Kwarantanna domowa z powodu koronawirusa: zasady

2021-02-23 10:30

Kwarantannie domowej z powodu zakażenia koronawirusem może zostać poddana każda zdrowa osoba, u której podejrzewane jest zakażenie, lecz która nie ma jeszcze żadnych objawów. Na kwarantannę mogą zostać również skierowane osoby przyjeżdżające do Polski z zagranicy. Na czym polega kwarantanna domowa i kto konkretnie powinien się jej poddać? Ile czasu trwa kwarantanna, jakie kary grożą za złamanie kwarantanny? Kto nie jest objęty kwarantanną?

Kwarantanna domowa
Autor: Getty Images

Kwarantanna domowa zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi z 5 grudnia 2008 roku – to „odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Kwarantanna domowa ma charakter profilaktyczny. Zgodnie z przepisami podlegają jej automatycznie zarówno osoby skierowane na test na koronawirusa, jak i te, które mieszkają pod jednym dachem z osobą zakażoną. Kwarantannie podlegają również niektóre osoby przyjeżdżające do Polski z zagranicy.

Spis treści

 1. Kwarantanna domowa - zmiany od 23 lutego 2021 r 
 2. Kwarantanna domowa: kiedy jest konieczna?
 3. Kwarantanna domowa - zmiany od 24 października 2020 r 
 4. Kwarantanna domowa - zasady
 5. Ile czasu trwa kwarantanna domowa?
 6. Kwarantanna domowa a zaświadczenie do pracy - zmiany 

Kwarantanna domowa - zmiany od 23 lutego 2021 r 

Nowelizacja rozporządzenia, jaką opublikowano w dzienniku ustaw 22 lutego 2021r i która weszła w życie od 23 lutego 2021 roku zawiera szereg zmian dotyczących kwarantanny. Na mocy nowych przepisów z obowiązku kwarantanny po przekroczeniu granicy zwolnieni zostają:

 • uczniowie pobierający naukę w Polsce lub w sąsiadującym państwie i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki
 • dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Polsce lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu umożliwienia tej nauki
 • studenci, uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego
 •  doktoranci kształcący się w Polsce lub w państwie sąsiadującym
 • osoby prowadzące działalność naukową
 • osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej.

Kwarantanna domowa: kiedy jest konieczna?

Kwarantannie domowej może zostać poddana każda zdrowa osoba, która mogła być narażona na kontakt z wirusem. Może ją zalecić inspektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na podstawie przeprowadzonego wywiadu.

Obecnie zgodnie z rządowym rozporządzeniem kwarantanna dotyczy osób, które:

 • przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę Unii Europejskiej,
 • miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem
 • mieszkają z osobą, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem
 • zostały skierowane na test w kierunku SARS-CoV-2

Listę osób, które nie podlegają obowiązkowej kwarantannie przy przekraczaniu granicy zewnętrznej UE określają odrębne przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zgodnie z informacjami, jakie można znaleźć na stronie GIS, z kwarantanny, po przekroczeniu granicy Polski, zwolnieni są:

 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci;
 • pasażerowie statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002r. – Prawo lotnicze, wykonującego lot międzynarodowy z lotniska położonego na terytorium państwa nieobjętego zakazami w ruchu lotniczym określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, z wyjątkiem pasażerów statku powietrznego wykonującego lot międzynarodowy z lotniska położonego na terytorium Republiki Białorusi albo Ukrainy.
 • wszyscy kształcący się w Polsce studenci, uczestnicy studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego, a także doktoranci oraz wszyscy naukowcy prowadzący w naszym kraju działalność naukową.
 • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi polskich obywateli albo pozostają pod ich stałą opieką.

Kwarantanna domowa - zmiany od 24 października 2020 r 

23 października 2020 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie z 23.10, zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zmiany, które obowiązują od 24 października, objęły także kwarantannę.

Zgodnie z nimi od 24 października 2020 r w kwarantannie muszą przebywać tylko osoby, które miały bezpośredni kontakt z zakażonym. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do rozporządzenia:

"W przypadku osób, które są obecnie poddawane kwarantannie, nie ze względu na kontakt z osobą chorą lub zakażoną (tzn. nie miały styczności ze źródłem wirusa SARS-CoV-2), ale jedynie ze względu na wspólne zamieszkiwanie z osobami zdrowymi, które zostały poddane kwarantannie (ze względu na taką styczność), możliwe jest ograniczenie się do nadzoru epidemiologicznego nad tymi osobami bez obejmowania ich kwarantanną". 

