Instanyl

1,8 ml roztworu zawiera 0,9 mg fentanylu (w postaci cytrynianu), zapewnia dostarczenie 10 dawek po 50 µg fentanylu. 2,9 ml roztworu zawiera 2,9 mg fentanylu (w postaci cytrynianu), zapewnia dostarczenie 20 dawek po 100 µg fentanylu. 5 ml roztworu zawiera 10 mg fentanylu (w postaci cytrynianu), zapewnia dostarczenie 40 dawek po 200 µg fentanylu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Instanyl but. 5 ml (40 dawek) 10 mg fentanylu, aerozol do nosa, roztw.

Fentanyl

835.13 zł 2019-04-05

Działanie

Silny lek przeciwbólowy z grupy czystych agonistów receptora opioidowego mi. Fentanyl jest bardzo szybko wchłaniany przez błonę śluzową nosa, osiągając Cmax w czasie 12-15 min; biodostępność wynosi ok. 89%. Około 80% fentanylu wiązane jest przez białka osocza. Fentanyl jest metabolizowany przede wszystkim w wątrobie przez CYP3A4; główny metabolit - norfentanyl, jest nieaktywny. Około 75% fentanylu wydalane jest z moczem, głównie w postaci nieaktywnych metabolitów; około 9% dawki wydalane jest z kałem, przede wszystkim w postaci metabolitów. T0,5 wynosi około 3-4 h.

