Fluxin

1 saszetka zawiera 500 mg paracetamolu, 200 mg kwasu askorbowego i 25 mg maleinianu feniraminy. Preparat zawiera sacharozę i etanol.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Fluxin 14 saszetek, granulat do sporz. roztw. doustnego

Ascorbic acid,

Paracetamol,

Pheniramine maleate

2019-04-05

Działanie

Produkt wykazuje potrójne działanie farmakologiczne: przeciwhistaminowe, które zmniejsza przekrwienie i obrzęk błon śluzowych i łzawienie oczu, a także hamuje odruch kichania (dzięki feniraminie), działanie przeciwgorączkowe i przeciwbólowe (bóle głowy, bóle mięśni) dzięki paracetamolowi, oraz działanie uzupełniające niedobory kwasu askorbowego w organizmie. Paracetamol. Po podaniu doustnym szybko i prawie całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie w osoczu osiąga po czasie od 30 minut do 2 godzin. Podlega metabolizmowi w wątrobie. Wydalany jest z moczem. 90% przyjętej dawki jest wydalane przez nerki w ciągu 24 h. Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi około 2 h. W przypadku niewydolności nerek lub wątroby, po przedawkowaniu, i u noworodków okres półtrwania w fazie eliminacji jest wydłużony. Maksymalny efekt jest proporcjonalny do stężenia w osoczu. U pacjentów w podeszłym wieku, zdolność do sprzęgania nie ulega zmianie. Maleinian feniraminy. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Okres półtrwania w osoczu wynosi 1-1,5 h. Powinowactwo do tkanek jest wysokie, a wydalanie zachodzi głównie przez nerki. Witamina C. Kwas askorbowy dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego i jest szeroko dystrybuowany do tkanek w organizmie. Kwas askorbowy jest odwracalnie utleniany do kwasu dehydroaskorbinowego; niektóre cząstki są metabolizowane do askorbinianu-2-siarczanu, który jest nieaktywny i do kwasu szczawiowego, które są wydalane z moczem.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież powyżej 15 lat: 1 saszetka 2 - 3 razy na dobę. Przerwy pomiędzy podaniem kolejnych dawek powinny wynosić co najmniej 4 godziny. U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny od 10 do 50 ml/min), odstęp między podaniem kolejnych dawek powinien wynosić co najmniej 6 h, a w przypadku ciężkiego zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 10 ml/min) 8 h. Jeżeli po 5 dniach objawy choroby nie ustępują, należy zweryfikować diagnozę. Zawartość saszetki należy rozpuścić w odpowiedniej ilości zimnej lub gorącej wody.

Wskazania

Łagodzenie objawów przeziębienia, grypy i infekcji górnych dróg oddechowych u dorosłych i młodzieży powyżej 15 lat.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Niewydolność wątroby. Jaskra z wąskim kątem przesączania. Pacjenci z ryzykiem zatrzymania moczu związanym z zaburzeniami sterczowego odcinka cewki moczowej. Pacjenci, którzy przyjęli monoaminooksydazy (MAO) w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Młodzież w wieku poniżej 15 lat.

Środki ostrożności

W przypadku wysokiej lub utrzymującej się gorączki, rozpoczynającego się nadkażenia, utrzymywania się objawów przez więcej niż 5 dni, leczenie powinno zostać ustalone ponownie. Nie należy stosować produktu jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol z powodu ryzyka przedawkowania. U osób dorosłych o masie ciała większej niż 50 kg, całkowita dawka dobowa paracetamolu nie może być większa niż 4 gramy. Ryzyko przedawkowania zwiększa się u pacjentów z chorobą wątroby. Paracetamol należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, ostrym zapaleniem wątroby, niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i niedokrwistością hemolityczną. Zagrożenie przedawkowania jest większe u osób z niewydolnością wątroby nie wywołaną przez alkoholową marskość wątroby. Należy zachować ostrożność u pacjentów z astmą oskrzelową lub przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, cierpiących na choroby układu krążenia, nadciśnienie tętnicze, nadczynność tarczycy i niedrożność odźwiernikowo-dwunastniczą. Każda saszetka zawiera 11,5 g sacharozy - pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharozy-izomaltazy nie powinni przyjmować tego produktu. Zawartość sacharozy należy również wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

