Fampyra

1 tabl. o przedłużonym uwalnianiu zawiera 10 mg famprydyny.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Fampyra 56 szt., tabl. o przedł. uwalnianiu

Fampridine

1850.0 zł 2019-04-05

Działanie

Famprydyna blokuje kanały potasowe. Poprzez blokowanie kanałów potasowych ogranicza przepływ jonowy przez te kanały, przedłużając w ten sposób okres repolaryzacji i wzmacniając powstawanie potencjałów czynnościowych w pozbawionych mieliny aksonach oraz funkcje neurologiczne. Prawdopodobnie dzięki wzmocnieniu powstawania potencjałów czynnościowych zwiększa się przewodzenie impulsów w o.u.n. Podawana doustnie famprydyna jest szybko i całkowicie wchłaniana z układu pokarmowego. Famprydyna ma wąski wskaźnik terapeutyczny. Famprydyna łatwo przenika barierę krew-mózg. W niewielkim stopniu wiąże się z białkami osocza (3-7%). Famprydyna jest metabolizowana w organizmie człowieka w drodze utleniania do 3-hydroksy-4-aminopirydyny (z udziałem CYP2E1), a następnie w drodze sprzęgania do siarczanu 3-hydroksy-4-aminopyridyny; metabolity nie wykazują aktywności farmakologicznej. Główną drogę eliminacji famprydyny stanowią nerki. Mniej niż 1% dawki wydalane jest z kałem.

Dawkowanie

Doustnie. Lek powinien być podawany pod nadzorem lekarza mającego doświadczenie w leczeniu stwardnienia rozsianego. Zalecana dawka to 1 tabl. 2 razy na dobę, w odstępach 12 h (1 tabl. rano i 1 tabl. wieczorem). Leku nie podawać częściej ani w większych dawkach niż jest to zalecane. Rozpoczęcie i ocena terapii. Leczenie wstępne preparatem powinno być ograniczone do 2 tyg., gdyż w tym czasie powinny już ujawnić się korzyści kliniczne ze stosowania leku. Po upływie 2 tyg. zaleca się wykonanie testu szybkości chodzenia (np. T25FW), aby ocenić poprawę. Gdy brak poprawy, leczenie należy przerwać. Jeśli pacjent nie zgłasza korzyści klinicznych, terapię preparatem należy przerwać. Ponowna ocena terapii. Jeśli stwierdzono pogorszenie chodu, lekarz powinien rozważyć wstrzymanie leczenia, celem ponownej oceny korzyści wynikających ze stosowania leku. Ocena ta powinna obejmować wycofanie preparatu i wykonanie testu szybkości chodzenia. Jeśli nie będzie poprawy chodu, terapię preparatem należy przerwać. Przed rozpoczęciem leczenia u pacjentów w podeszłym wieku należy sprawdzić czynność nerek. Zaleca się regularne kontrolowanie czynności nerek u tych pacjentów. W przypadku pacjentów z zaburzeniami wątroby modyfikacja dawki nie jest wymagana. Tabletki należy przyjmować na czczo. Tabletki należy połykać w całości. Nie wolno ich dzielić, kruszyć, rozpuszczać, ssać ani żuć.

Wskazania

Leczenie zaburzeń chodu u dorosłych chorych na stwardnienie rozsiane z niewydolnością ruchową (skala EDSS 4-7).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na famprydynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Jednoczesne stosowanie innych leków zawierających famprydynę (4-aminopirydynę). Napady drgawkowe w wywiadzie lub obecnie występujące. Łagodne, umiarkowane lub ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny <80 ml/min). Jednoczesne stosowanie z lekami będącymi inhibitorami transportera kationów organicznych 2 (OCT2), takimi jak cymetydyna.

