Rozrusznik serca: wskazania do wszczepienia rozrusznika serca

2013-02-13 9:26

Rozrusznik serca ma za zadanie regulować pracę serca i normować jego rytm. Jakie choroby wymagają bezwzględnie wszczepienia rozrusznika serca? Kiedy rozrusznik serca jest wszczepiany z wyboru?

Rozrusznik serca: wskazania do wszczepienia rozrusznika serca
Autor: Shutterstock Rozrusznik serca ma za zadanie regulować pracę serca i normować jego rytm. Jakie choroby wymagają bezwzględnie wszczepienia rozrusznika serca? Kiedy rozrusznik serca jest wszczepiany z wyboru?

Spis treści

 1. Bezwzględne wskazania do wszczepienia rozrusznika serca
 2. Względne wskazania do wszczepienia rozrusznika serca

Rozrusznik serca nie tylko poprawia jakość życia, ale również je ratuje i przedłuża. Wskazania do wszczepienia rozrusznika serca mogą być bezwzględne lub względne.

Bezwzględne wskazania do wszczepienia rozrusznika serca

 • blok przedsionkowo-komorowy III stopnia
 • blok przedsionkowo-komorowy II stopnia typu Mobitz: objawowy, z objawami pojawiającymi się w trakcie wysiłku
 • u osób po zawale mięśnia sercowego oraz przeszczepie serca w przypadku objawowego i bezobjawowego przebiegu i stopnia bloku II lub III (po zawale mięśnia sercowego) lub tylko w wypadku występowania objawów (po przeszczepie serca)
 • bloki odnóg pęczka Hisa z udokumentowanymi zaburzeniami przewodnictwa typu blok II lub III stopnia lub udokumentowanym w badaniu elektrofizjologicznym wydłużeniem HV> 100 ms, nawet u chorych bezobjawowych i w przypadku bloku jednej odnogi
 • migotanie przedsionków z wolną akcją komór poniżej 50 uderzeń na minutę lub objawami obwodowego niedokrwienia (utrata przytomności, omdlenie, zawroty głowy) lub niewydolnością serca
 • blok przewodnictwa po ablacji układu przewodzącego lub bradyarytmia 40–50 uderzeń na minutę lub obecność pauz 4–5 s
 • zespół chorego węzła zatokowo-przedsionkowego i zespół tachy-brady
 • objawowa bradykardia spowodowana przez leki, jeśli istnieją bezwzględne wskazania do ich dalszego stosowania
 • zespół wydłużonego QT w przypadku bradykardii lub przerw powodujących występowanie napadów częstoskurczu komorowego
 • bradykardia zależna od czynności autonomicznego układu nerwowego, gdy pauzy (przerwy) w aktywności serca trwają powyżej 3 s
 • zespół wazowagalny przebiegający z objawowym zahamowaniem zatokowym rytmu doprowadzającym do omdleń.

Względne wskazania do wszczepienia rozrusznika serca

 • bezobjawowy blok przedsionkowo-komorowy III stopnia z akcją serca powyżej 40 uderzeń na minutę
 • bezobjawowy blok przedsionkowo-komorowy II stopnia typu Mobitza
 • bezobjawowy blok przedsionkowo-komorowy I stopnia u osób z niewydolnością krążenia
 • po zawale mięśnia serca – bezobjawowy blok II lub III stopnia z akcją komór >50 uderzeń na minutę
 • po przeszczepie serca – objawowy blok I i II stopnia
 • objawowy blok jednej z odnóg pęczka Hisa z prawidłowym odstępem HV
 • bezobjawowe zaburzenia węzła zatokowego z akcją nawet < 40 uderzeń na minutę ale bez pauz trwających powyżej 3 s
 • wrodzone postaci zespołu wydłużonego QT
 • kardiomiopatia przerostowa, zawężająca i rozstrzeniowa – wskazanie aktualne przedstawiane są jako względne, gdyż istnieją różne opinie co do jej zastosowania w tych wskazaniach.