Niepożądane działanie

Feniramina. Opisywano uspokojenie lub senność (bardziej nasilone w początkowym okresie leczenia), objawy antycholinergiczne (suchość w jamie ustnej, zaparcia, niewyraźne widzenie, rozszerzenie źrenic, kołatanie serca, ryzyko zatrzymania moczu); niedociśnienie ortostatyczne, zaburzenia równowagi, zawroty głowy, zaburzenia pamięci lub koncentracji uwagi (częściej u osób w podeszłym wieku), zaburzenia koordynacji ruchowej, drżenia, splątanie, halucynacje, rzadziej objawy o typie pobudzenia (pobudzenie, nerwowość, bezsenność); reakcje nadwrażliwości (rumień, świąd, wyprysk, plamica, pokrzywka), obrzęk, rzadziej obrzęk naczynioruchowy, wstrząs anafilaktyczny; leukopenia, neutropenia, małopłytkowość, niedokrwistość hemolityczna. Paracetamol. Opisywano nieliczne przypadki reakcji nadwrażliwości takich, jak: wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy, rumień, pokrzywka i wysypka skórna (należy natychmiast zaprzestać podawania preparatu). Obserwowano wyjątkowo rzadkie przypadki małopłytkowości, leukopenii i neutropenii.

Ciąża i laktacja

Badania na zwierzętach są niewystarczające w kontekście toksyczności reprodukcyjnej. Lek nie jest zalecany w czasie ciąży. Paracetamol przenika do mleka matki, ale nie w ilości istotnej klinicznie. Nie zostały zgłoszone żadne negatywne skutki dla niemowląt. Nie wiadomo, czy feniramina i jej metabolity przenikają do mleka ludzkiego. Lek nie jest zalecany podczas karmienia piersią.

Uwagi

Lek ma znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn ze względu na możliwe działanie niepożądane - senność, szczególnie na początku leczenia. Efekt ten może się nasilić poprzez jednoczesne spożycie napojów alkoholowych, stosowanie leków zawierających alkohol i środków uspokajających.

Interakcje

Paracetamol. Induktory enzymów mikrosomalnych wątroby, takich jak alkohol, barbiturany, leki przeciwdrgawkowe, takie jak fenytoina, fenobarbital, metylofenobarbital, prymidon, ryfampicyna i inhibitory monoaminooksydazy, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne mogą zwiększać hepatotoksyczność paracetamolu, zwłaszcza po przedawkowaniu. Szybkość wchłaniania paracetamolu może być zmniejszona przez leki antycholinergiczne (np. glikopironium, propantelina) lub przez równoczesne podawanie kolestyraminy i zwiększona podczas jednoczesnego stosowania metoklopramidu lub domperydonu. Izoniazyd zmniejsza klirens paracetamolu z ewentualnym wzmocnieniem działania i (lub) toksyczności, który hamuje jego metabolizm w wątrobie. Wydłużone regularne codzienne stosowanie paracetamolu może nasilać przeciwzakrzepowe działanie warfaryny i innych pochodnych kumaryny (ryzyko krwawienia może być zwiększone; sporadycznie przyjmowane dawki nie mają istotnego wpływu). Probenecyd zmniejsza klirens paracetamolu przez hamowanie sprzęgania z kwasem glukuronowym. Regularne stosowanie paracetamolu może osłabić metabolizm zydowudyny (zwiększone ryzyko neutropenii). Feniramina. Jednoczesne stosowanie pochodnych morfiny (leki przeciwbólowe, przeciwkaszlowe i terapia zastępcza), leków przeciwpsychotycznych, barbituranów, benzodiazepiny, lekó przeciwlękowych innych niż benzodiazepiny (np. meprobamat), leków nasennych, uspokajających leków przeciwdepresyjnych (amitryptylina, doksepina, mianseryna, mirtazapina, trimipramina), uspokajających leków przeciwhistaminowych blokujących receptory H1, leków przeciwnadciśnieniowych działających ośrodkowo, baklofenu i talidomidu może nasilać depresję ośrodkowego układu nerwowego. Jednoczesne stosowanie innych pochodnych atropiny takich jak: trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwhistaminowe blokujące receptory H1, antycholinergiczne leki przeciw chorobie Parkinsona, przeciwskurczowa atropina, dizopiramid, neuroleptyki –pochodne fenotiazyny, jak również klozapina mogą powodować działania niepożądane atropiny, takie jak zatrzymanie moczu, zaparcia, suchość w jamie ustnej.

Preparat zawiera substancję: Ascorbic acid, Paracetamol, Pheniramine maleate

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."