Fluorescite®

1 fiolka (5 ml) zawiera 500 mg fluoresceiny w postaci soli sodowej. Preparat zawiera sód.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Fluorescite® 12 fiolek 5 ml, roztw. do wstrz.

Fluorescein

478.16 zł 2019-04-05

Działanie

Barwnik diagnostyczny stosowany do uwidaczniania naczyń krwionośnych dna oka w angiografii siatkówki i naczyniówki oka. Po podaniu dożylnym (w obrębie dołu łokciowego) fluoresceina pojawia się w tętnicy centralnej oka w ciągu 7-14 s. Metabolizowana jest szybko do monoglukuronianu. Fluoresceina i jej metabolity eliminowane są na drodze wydalania nerkowego.

Dawkowanie

Dożylnie. Preparat powinien być stosowany wyłącznie przez wykwalifikowanych lekarzy, biegłych w wykonywaniu i interpretowaniu angiografii fluoresceinowej. Dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku): 5 ml preparatu podaje się szybko (zwykle 1 ml/s) do żyły w obrębie dołu łokciowego, uważając aby roztwór nie przedostał się poza żyłę, stosując igłę do iniekcji typu „motylek” rozmiar 23. Luminescencja zwykle pojawia się w naczyniach siatkówki i naczyniówki po 7-14 s. W przypadku stosowania urządzeń obrazujących o dużej czułości (np. skaningowego oftalmoskopu laserowego) dawka powinna być zmniejszona do 2 ml. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z niewydolnością nerek (filtracja kłębuszkowa Sposób podania. Aby uniknąć niezgodności fizycznych, kaniule dożylne należy przepłukiwać sterylnym roztworem chlorku sodu (0,9%) przed i po wstrzykiwaniu innych leków.

Wskazania

Diagnostyka angiograficzna dna oka. Preparat przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Preparat nie powinien być wstrzykiwany dokanałowo ani dotętniczo.

Środki ostrożności

Fluoresceina sodowa może powodować poważne reakcje nietolerancji. U pacjentów w podeszłym wieku z chorobami współistniejącymi, takimi jak choroby serca i naczyń, cukrzyca oraz jednocześnie stosujących wiele leków należy rozważyć stosunek korzyści i ryzyka związanego z wykonaniem zabiegu angiografii. Przed wykonaniem angiografii u każdego pacjenta należy przeprowadzić szczegółowy wywiad dotyczący chorób sercowo naczyniowych, alergii lub jednocześnie stosowanych leków takich jak leki β-adrenolityczne (także krople do oczu). Jeżeli konieczne jest badanie pacjenta leczonego lekami β-adrenolitycznym (także kroplami do oczu), należy wykonać je pod nadzorem lekarza mającego doświadczenie w zakresie resuscytacji. Leki β-adrenolityczne mogą zmniejszać naczyniowe reakcje kompensacyjne na wstrząs anafilaktyczny i zmniejszać skuteczność adrenaliny w przypadkach zapaści sercowo-naczyniowej. Każdorazowo przed wstrzyknięciem fluoresceiny sodowej lekarz powinien przeprowadzić wywiad na temat jednoczesnego leczenia lekami β-adrenolitycznymi. W przypadku poważnych reakcji nietolerancji podczas pierwszej angiografi, należy ocenić korzyści z dodatkowej angiografii fluoresceinowej w stosunku do ryzyka ciężkiej reakcji nadwrażliwości (w niektórych przypadkach ze skutkiem śmiertelnym). Reakcje nietolerancji zdarzają się częściej u pacjentów, u których wcześniej wystąpiły działania niepożądane (inne niż nudności i wymioty) po wstrzyknięciu fluoresceiny lub u pacjentów z alergią w wywiadzie (pokrzywka pokarmowa lub polekowa, astma, wyprysk, alergiczny nieżyt nosa) lub u pacjentów z astmą oskrzelową w wywiadzie. Śródskórne testy skórne nie są wiarygodne w przewidywaniu tych reakcji nietolerancji, a stosowanie testów może być niebezpieczne. Aby postawić rozpoznanie, należy skorzystać z konsultacji lekarza alergologa. Można przeprowadzić premedykację (doustne leki antyhistaminowe blokujące receptory H1, a następnie glikokortykosteroidy), ale ryzyko ciężkich działań niepożądanych pozostaje. Reakcje niepożądane występują jednak sporadycznie, dlatego nie zaleca się stosowania opisanej premedykacji u wszystkich pacjentów. Ze względu na ryzyko reakcji nadwrażliwości należy: dokładnie monitorować pacjenta podczas angiografiii przez co najmniej 30 min po niej (lekarz okulista wykonujący badanie); utrzymać wkłucie do żyły przez co najmniej 5 min, aby możliwe było bezzwłoczne leczenie ciężkich działań niepożądanych; dysponować odpowiednimi środkami do resuscytacji - polega ona przede wszystkim na założeniu drugiego wkłucia do żyły, pozwalającego przywrócić prawidłową objętość osocza (wodnym roztworem wieloelektrolitowym lub koloidowym produktem zastępującym osocze) oraz podać dożylnie adrenalinę w zalecanej dawce. Należy unikać przedostania się roztworu fluoresceiny poza naczynie krwionośne, ponieważ jego wysokie pH może spowodować ciężkie uszkodzenie okolicznych tkanek (silny ból ręki utrzymujący się przez kilka godzin, martwicę wilgotną skóry, zapalenie żył powierzchownych). Prawidłowa dożylna pozycja końcówki igły musi być ustalona. W razie wynaczynienia, należy natychmiast przerwać wstrzykiwanie preparatu. Należy podjąć odpowiednie środki w celu leczenia uszkodzonej tkanki oraz łagodzenia bólu. Jeżeli w ciągu 36 h od wstrzyknięcia (tj. w okresie maksymalnej eliminacji fluoresceiny z ustroju) wykonywane jest badanie radiologiczne, uzyskane w efekcie silne zobrazowanie w promieniach X narządów wydzielniczych może prowadzić do błędnych interpretacji. Preparat zawiera do 3,15 mmol (72,45 mg) sodu na dawkę - należy wziąć to pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Niepożądane działanie