Dawkowanie

Donosowo. Leczenie należy rozpocząć i stosować pod nadzorem lekarza mającego doświadczenie w prowadzeniu terapii opioidowej u pacjentów z chorobą nowotworową. Należy pamiętać o możliwości nadużycia fentanylu. Dawkowanie leku należy ustalić indywidualnie dla każdego pacjenta tak, aby podawana dawka zapewniała odpowiednią kontrolę bólu, przy tolerowanym poziomie działań niepożądanych. Należy uważnie obserwować pacjentów podczas ustalania dawkowania. Zwiększenie dawki wymaga kontaktu z lekarzem prowadzącym. W badaniach klinicznych, dawka fentanylu podawanego donosowo stosowana w leczeniu bólu przebijającego była niezależna od dobowej dawki podtrzymującej opioidów. Maksymalna dawka dobowa: leczenie do 4 epizodów bólu przebijającego, w każdym nie więcej niż 2 dawki, w odstępie co najmniej 10 min. Przed kolejnym zastosowaniem leku w następnym napadzie bólu przebijającego pacjenci powinni odczekać 4 h, zarówno w trakcie ustalania dawki, jak i leczenia podtrzymującego. W wyjątkowych przypadkach, kiedy kolejny napad bólu wystąpi wcześniej, pacjenci mogą użyć leku do leczenia tego napadu, ale muszą odczekać co najmniej 2 h. Jeżeli u pacjenta systematycznie występują napady bólu przebijającego w odstępach krótszych niż 4 h lub gdy występują więcej niż 4 epizody bólu przebijającego na dobę, należy rozważyć zmianę dawkowania opioidu podstawowego poprzedzoną ponowną oceną bólu. Ustalenie dawki. Stosowanie preparatu można rozpocząć u pacjentów, u których oczekuje się kontroli przewlekłego bólu podstawowego za pomocą długotrwałej terapii opioidowej, oraz którzy mają nie więcej niż 4 epizody bólu przebijającego na dobę. Pacjent powinien odczekać co najmniej 4 h przed kolejnym zastosowaniem preparatu w następnym napadzie bólu przebijającego, zarówno w trakcie ustalania dawki jak i leczenia podtrzymującego. Sposób ustalania dawki. Początkowa dawka powinna wynosić jednorazowo 50 µg do jednego nozdrza, w razie konieczności dawkowanie można zwiększać, korzystając z dostępnych dawek leku (50 µg, 100 µg i 200 µg). Jeśli uzyska się zadowalające uśmierzenie bólu po upływie 10 min po zastosowaniu 1 dawki preparatu, należy uznać, że dawka została ustalona. Jeśli efekt jest niezadowalający, należy powtórzyć tę samą dawkę (powtórne zastosowanie tej samej wielkości dawki może odbyć się najwcześniej po 10 min.); należy rozważyć następną większą dawkę przy kolejnym podaniu. Każdy etap ustalania dawki należy ocenić w kilku napadach bólu przemijającego. Leczenie podtrzymujące. Stosować dawkę preparatu ustaloną zgodnie z powyższym opisem. Jeżeli uśmierzenie bólu jest niewystarczające, powtórne zastosowanie tej samej wielkości dawki może nastąpić najwcześniej po 10 min. Dostosowanie dawki. Zazwyczaj, dawka podtrzymująca preparatu powinna zostać zwiększona, jeżeli pacjent w ciągu kilku następujących po sobie epizodów bólu przebijającego wymaga zastosowania więcej niż jednej dawki leku. Maksymalna dawka dobowa: leczenie do 4 epizodów bólu przebijającego, w każdym nie więcej niż 2 dawki, w odstępie co najmniej 10 min. Jeżeli u pacjenta konsekwentnie występują więcej niż 4 epizody bólu przebijającego na dobę, konieczna może być zmiana dawkowania podstawowego leczenia opioidami. Jeżeli działania niepożądane nie są tolerowane lub utrzymują się, należy zmniejszyć dawkę lub leczenie preparatem zastąpić innym lekiem przeciwbólowym. Przerwanie leczenia. Należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu, jeżeli u pacjenta nie występują już epizody bólu przebijającego. Gdy wymagane jest zaprzestanie wszystkich terapii opioidami, pacjent musi pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarza, ponieważ w celu uniknięcia wystąpienia ostrych objawów z odstawienia konieczne jest stopniowe zmniejszanie dawki opioidów. Szczególne grupy pacjentów. W badaniach klinicznych, u pacjentów w podeszłym wieku skuteczne okazywały się dawki mniejsze, niż u pacjentów poniżej 65 lat; w trakcie ustalania dawki należy zachować szczególną ostrożność. Należy zachować ostrożność w trakcie leczenia pacjentów wyniszczonych lub osłabionych oraz pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej niewydolnością wątroby lub nerek. Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności preparatu u dzieci poniżej 18 lat. Sposób podania. Podczas podawania preparatu pacjent powinien siedzieć lub stać, trzymając głowę w pozycji pionowej.

Wskazania

Leczenie bólu przebijającego u dorosłych, u których stosowane jest leczenie podtrzymujące opioidami w przewlekłym bólu nowotworowym. Ból przebijający jest przejściowym nasileniem bólu, pojawiającym się na tle kontrolowanego w inny sposób bólu przewlekłego. Pacjenci otrzymujący leczenie podtrzymujące opioidami, to pacjenci, którzy przyjmują co najmniej: 60 mg morfiny doustnie/dobę, 25 µg fentanylu przezskórnie/h, 30 mg oksykodonu/dobę, 8 mg hydromorfonu doustnie/dobę lub odpowiadającą dawkę innego opioidu przez tydzień lub dłużej.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u pacjentów, którzy nie otrzymują leczenia podtrzymującego opioidami, ze względu na podwyższone ryzyko depresji oddechowej. Leczenie ostrego bólu innego niż ból przebijający. Ciężka depresja oddechowa lub ciężka obturacyjna choroba płuc. Wcześniejsza radioterapia twarzy. Powtarzające się przypadki krwawienia z nosa.

