Gliolan

1 ml preparatu zawiera 30 mg 5-ALA HCl.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Gliolan 1 fiolka 1,5 g, proszek do sporz. roztw. doustnego

Aminolevulinic acid

2019-04-05

Działanie

5-ALA jest naturalnym biochemicznym prekursorem hemu, metabolizowanym podczas szeregu reakcji enzymatycznych do fluoryzujących porfiryn, szczególnie PPIX. Synteza 5-ALA jest regulowana przez wewnątrzkomórkową kumulację wolnego hemu za pośrednictwem negatywnego sprzężenia zwrotnego. Podawanie nadmiernej ilości obcego 5-ALA pozwala uniknąć kontroli negatywnego sprzężenia i w docelowej tkance następuje kumulacja PPIX. W obecności światła widzialnego fluorescencja PPIX (efekt fotodynamiczny) w określonych tkankach docelowych może być wykorzystana w diagnozowaniu fotodynamicznym. Podanie układowe 5-ALA powoduje przeładowanie metabolizmu komórkowego porfiryn i kumulację PPIX w różnych nabłonkach i tkankach nowotworu złośliwego. Wykazano, że tkanki glejaka złośliwego (stopień III i IV w klasyfikacji WHO, np. glejak wielopostaciowy, glejakomięsak lub gwiaździak anaplastyczny) syntetyzują i kumulują porfiryny w odpowiedzi na podanie 5-ALA. Stężenie PPIX jest znacznie mniejsze w istocie białej niż w korze i guzie. Tkanki otaczające guz i zdrowe tkanki mózgu również mogą kumulować lek. Jednak tworzenie PPIX wywołane przez 5-ALA jest znacznie większe w tkankach złośliwych niż w zdrowych tkankach mózgu. Lek wykazuje dobrą rozpuszczalność w roztworach wodnych. Po połknięciu sam kwas 5-ALA nie jest fluorescencyjny, lecz jest wchłaniany przez tkanki guza i metabolizowany wewnątrzkomórkowo do fluorescencyjnych porfiryn, głównie PPIX. 5-ALA jako roztwór do picia jest szybko i całkowicie wchłaniany osiągając Cmax w osoczu po 0,5–2 h po podaniu doustnym w dawce 20 mg/kg m.c. Stężenie w osoczu powraca do wartości początkowych po 24 h po podaniu doustnym dawki 20 mg/kg mc. 5-ALA jest preferencyjnie wychwytywany przez wątrobę, nerki, nabłonek oraz glejaki złośliwe (stopień III i IV w klasyfikacji WHO) i metabolizowany do fluoryzującej PPIX. Cmax PPIX w osoczu jest osiągane po 4 h po podaniu doustnym dawki 5-ALA HCl 20 mg/kg mc. Po podaniu zalecanej dawki 20 mg/kg mc. różnica fluorescencji guza w porównaniu do zdrowej tkanki mózgu jest zwykle duża i oferuje wyraźny kontrast uwidaczniający tkanki guza w świetle fioletowo-niebieskim przez przynajmniej 9 h. 5-ALA jest wchłaniany i metabolizowany do PPIX przez inne tkanki np. wątrobę, nerki lub skórę. Wiązanie z białkami osocza nie jest znane. 5-ALA jest eliminowany szybko z końcowym T0,5 wynoszącym 1-3 h. Około 30 % podanej doustnie dawki 20 mg/kg mc. jest wydalane w niezmienionej postaci w moczu w ciągu 12 h.

Dawkowanie

Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania przez doświadczonych neurochirurgów posiadających wiedzę w zakresie operacji złośliwych glejaków i dokładną wiedzę w zakresie anatomii czynnościowej mózgu, którzy ukończyli kurs chirurgii wspomaganej fluorescencją. Dorośli. Zalecana dawka wynosi: 20 mg 5-ALA HCl/kg mc. Łączną liczbę butelek niezbędnych do uzyskania zamierzonej dawki u każdego pacjenta można ustalić, korzystając z poniższego równania (w zaokrągleniu w górę do najbliższej całej butelki): Liczba butelek= Masa ciała pacjenta (kg) : 75 kg/butelkę. Objętość podania niezbędną do uzyskania zamierzonej dawki u każdego pacjenta można obliczyć, korzystając z poniższego równania: Objętość podania (ml) = Masa ciała pacjenta (kg) x 20mg/kg : 30mg/ml. Dzieci i młodzież. Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności preparatu u dzieci w wieku 0-18 lat. Nie ma dostępnych danych. Szczególne grupy pacjentów. Nie prowadzono żadnych badań z udziałem pacjentów z klinicznie istotnymi zaburzeniami wątroby lub nerek; należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u takich pacjentów. Nie ma specjalnych instrukcji stosowania u pacjentów w podeszłym wieku z prawidłową czynnością narządów. Sposób podania. Roztwór należy podawać doustnie na 3 h (zakres 2-4 h) przed znieczuleniem. Stosowanie 5-ALA w warunkach innych niż stosowane w badaniach klinicznych wiąże się z nieznanym ryzykiem.