Środki ostrożności

Stosowanie famprydyny wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia napadów drgawkowych. Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku, jeśli występują inne czynniki mogące obniżać próg drgawkowy. W razie napadu drgawkowego, należy zaprzestać stosowania leku. U wszystkich pacjentów (a w szczególności u osób w podeszłym wieku, u których czynność nerek może być upośledzona) zaleca się ocenę czynności nerek przez rozpoczęciem leczenia oraz regularne jej monitorowanie w trakcie leczenia. Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania z lekami będącymi substratami OCT2, takimi jak karwedilol, propanolol czy metformina. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z reakcjami alergicznymi w wywiadzie. Jeśli wystąpi reakcja anafilaktyczna lub inna ciężka reakcja alergiczna, należy zaprzestać stosowania leku i nie wprowadzać go ponownie. Należy zachować ostrożność w przypadku podawania leku pacjentom z sercowo-naczyniowymi objawami zaburzeń rytmu oraz zaburzeń przewodzenia zatokowo-przedsionkowego lub przedsionkowo-komorowego (te działania obserwuje się po przedawkowaniu). Dostępnych jest niewiele danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku u tych pacjentów. Zwiększona częstość zawrotów głowy i zaburzeń równowagi obserwowana podczas leczenia preparatem może wiązać się z większym ryzykiem upadków. Z tego względu w razie potrzeby pacjenci powinni posługiwać się pomocami do chodzenia. Preparat nie jest zalecany do stosowania u pacjentów w wieku poniżej 18 lat, ze względu na brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania.

Niepożądane działanie

Bardzo często: zakażenia układu moczowego. Często: bezsenność, lęk, ból i zawroty głowy, zaburzenia równowagi, parestezje, drżenie, kołatanie serca, duszność, ból w okolicy gardłowo-krtaniowej, nudności, wymioty, zaparcia, dyspepsja, bóle pleców, astenia. Niezbyt często: anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy, nadwrażliwość, napady drgawkowe, zaostrzenie neuralgii nerwu trójdzielnego, hipotensja, wysypka, pokrzywka, dyskomfort w klatce piersiowej. Po dopuszczeniu leku do obrotu zgłaszano przypadki ciężkich reakcji nadwrażliwości (w tym reakcje anafilaktyczne), którym towarzyszył jeden lub więcej z następujących objawów: duszność, dyskomfort w klatce piersiowej, hipotensja, obrzęk naczynioruchowy, wysypka i pokrzywka. W badaniach klinicznych stwierdzano małą liczbę białych krwinek u 2,1% osób przyjmujących preparat w porównaniu do 1,9% pacjentów otrzymujących placebo. W badaniach klinicznych występowały infekcje. Nie można także wykluczyć wzrostu wskaźnika zakażeń i upośledzenia układu odpornościowego.

Ciąża i laktacja

Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję. W celu zachowania ostrożności, zaleca się unikanie stosowania leku w okresie ciąży. Lek nie powinien być stosowany podczas karmienia piersią.

Uwagi

Lek wywiera umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, gdyż może powodować zawroty głowy.

Interakcje

Równoczesne leczenie innymi preparatami zawierającymi famprydynę (4-aminopirydynę) jest przeciwwskazane. Famprydyna jest wydalana głównie przez nerki - ok. 60% leku eliminowane jest w drodze aktywnego wydalania przez nerki. Białkiem pośredniczącym w aktywnym transporcie famprydyny jest OCT2, w związku z czym jednoczesne stosowanie famprydyny z lekami będącymi inhibitorami transportera OCT2, takimi jak cymetydyna, jest przeciwwskazane, a w przypadku jednoczesnego stosowania famprydyny z lekami będącymi substratami OCT2, takimi jak karwedilol, propranolol czy metformina, zaleca się zachowanie ostrożności. Przy jednoczesnym podawaniu famprydyny z interferonem-beta nie stwierdzono interakcji farmakokinetycznych. Przy jednoczesnym podawaniu famprydyny z baklofenem nie stwierdzono interakcji farmakokinetycznych.

Cena

Fampyra, cena 100% 1850.0 zł

Preparat zawiera substancję: Fampridine

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."