Środki ostrożności

Po zastosowaniu fentanylu może wystąpić klinicznie istotna depresja oddechowa, dlatego pacjenci powinni być obserwowani czy występuje u nich to działanie. U pacjentów z bólem leczonych długotrwale opioidami rozwija się tolerancja na depresję oddechową, dlatego ryzyko wystąpienia depresji oddechowej u tych pacjentów jest zmniejszone. Jednoczesne stosowanie preparatów działających hamująco na OUN może zwiększać ryzyko wystąpienia depresji oddechowej. U pacjentów z POCHP, fentanyl może wywoływać więcej ciężkich działań niepożądanych. U tych pacjentów opioidy mogą zmniejszyć napęd oddechowy i zwiększyć opór oddechowy. Ostrożnie stosować u pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej niewydolnością nerek lub wątroby, objawami zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego, zaburzeniami świadomości, w śpiączce, z guzem mózgu lub urazem głowy. U pacjentów z uprzednimi lub zdiagnozowanymi wcześniej bradyarytmiami fentanyl powinien być stosowany z zachowaniem szczególnej ostrożności (ryzyko bradykardii). Opioidy mogą powodować hipotonię, szczególnie u pacjentów z hipowolemią - ostrożnie stosować u pacjentów z hipotonią i (lub) hipowolemią. Potencjalnie zagrażający życiu zespół serotoninowy może wystąpić podczas jednoczesnego stosowania z lekami serotoninergicznymi i z lekami, które zaburzają metabolizm serotoniny. Zespół serotoninowy może wystąpić przy zalecanych dawkach. W razie podejrzenia zespołu serotoninowego należy przerwać leczenie preparatem. Jeśli podczas stosowania preparatu u pacjenta występują nawracające krwawienia z nosa lub uczucie dyskomfortu w nosie, należy rozważyć inną drogę podania leków stosowanych w leczeniu bólu przebijającego. Całkowity zakres ekspozycji na fentanyl u osób z częstymi przeziębieniami, nieleczonych wcześniej lekami obkurczającymi naczynia jamy nosowej, jest porównywalny do tego u osób zdrowych. Podczas wielokrotnego podawania opioidów, takich jak fentanyl, może rozwinąć się tolerancja oraz fizyczne i (lub) psychiczne uzależnienie. Pojawienie się objawów odstawiennych może zostać przyspieszone w wyniku podania substancji będących antagonistami opioidów (np. nalokson) lub mieszaniny agonisty/antagonisty przeciwbólowego (np. pentazocyna, butorfanol, buprenorfina, nalbufina). Należy zachować ostrożność w trakcie leczenia pacjentów w podeszłym wieku oraz pacjentów wyniszczonych lub osłabionych.

Niepożądane działanie

Często: senność, ból i zawroty głowy, nagłe zaczerwienienie (zwłaszcza twarzy), uderzenia gorąca, podrażnienie gardła, nudności, wymioty, nadmierna potliwość. Niezbyt często: uzależnienie, bezsenność, uspokojenie polekowe, drgawki kloniczne mięśni, parestezje, zaburzenia czucia, zaburzenia smaku, kinetoza, niedociśnienie, depresja oddechowa, krwawienie z nosa, owrzodzenie jamy nosowej, wodnisty wyciek z nosa, zaparcia, zapalenie lub suchość błony śluzowej jamy ustnej, ból skóry, świąd, gorączka. Częstość nieznana: omamy, drgawki, perforacja przegrody nosowej, biegunka, zmęczenie, apatia, obrzęk obwodowy, zespół odstawienia (nudności, wymioty, biegunka, lęk, dreszcze, drżenie mięśni, nadmierna potliwość), upadki. Najcięższe działania niepożądane jakie obserwowano to: depresja oddechowa, depresja układu krążenia, niedociśnienie oraz wstrząs, dlatego wszystkich pacjentów należy ściśle obserwować, czy występują u nich te objawy.