Jak wyjaśniono, sytuacja taka dotyczy na przykład rodziców dzieci, które przebywają w kwarantannie domowej ze względu na kontakt dziecka z zakażonym lub chorym uczniem w szkole, sami jednak nie mieli kontaktu z chorym lub zakażonym uczniem. "W przypadku pojawienia się u przebywającego na kwarantannie ucznia objawów chorobowych – podlega on badaniu w kierunku SARS-CoV-2 i w przypadku uzyskania wyniku dodatniego kwarantanna ucznia ulega przekształceniu w izolację, a rodzice i inni zamieszkujący wspólnie członkowie rodziny są obejmowani kwarantanną".

Kolejną istotną zmianą jest zwolnienie z kwarantanny osoby, "która zakończyła hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych, z powodu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2".

Jak czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia: "Mając na względzie niskie prawdopodobieństwo, że osoby, które były chore na chorobę COVID-19 i wyzdrowiały, ponownie zachorują na tę chorobę, projekt przewiduje, że obowiązku odbycia kwarantanny, o której mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nie stosuje się wobec osoby, która zakończyła hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych, z powodu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2".

Kwarantannie domowej musi się również poddać osoba skierowana do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2. Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych ulega zawieszeniu na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych.

Jak wygląda rehabilitacja po COVID-19?

Kwarantanna domowa - zasady

Od 24 października 2020 obowiązują nowe zasady dotyczące kwarantanny oraz izolacji. Zgodnie z nimi kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej z powodu narażenia na zakażenie, izolacja natomiast - to odosobnienie osoby, której pierwszy wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 jest dodatni.

Na czym polega kwarantanna domowa?

Kwarantanna domowe, zarówno nakładana przez inspekcję sanitarną, jak i dla osób przekraczających granicę, trwa 10 dni - osoby bezobjawowe nie są poddawane testom na koronawirusa.

Kwarantannę odbywa się we własnym domu, a jeśli nie ma takiej możliwości, sanepid może skierować cię do wyznaczonego ośrodka.

W trakcie kwarantanny:

 • nie można zmienić miejsca pobytu
 • nie wolno wychodzić z domu ani przyjmować gości
 • zakazane są spacery z psem czy wyjście po zakupy
 • należy pobrać i zainstalować aplikację "Kwarantanna domowa", która będzie monitorowała, czy przestrzegasz zasad kwarantanny, ale pomoże również w ocenie stanu zdrowia czy kontakcie np. z lokalnym ośrodkiem pomocy społecznej, który może dostarczyć leki lub produkty spożywcze. Osoby skierowane na kwarantannę dostają SMS z informacją o możliwości ściągnięcia i zainstalowania aplikacji - można ją pobrać z Google Play lub App Store.
 • jeśli razem z tobą mieszkają osoby, z którymi miałeś kontakt już po zetknięciu się z osobą zakażoną, one również podlegają kwarantannie. W razie potrzeby kontaktu z którymś z domowników należy zachować odstęp 1,5 m.
 • trzeba monitorować stan zdrowia - mierzyć temperaturę, zwracać uwagę na samopoczucie. W razie wystąpienia niepokojących objawów należy skorzystać z teleporady lekarza POZ.
 • to, czy przestrzegasz kwarantanny i nie opuszczasz domu sprawdzą policjanci. Za nieprzestrzeganie jej zasad grozi grzywna w wysokości do 30 tys. zł.
 • sanepid nie wydaje zaświadczenia o kwarantannie - wszystko jest monitorowane elektronicznie.

Ile czasu trwa kwarantanna domowa?

Czas trwania kwarantanny domowej określony jest przepisami oraz zaleceniami, m.in. Głównego Inspektora Sanitarnego. W przypadku koronawirusa kwarantanna domowa powinna trwać 10 dni. Jeśli w tym czasie nie pojawią się objawy infekcji COVID-19, można wrócić do codziennych obowiązków.

Inspektor sanitarny w uzasadnionym przypadku może zdecydować o skróceniu kwarantanny albo wręcz o zwolnieniu z obowiązku jej odbycia.

Kwarantanna domowa a zaświadczenie do pracy - zmiany 

Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, osoba przebywająca na kwarantannie lub w izolacji nie musi już informować o tym pracodawcy - wszelkie formalności załatwi Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Koronaporadnik Adama Federa "Będzie Dobrze" - Minusy dodatnie kwarantanny