Arilin rapid

1 globulka zawiera 1 g metronidazolu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Arilin rapid 2 szt., globulki dopoch.

Metronidazole

36.83 zł 2019-04-05

Działanie

Chemioterapeutyk, pochodna 5-nitroimidazolu o działaniu przeciwpierwotniakowym i przeciwbakteryjnym. Mechanizm działania polega na rozrywaniu łańcucha DNA organizmów beztlenowych i ubogich w tlen. Działa na pierwotniaki: Trichomonas vaginalis, Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Gardnerella vaginalis. Działa silnie bakteriobójczo na bakterie beztlenowe: Bacteroides spp., Fusobacterium spp., Eubacterium, Clostridium, Peptoniphilus spp., Peptostreptococcus spp., Porphyromonas spp., Prevotella spp., Veillonella spp. Metronidazol wykazuje aktywność in vivo w stosunku do bakterii pochwowych: Gardnerella vaginalis, Bacteroides spp., Mycoplasma hominis. Po dopochwowym podaniu tylko około 20% wchłania się, a maksymalne stężenie w surowicy występuje po 8-24 h. T0,5 w surowicy wynosi około 8 (6-10) h.

Dawkowanie

Dopochwowo. W pierwotnych zakażeniach: 1 globulka. W ciężkich i nawracających zakażeniach: 1 globulka przez 2 dni. Sposób podania. Podawać głęboko do pochwy, najlepiej wieczorem, leżąc na plecach z lekko podkurczonymi nogami.

Wskazania

Rzęsistkowica lub nieswoiste bakteryjne zapalenie pochwy.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na metronidazol, inne pochodne 5-nitroimidazolu, soję, orzeszki ziemne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, zaburzeniami hemopoezy, z chorobami ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego przed zastosowaniem leku należy szczególnie rozważyć ryzyko w stosunku do ewentualnych korzyści. Po rozpoczęciu leczenia metronidazolem w postaci do podawania ogólnoustrojowego u pacjentów z zespołem Cockayne'a, odnotowano przypadki ciężkiej hepatotoksyczności lub ostrej niewydolności wątroby, w tym o bardzo szybkim przebiegu, zakończone zgonem - w tej grupie pacjentów metronidazol można stosować jedynie po dokładnej analizie stosunku korzyści do ryzyka oraz jeśli alternatywne sposoby leczenia nie są dostępne. Przed rozpoczęciem terapii, a także w trakcie jej trwania oraz po jej zakończeniu należy wykonać testy wątrobowe, aby upewnić się, że czynność wątroby mieści się w granicach normy lub że został osiągnięty poziom wartości początkowych. Jeśli parametry czynności wątroby będą znacznie podwyższone, należy zaprzestać stosowania leku. Pacjentom z zespołem Cockayne'a należy doradzić, aby natychmiast przerwali przyjmowanie metronidazolu oraz zgłosili swojemu lekarzowi wszelkie objawy, mogące świadczyć o uszkodzeniu wątroby. W przypadku wystąpienia ciężkich, ostrych reakcji nadwrażliwości (np. wstrząsu anafilaktycznego), należy natychmiast zastosować odpowiednie środki ratunkowe (np. leki przeciwhistaminowe, kortykosteroidy, leki sympatykomimetyczne i –w razie konieczności–wspomagany oddech) oraz przerwać stosowanie leku. W przypadku rzekomobłoniastego zapalenia jelit, należy rozważyć zakończenie stosowania globulek i rozpoczęcie innej odpowiedniej terapii (np. specyficznymi antybiotykami lub chemioterapeutykami o dowiedzionej skuteczności klinicznej; przeciwwskazane jest podawanie leków hamujących perystaltykę. Metronidazolu nie należy stosować dłużej niż przez 10 dni (limit ten może zostać przekroczony jedynie w wyjątkowych sytuacjach). Leczenie może być powtarzane bardzo rzadko. Ograniczenie okresu leczenia podyktowane jest tym, że nie można wykluczyć uszkadzania ludzkich pierwotnych komórek płciowych; w badaniach na zwierzętach obserwowano rozwój różnych zmian nowotworowych.

