Otwarcie żłobków i przedszkoli: wytyczne GIS. Czy dzieci będą bezpieczne?

2020-05-01 8:03
Otwarcie żłobków i przedszkoli: wytyczne GIS. Czy dzieci będą bezpieczne?
Autor: Getty Images

Małe grupy, częste wietrzenie pomieszczeń i stała dezynfekcja zabawek - to nie jedyne zasady, których będą musiały przestrzegać te żłobki i przedszkola, które otworzą się po majowym weekendzie. GIS opublikował szczegółowe wytyczne dla żłobków, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zobacz, co zawierają.

Spis treści

  1. Ile dzieci może być w grupie?
  2. Nowe zasady sprzątania i dezynfekcji
  3. Zasada: jak najmniej kontaktu
  4. I opiekunowie, i dzieci muszą być zdrowi
  5. Jeszcze większa higiena posiłków

Szczegółowe wytyczne przeciwepidemiczne dla żłobków, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które otworzą się mimo trwającej epidemii koronawirusa Główny Inspektorat Sanitarny podał tuż przed długim weekendem. Są one dość szczegółowe. Czy zapewniają dzieciom wystarczające bezpieczeństwo? I czy placówki będą w stanie się do nich szybko zastosować?

Ile dzieci może być w grupie?

Grupy powinny liczyć nie więcej, niż 12 dzieci (w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, grupę można powiększyć o nie więcej, niż dwoje kolejnych dzieci). Jedna grupa powinna przebywać w stałej, wyznaczonej sali pod opieką tych samych opiekunów.

Grupy nie mogą stykać się ze sobą ani podczas posiłków, ani w czasie zabawy na świeżym powietrzu.

Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć w sali nie może być mniejsza, niż 4 metry kwadratowe na jedno dziecko i każdego opiekuna. Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczeń takich jak kuchnia, sale zbiorowego żywienia, ciągi komunikacyjne, łazienki itp, nie wolno też sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli i innych sprzętów, które się w niej znajdują.

Nowe zasady sprzątania i dezynfekcji

Sanepid zwraca uwagę na odpowiednią higienę, czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń i powierzchni. Już przed wejściem do budynku powinien znajdować się płyn dezynfekujący wraz z informacją o obowiązkowym dezynfekowaniu rąk przez wchodzące osoby dorosłe. Pilnować też należy, by każdy rodzic czy opiekun miał rękawiczki ochronne, zakryty nos i usta.

Sale należy wietrzyć przynajmniej raz na godzinę.

Dzieci nie mogą przynosić ze sobą własnych zabawek, a w salach, w których przebywają, nie może być zabawek, przedmiotów, sprzętów, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować, a wykorzystywane przybory sportowe – piłki, skakanki, obręcze - również trzeba dokładnie czyścić lub dezynfekować.

Opiekunowie grup muszą przypominać dzieciom o częstym i dokładnym myciu rąk, przed jedzeniem, powrotem z placu zabaw czy po skorzystaniu z toalety.

Sanepid zaleca również ścisły monitoring codziennych prac porządkowych. Codziennie czyszczone i dezynfekowane powinny być nie tylko sale, ale również ciągi komunikacyjne. Należy dezynfekować powierzchnie, których dotykają dzieci i rodzice, w tym poręcze, klamki, blaty w salach, włączniki świateł. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

Pracownicy placówki (wszyscy, nie tylko opiekunowie dzieci) powinni mieć jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a w przypadku konieczności pomocy dziecku w zabiegach higienicznych muszą mieć również fartuchy z długim rękawem.

Sanepid zaleca, by w łazienkach zawisły plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji była instrukcja ich stosowania. Należy też zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

Zasada: jak najmniej kontaktu

Opiekunowie grup nie mogą do siebie podchodzić - powinni zachować dystans co najmniej 1,5 m. Osoby, które przyprowadzają i odbierają dzieci nie powinny zbliżać się do innych rodziców ani do innych dzieci na odległość mniejszą, niż 2 m. Obowiązuje też zasada, że na 15 mkw. w placówce powinien przebywać jeden rodzic z dzieckiem.

Personel pomocniczy i kuchenny nie może on kontaktować się z dziećmi i z opiekunami grup.

I opiekunowie, i dzieci muszą być zdrowi

Do żłobka lub przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zdrowi muszą być również ich rodzice. Dzieci nie wolno przyprowadzać do placówki wtedy, gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

Sanepid podkreśla, że do pracy w placówkach również mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. W pracę z dziećmi powinny być zaangażowane osoby poniżej 60 lat, bez żadnych problemów zdrowotnych.

Osoby z zewnątrz mogą przebywać w placówce tylko w uzasadnionych przypadkach przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności – takich jak osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk.

W każdej grupie powinien być jeden termometr, najlepiej bezdotykowy. Zalecane jest by placówka miała możliwość szybkiego kontaktu z rodzicami lub opiekunami dzieci, a także miała ich zgodę na zmierzenie temperatury dziecku, gdyby wystąpiły u niego niepokojące objawy chorobowe.

Gdyby tak się stało, należy je odizolować w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie zawiadomić opiekunów, aby je odebrali.

Ponadto dzieci powinny przebywać na świeżym powietrzu na terenie placówki, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup, a sprzęt na placu zabaw lub boisku powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. Jeśli nie ma takiej możliwości, musi być odpowiednio zabezpieczony, by dzieci go nie używały. GIS przestrzega też przed wyjściami grup poza teren przedszkola, np. na spacer do parku.

Jeszcze większa higiena posiłków

GIS odnosi się też do zasad w przygotowywaniu, dostarczaniu i spożywaniu posiłków. Nie można korzystać z fontann i źródełek wody pitnej, a dzieci powinny korzystać z innych dystrybutorów wody pod okiem opiekuna.

Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w instytucji, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa, odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników.

Stanowiska pracy powinny być od siebie w pewnej odległości, a jeśli to niemożliwe, pracownikom należy zapewnić środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególnie też należy zwracać uwagę na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych i sztućców.

Posiłki powinny być wydawane na zmianę, a po każdej grupie należy czyścić blaty stołów i poręcze krzeseł. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 stopni C lub je wyparzać. Dostawcy kateringu powinni dostarczać je w pojemnikach wraz ze sztućcami jednorazowymi. Posiłki powinny być spożywane w miejscach do tego przeznaczonych.

Minister Zdrowia o otwarciu żłobków i przedszkoli

Polecamy także:

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.