Ciąża i laktacja

Nie stosować w ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. W wyniku długotrwałego leczenia fentanyl może wywołać objawy z odstawienia u niemowlęcia. Nie należy stosować fentanylu podczas porodu (włącznie z cesarskim cięciem), ponieważ przenika on przez łożysko i może powodować depresję oddechową u płodu. Podając preparat należy zapewnić łatwy dostęp do antidotum odpowiedniego dla dziecka. Fentanyl przenika do mleka matki i może powodować uspokojenie polekowe oraz depresję oddechową u karmionego piersią niemowlęcia. Fentanyl nie powinien być stosowany u kobiet karmiących i nie należy zaczynać ponownego karmienia piersią przynajmniej przez 5 dni po ostatnim podaniu fentanylu.

Uwagi

Opioidy mogą wpływać na psychiczną i (lub) fizyczną zdolność niezbędną do prowadzenia pojazdów czy obsługiwania maszyn. Pacjenci nie powinni prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn, jeśli zaobserwują u siebie m.in. senność, zawroty głowy lub zaburzenia widzenia.

Interakcje

Jednoczesne podawanie fentanylu z lekiem serotoninergicznym, takim jak selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) lub inhibitor zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRI) lub inhibitor monoaminooksydazy (IMAO) może zwiększać ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego, który potencjalnie zagraża życiu. Fentanyl nie jest zalecany w przypadku pacjentów, którzy otrzymywali w ciągu ostatnich 14 dni inhibitory MAO, ponieważ donoszono o ciężkim i nieprzewidywalnym nasileniu działania opioidowych leków przeciwbólowych przez inhibitory MAO. Równoczesne podawanie z lekami indukującymi aktywność CYP3A4 może zmniejszać skuteczność fentanylu. Jednoczesne stosowanie preparatu z silnymi inhibitorami CYP3A4 (np. rytonawir, ketokonazol, itrakonazol, troleandomycyna, klarytromycyna i nelfinawir) lub umiarkowanymi inhibitorami CYP3A4 (np. amprenawir, aprepitant, diltiazem, erytromycyna, flukonazol, fosamprenawir i werapamil) może zwiększać stężenie fentanylu w osoczu, powodując wystąpienie ciężkich działań niepożądanych, w tym depresji oddechowej prowadzącej do śmierci. Pacjenci otrzymujący jednocześnie preparat w skojarzeniu z umiarkowanymi lub silnymi inhibitorami CYP3A4 powinni być uważnie obserwowani przez dłuższy czas; zwiększenie dawek należy przeprowadzać z zachowaniem ostrożności. Jednoczesne stosowanie z innymi substancjami działającymi hamująco na OUN, w tym z innymi opioidami, substancjami uspokajającymi lub nasennymi, znieczulającymi ogólnie, pochodnymi fenotiazyny, lekami trankwilizującymi, zwiotczającymi mięśnie szkieletowe, lekami przeciwhistaminowymi o działaniu uspokajającym oraz alkoholem może prowadzić do addytywnego działania hamującego. Nie jest zalecane jednoczesne stosowanie częściowych agonistów/antagonistów opioidowych (np. buprenorfiny, nalbufiny, pentazocyny), które częściowo hamują przeciwbólowe działanie fentanylu oraz w przypadku pacjentów uzależnionych od opioidów mogą spowodować objawy z odstawienia. Cmax podawanego donosowo fentanylu w osoczu zmniejszyło się o około 50% podczas jednoczesnego stosowania oksymetazoliny, a czas uzyskania Cmax (Tmax) się podwoił. Może to zmniejszać skuteczność działania preparatu. Należy unikać równoczesnego stosowania preparatu z lekami zmniejszającymi przekrwienie błony śluzowej nosa. Nie oceniono jednoczesnego stosowania preparatu oraz innych leków podawanych donosowo (innych niż oksymetazolina). Należy rozważyć inne drogi podania leków stosowanych jednocześnie w leczeniu współistniejących chorób, które mogą być leczone poprzez podanie donosowe.

Cena

Instanyl, cena 100% 835.13 zł

Preparat zawiera substancję: Fentanyl

Lek refundowany: TAK
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."