Bardzo często: nudności. Często: omdlenie, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, wymioty, świąd, wynaczynienie. Niezbyt często: reakcja nadwrażliwości, dysfazja, parestezje, zawroty głowy, ból głowy, zakrzepowe zapalenie żył, kaszel, uczucie ściskania w gardle, ból w jamie brzusznej, pokrzywka, ból, uczucie gorąca. Rzadko: reakcja anafilaktyczna, zatrzymanie czynności serca, niedociśnienie, wstrząs, skurcz oskrzeli. Bardzo rzadko: wstrząs anafilaktyczny, drgawki, dławica piersiowa, bradykardia, tachykardia, nadciśnienie, skurcz naczyń, rozszerzenie naczyń, bladość, uderzenia gorąca, zatrzymanie czynności oddechowej, obrzęk płuc, astma, obrzęk krtani, duszność, kichanie, obrzęk błony śluzowej nosa. Częstość nieznana: incydent naczyniowo-mózgowy, niewydolność kręgowo-podstawna, utrata świadomości, drżenie, niedoczulica, zaburzenia smaku, zawał serca, podrażnienie gardła, odruchy wymiotne, wysypka, zimne poty, wyprysk, rumień, nadmierna potliwość, żółtawe przebarwienie skóry (zazwyczaj ustępuje w ciągu 6-12 h), ból w klatce piersiowej, obrzęk, złe samopoczucie, osłabienie, dreszcze. Może wystąpić jasnożółte zabarwienie moczu (zazwyczaj ustępuje w ciągu 24-36 h).

Ciąża i laktacja

Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania preparatu u kobiet w okresie ciąży. W celu zachowania ostrożności zaleca się unikanie stosowania leku w okresie ciąży. Fluoresceina sodowa przenika do mleka ludzkiego przez okres do 7 dni po podaniu ogólnoustrojowym. Nie można wykluczyć zagrożenia dla karmionego piersią dziecka. Z tego względu, po wykonaniu angiografii fluoresceinowej należy przerwać karmienie piersią na czas 7 dni, a mleko w tym okresie odciągać i wylewać.

Uwagi

W ciągu 3-4 dni po podaniu preparatu wyniki niektórych badań krwi i moczu mogą być zmienione. Jeżeli do badania wykonywanego w trakcie angiografii fluorescencyjnej konieczne jest rozszerzenie źrenic, ostrość widzenia jest pogorszona, co upośledza zdolność do prawidłowego reagowania w ruchu ulicznym i podczas obsługi maszyn. Należy uprzedzić pacjenta, że po podaniu fluoresceiny, do czasu powrotu ostrości widzenia do normy, nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać maszyn.

Interakcje

Fluoresceina jest względnie obojętnym barwnikiem i nie opisano badań dotyczących jej swoistych interakcji. Opisano nieliczne przypadki potencjalnych interakcji z transporterami anionów organicznych i wpływu na wyniki niektórych badań laboratoryjnych. Należy zachować ostrożność podczas wykonywania terapeutycznego monitorowania leków o wąskim indeksie terapeutycznym, np. digoksyny, chinidyny. Substancje hamujące lub konkurujące z aktywnym transportem anionów organicznych (np. probenecyd) mogą zaburzać układowy profil farmakokinetyczny fluoresceiny. Jednoczesne stosowanie preparatu z lekami β-adrenolitycznymi, w tym z kroplami do oczu może w rzadkich przypadkach powodować poważne reakcje anafilaktyczne. Leki β-adrenolityczne mogą osłabiać reakcję kompensacji naczyniowej w szoku anafilaktycznym oraz zmniejszać skuteczność adrenaliny w zapaści sercowo-naczyniowej, która może wymagać intensywnego leczenia farmakologicznego, a nawet zabiegów resuscytacyjnych. Należy unikać jednoczesnego wstrzykiwania lub mieszania innych roztworów z preparatem, ponieważ nie można wykluczyć wystąpienia interakcji.

Cena

Fluorescite®, cena 100% 478.16 zł

Preparat zawiera substancję: Fluorescein

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."