Niepożądane działanie

Po podaniu dopochwowym działania niepożądane wystepują rzadko (20% metronidazolu przenika do krwi). Podczas ogólnoustrojowego podawania metronidazolu (doustnie, doodbytniczo, dożylnie) mogą wystąpić - bardzo często: nudności, zapalenie żołądka, uczucie metalicznego smaku w jamie ustnej; często: utrata apetytu, gorzki smak podczas odbijania się, nalot na języku, zapalenie języka, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, wymioty, biegunka; niezbyt często: zakażenia grzybicze (Candida) w okolicy narządów płciowych, leukopenia i granulocytopenia - z tego powodu należy przeprowadzać badania krwi podczas dłuższego podawania, reakcje anafilaktyczne, zaburzenia psychotyczne (w tym omamy i stany splątania), pobudliwość, depresja, ból i zawroty głowy, senność, bezsenność, ataksja, neuropatia obwodowa (odczuwanie drętwienia, zaburzenia czucia i mrowienia w kończynach) i drgawki, zaburzenia widzenia, zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz i stężenia bilirubiny we krwi), reakcje skórne (np. swędzenie, wykwit pokrzywkowy), osłabienie (mięśni), dyzuria, zapalenie pęcherza moczowego, nietrzymanie moczu, gorączka polekowa; bardzo rzadko: agranulocytoza i trombocytopenia, ciężkie, ostre reakcje nadwrażliwości (np. wstrząs anafilaktyczny), reakcje alergiczne wywołane przez (3-sn-fosfatydylo)cholinę (z ziaren soi) - składnik zawartej w globulkach lecytyny, rzekomobłoniaste zapalenie jelit, zapalenie trzustki, bóle stawów; częstość nieznana: encefalopatia, zespół móżdżkowy (np. upośledzenie mowy, zaburzenia chodu, oczopląs i drgawki), zapalenie wątroby (niekiedy z żółtaczką), niewydolność wątroby (z koniecznością przeszczepu wątroby) u pacjentów leczonych jednocześnie innymi antybiotykami, ciężkie reakcje skórne (np. zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna nekroliza naskórka, rumień wielopostaciowy). Może wystąpić ciemne zabarwienie moczu (spowodowane przez metabolit metronidazolu); zmiana ta nie ma znaczenia klinicznego.

Ciąża i laktacja

Nie należy stosować w I trymestrze ciąży (jeśli kobieta mogła zajść w ciążę, należy wykonać test ciążowy przed rozpoczęciem stosowania leku). W II i III trymestrze ciąży preparat może być zastosowany jedynie wtedy, gdy jest to konieczne, a inne metody leczenia są nieskuteczne lub przeciwwskazane. Bezpieczeństwo stosowania metronidazolu w ciąży nie jest dostatecznie przebadane. Niektóre badania dowodzą zwiększonej liczby malformacji; do dziś nie jest w pełni wyjaśnione późne działanie, w tym karcinogenność. Nieograniczone stosowanie nitroimidazoli przez matkę, powoduje ryzyko wystąpienia u płodu i u noworodka nowotworów i uszkodzeń materiału genetycznego. Nie ma udowodnionych przypadków uszkodzeń zarodka czy płodu. Mertonidazol przenika przez barierę łożyska i do mleka matki karmiącej. W okresie karmienia piersią leku nie należy stosować, w razie konieczności należy przerwać karmienie piersią. W wypadku podania jednorazowej dawki leku, karmienie piersią należy przerwać na 24 h i w tym czasie odciągać pokarm.

Uwagi

Lek może wpływać na szybkość reakcji, a przez to na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Największy wpływ może wystąpić na początku leczenia i wtedy, gdy pacjent jednocześnie spożywa alkohol.

Interakcje

Po dopochwowym podaniu metronidazolu obserwowano objawy nietolerancji alkoholu. Nie należy pić alkoholu podczas i w ciągu 48 h po zakończeniu stosowania leku. Ponadto po ogólnoustrojowym podaniu metronidazolu (doustnie, doodbytniczo, dożylnie) mogą wystąpić opisane poniżej interakcje. U pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny (np. warfaryna, acenokumarol) należy szczególnie uważnie kontrolować parametry krzepnięcia, ponieważ metronidazol zwiększa krzepliwość krwi i może być niezbędne podwyższenie dawki leków przeciwzakrzepowych. U pacjentów leczonych jednocześnie litem i metronidazolem obserwowano zwiększenie stężenia litu w surowicy. Po podaniu barbituranów i fenytoiny następuje zmniejszenie skuteczności metronidazolu. Cymetydyna może w pojedynczych przypadkach wpływać na proces eliminacji metronidazolu z organizmu i w ten sposób powodować zwiększenie stężenia metronidazolu w surowicy. Metronidazol może powodować zmniejszenie wyników oznaczeń aktywności AspAT w surowicy, wykonywanych niektórymi metodami. Jednoczesne podawanie takrolimusu i metronidazolu prowadzi do zwiększenia stężenia takrolimusu we krwi - z tego względu należy często kontrolować stężenie takrolimusu we krwi i czynność nerek, zwłaszcza na początku i pod koniec leczenia metronidazolem u pacjentów z ustalonym schematem leczenia takrolimusem. W powiązaniu z jednoczesnym podawaniem metronidazolu i amiodaronu zaobserwowano wydłużenie odstępu QT i torsade de pointes; zaleca się regularne kontrole EKG. Należy poinformować pacjentów leczonych ambulatoryjnie, że powinni niezwłocznie zgłosić się do lekarza, jeśli zaobserwują objawy torsade de pointes, takie jak zawroty głowy, kołatanie serca lub omdlenia. Spożywanie alkoholu w trakcie przyjmowania metronidazolu może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak rumień na skórze i szyi, nudności, wymioty, bóle głowy i zawroty głowy (działanie podobne do disulfiramu).

Cena

Arilin rapid, cena 100% 36.83 zł

Preparat zawiera substancję: Metronidazole

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."