Wskazania

Preparat wskazany u pacjentów dorosłych do wizualizacji tkanek złośliwych podczas zabiegu chirurgicznego glejaka złośliwego (stopień III i IV według klasyfikacji WHO).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub porfiryny. Ostre lub przewlekłe postaci porfirii. Ciąża.

Środki ostrożności

Fluorescencja tkanek mózgu wywołana 5-ALA nie dostarcza informacji na temat zasadniczej czynności neurologicznej mózgu. Dlatego też należy dokładnie rozważyć resekcję fluoryzujących tkanek w odniesieniu do czynności neurologicznej tych tkanek. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z guzem w bezpośrednim sąsiedztwie ośrodków ważnych czynności neurologicznych i istniejących wcześniej ognisk ubytków (np. afazja, zaburzenia wzroku i niedowład), które nie mogą być złagodzone za pomocą leczenia kortykosteroidami. Zabiegi resekcji wspomagane fluorescencją u takich pacjentów zwiększają ryzyko wystąpienia krytycznych ubytków neurologicznych. Należy zachować bezpieczną odległość od obszarów kory czynnościowo ważnych (elokwentnych) i struktur podkorowych wynoszącą przynajmniej 1 cm niezależnie od natężenia fluorescencji. U wszystkich pacjentów z guzem w pobliżu ośrodków ważnych czynności neurologicznych należy stosować metody przedoperacyjne lub okołooperacyjne w celu zlokalizowania takiego miejsca względem guza, w celu zachowania bezpiecznej odległości. Po podaniu leku przez 24 h należy unikać ekspozycji oczu i skóry na silne źródła światła (np. oświetlenie podczas operacji, bezpośrednie światło słoneczne lub silne światło punktowe w pomieszczeniach). Należy unikać jednoczesnego podawania z innymi potencjalnie fototoksycznymi substancjami (np. tetracykliny, sulfonamidy, fluorochinolony, wyciągi hiperycyny). W ciągu 24 h po podaniu należy unikać stosowania innych leków potencjalnie toksycznych dla wątroby. U pacjentów z istniejącą wcześniej chorobą sercowo-naczyniową lek należy stosować ostrożnie, ponieważ doniesienia w piśmiennictwie wykazały zmniejszenie skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi, skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi w tętnicy płucnej oraz oporu naczyń płucnych.

Niepożądane działanie

Działania niepożądane typowe dla substancji. Niezbyt często: niedociśnienie, nudności, reakcja nadwrażliwości na światło, fotodermatoza. Działania niepożądane związane z zabiegiem (zakres i częstość występowania neurologicznych działań niepożądanych związanych z zabiegiem zależą od umiejscowienia guza mózgu i stopnia resekcji tkanki guza leżącej w okolicach czynnościowo ważnych (elokwentnych). Bardzo często: niedokrwistość, trombocytopenia, leukocytoza, zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi, zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej, zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej, zwiększenie aktywności gamma glutamylotransferazy, zwiększenie aktywności amylazy we krwi. Często: zaburzenia neurologiczne (np. niedowład połowiczy, afazja, drgawki, hemianopsja), powikłanie zakrzepowo-zatorowe, wymioty, nudności. Niezbyt często: obrzęk mózgu. Bardzo rzadko: niedoczulica, biegunka.

Ciąża i laktacja

Preparatu nie należy stosować w czasie ciąży. Po podaniu leku karmienie piersią należy przerwać na 24 h.

Interakcje

Pacjenci nie powinni być narażeni na żaden środek fotouczulający przez okres do 2 tyg. po podaniu preparatu.

Preparat zawiera substancję: Aminolevulinic acid

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."