ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ - jakie DOKUMENTY są potrzebne, by skorzystać z leczenia?

2007-05-10 3:37

Świadczenia opieki zdrowotnej przysługują wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej. Dowiedz się, jakie dokumenty potwierdzają opłacenie składek zdrowotnych.

ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ - jakie DOKUMENTY są potrzebne, by skorzystać z leczenia?
Autor: Thinkstockphotos.com

Kto płaci za świadczenia opieki zdrowotnej

  • NFZ - w przypadku osób ubezpieczonych - osoby, za które odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne, same opłacające składkę, osoby objęte ubezpieczeniem dobrowolnym, osoby odbywające staż adaptacyjny, kurs języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, o których mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym, członkowie rodzin osób objętych ubezpieczeniem powszechnym.
  • Budżet państwa - w przypadku osób innych niż ubezpieczone.
  • Obywatel czyli ty - za orzeczenia potrzebne do uzyskania prawa jazdy i inne zaświadczenia lekarskie wydawane na twoje życzenie, za wyjątkiem zaświadczeń potrzebnych do uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego albo świadczenia z pomocy społecznej; za świadczenia znajdujące się w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej

Idąc do lekarza zabierz ze sobą dokument potwierdzający opłacanie składek. W chwili obecnej obowiązują:

  • odcinek emerytury lub renty,
  • aktualna rodzinna legitymacja ubezpieczeniowa albo zgłoszenie do ubezpieczenia (druk ZCZA lub ZCNA) wraz z ważną legitymacją studencką/szkolną,
  • w przypadku studentów ubezpieczonych przez uczelnię - ważna legitymacja studencka wraz z dokumentem potwierdzającym zgłoszenie do ubezpieczenia,
  • potwierdzenie przelewu składek (w przypadku osób pracujących na własny rachunek i ubezpieczających się dobrowolnie, emerytów i rencistów)

Docelowo ma to być jednak Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.
W przypadku stanu nagłego możesz przedstawić dokument w późniejszym terminie, ale nie później niż w okresie 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, o ile nadal przebywasz w szpitalu, lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej.

Gdzie możesz korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej

W przychodniach, gabinetach i szpitalach, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Powinno być na nich zamieszczone logo NFZ.