LEKI REFUNDOWANE - przewodnik po nowych receptach

2011-12-18 8:37

Resort zdrowia opublikował rozporządzenie określające sposób i tryb wystawiania recept lekarskich. Po wejściu w życie nowej Ustawy Refundacyjnej, czyli po 1 stycznia 2012 roku, zgodnie z rozporządzeniem będą obowiązywały nowe wzory recept.

LEKI REFUNDOWANE - przewodnik po nowych receptach
Autor: thinkstockphotos.com

Nowością na druku recepty będzie informacja dotycząca odpłatności pacjenta za leki, która ma być zamieszczana po prawej stronie druku, w postaci zapisu: 100 proc., 50 proc. lub 30 proc. odpłatności.

Dla leków wydawanych bezpłatnie będzie wpisywane oznaczenie "B", dla wydawanych za odpłatnością ryczałtową - "R". Nazwa leku ma być wpisywana po lewej stronie recepty.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2012 r. Jednak dotychczasowe wzory recept będą mogły być stosowane do 30 czerwca 2012.

Rozporządzenie wyjaśnia też postępowanie na wypadek braku na recepcie wpisanego poziomu refundacji. W takiej sytuacji osoba wydająca lek w aptece będzie miała prawo uzupełnić te dane, zamieszczając na rewersie recepty odpowiednią adnotację oraz swój podpis. W przypadku leku wymienionego w wykazie leków refundowanych z więcej niż jednym poziomem odpłatności, aptekarz jest zobowiązany wydać lek "za najwyższą odpłatnością określoną w tym wykazie".

Podobnie jak dotychczas na recepcie muszą znaleźć się dane takie jak: adres pacjenta, jego numer PESEL, identyfikator oddziału NFZ właściwego dla miejsca zamieszkania chorego, data wystawienia i realizacji oraz dane osoby wystawiającej receptę.

W rozporządzeniu uregulowano także kwestię wystawiania recept dla siebie lub rodziny. Lekarz wypisując taką receptę jest zobowiązany zamieścić dodatkowo adnotację "pro auctore" lub "pro familia".

Nowe wzory recept zostały zakwestionowane i oprotestowane przez środowisko lekarskie. NRL do 25 lutego zawiesiła decyzję o wypisywaniu tylko pełnopłatnych recept. Przypomnijmy, że lekarze nie chcą określać na recepcie poziomu refundacji leków, ponieważ tym – ich zdaniem – powinni zajmować się urzędnicy. Do tego czasu ma działać zespół złożony z przedstawicieli NRL, aptekarzy i MZ, który ma opracować propozycje zmian przepisów w nowej Ustawie Refundacyjnej.