując ASA z niżej wymienionymi lekami: metotreksat w dawkach - nasilenie działania przeciwzakrzepowego, ryzyko wydłużenia czasu krwawienia i krwotoków; leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego z moczem (np. benzobromaron, probenecyd) - osłabienie działania leków przeciwdnawych w wyniku ich konkurencji z ASA w procesie wydalania kwasu moczowego przez kanaliki nerkowe; digoksyna - zwiększenie stężenia digoksyny we krwi, wynikające ze zmniejszonego wydalania digoksyny przez nerki; leki przeciwcukrzycowe (np. insulina, pochodne sulfonylomocznika) - nasilenia działania leków przeciwcukrzycowych przez ASA; kwas walproinowy - nasilona toksyczność kwasu walproinowego, poprzez wypieranie go z połączeń z białkami osocza przez ASA, ponadto kwas walproinowy zwiększa działanie antyagregacyjne ASA, ze względu na synergiczne działanie antyagregacyjne obu leków. Alkohol spożywany podczas stosowania ASA może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego, tj. owrzodzenie błony śluzowej lub krwawienia. ASA w dawkach ≥3 g/dobę osłabia działanie leków moczopędnych, poprzez zatrzymanie sodu i wody w organizmie na skutek zmniejszenia filtracji kłębuszkowej, spowodowanej zmniejszoną syntezą prostaglandyn w nerkach; ponadto ASA może nasilać działanie ototoksyczne furosemidu. ASA w dawkach ≥3 g/dobę osłabia działanie hipotensyjne inhibitorów ACE, poprzez zmniejszenie filtracji kłębuszkowej, wynikające z hamowania produkcji prostaglandyn, działających rozszerzająco na naczynia krwionośne.

Cena

Lecardi, cena 100% 12.42 zł

Preparat zawiera substancję: Acetylsalicylic acid

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."