Wzór recepty: jak wygląda prawidłowo wypełniona recepta?

Wzór recepty określony jest przez ustawodawcę. W teorii wszyscy lekarze wiedzą, jak prawidłowo wypełnić receptę, w praktyce zdarza się, że pacjent nie może wykupić leku, bo recepta jest źle wystawiona. Jak powinna wyglądać prawidłowo wypełniona recepta? Jakie dane powinny się na niej znaleźć? 

Wzór recepty określa załącznik nr 6 do rozporządzenia  ministra zdrowia Dz. U. z 2007 r. Nr 97, poz. 646 z późn. zm.). Zgodnie z nim recepta lekarska ma wymiary nie mniejsze niż 90 mm (szerokość) i 200 mm (długość) oraz nie większe niż 110 mm (szerokość) i 215 mm (długość). Poniżej przedstawiamy wzór recepty. Wyjaśniamy również, jak powinna wyglądać prawidłowo wypełniona recepta, jakie dane powinny się na niej znaleźć, by można ją była zrealizować w aptece.

 

1. W tym miejscu wpisywany jest numer Oddziału Wojewódzkiego NFZ, odpowiedni ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta dla MOW NFZ - 06 lub symbol państwa UE w przypadku przepisów o koordynacji

2. Rozporządzenie określa następujące uprawnienia: IW -inwalidzi wojskowi; IB - inwalidzi wojenni; ZK - zasłużeni honorowi dawcy krwi; zasłużeni dawcy przeszczepu; AZ - chorzy na azbestozę; PO-żołnierze zasadniczej służby wojskowej, WP- żołnierze w czynnej w czynnej służbie wojskowej; DN - nieubezpieczone dzieci do ukończenia 18 roku życia; CN- osoby nieubezpieczone, którym należą się świadczenia związane z ciążą, porodem i połogiem; BW - pacjent posiadający uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta.

3. W przypadku braku uprawnień wpisuje się "X".

4. Osoba uprawniona do wystawiania recept może przepisać do trzech recept na następujące po sobie okresy stosowania nie przekraczające łącznie 90 dni stosowania. W takim przypadku w tym miejscu należy wpisać datę, od której może nastąpić realizacja recepty, w przeciwnym przypadku wpisuje się znak „X”.

Wzór recepty: zasady wypełniania recept

  • Recepty powinny być wypełnione czytelnie oraz w sposób trwały.
  • Na recepcie lekarskiej (białej) można wypisać maksymalnie pięć leków gotowych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych lub jeden lek recepturowy. W przypadku recept wystawianych na leki psychotropowe i narkotyczne należy umieścić jeden lek na jednej recepcie.
  • W przypadku, gdy pacjent ma mniej niż 18 lat, a osoba wystawiająca receptę nie może ustalić wieku pacjenta na podstawie numeru PESEL, wpisuje się jego wiek w polu "Pacjent".
  • Wszelkie zmiany i poprawki na recepcie (z wyjątkami zawartymi w rozporządzeniu w sprawie recept lekarskich) mogą być dokonywane tylko i wyłącznie przez osobę uprawnioną do wystawiania recept, w miejscu dokonanej zmiany umieszcza się podpis i pieczątkę imienną.
  • Dane dotyczące świadczeniodawcy oraz lekarza wystawiającego receptę muszą być naniesione na recepcie w formie pieczęci, nadruku lub naklejki przymocowanej do recepty w sposób uniemożliwiający jej usunięcie bez zniszczenia druku recepty.
  • Recepty na leki nierefundowane lub dla osób nieubezpieczonych muszą obejmować (co najmniej) dane pacjenta, dane lekarza wystawiającego receptę, treść recepty i datę jej wystawienia. W takich przypadkach lekarz nie musi korzystać z recept kodowanych.

 

 

prawidowy_wzor_recepty.jpg
Autor: archiwum poradnikzdrowie.pl
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE
Al..
|

Wzór Rp nieaktualny

3091237861
|

tabletki , wtmny