Jednorazowa wypłata 7000 złotych dla każdego. Skierowano już interpelację

2024-05-07 12:46

Interpelacja została skierowana do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przez grupę posłów z Suwerennej Polski. Dotyczy ona podwyższenia zasiłku pogrzebowego. W 2024 roku jego kwota ma wzrosnąć z 4000 do 7000 złotych. Projekt już jest

Jednorazowa wypłata 7000 złotych dla każdego. Skierowano już interpelację
Autor: fot. Getty Images Jednorazowa wypłata 7000 złotych dla każdego. Skierowano już interpelację

Dla kogo zasiłek pogrzebowy? Podstawy wypłaty świadczenia

Zasiłek pogrzebowy to nazwa jednorazowego świadczenia, które ma być wsparciem finansowym dla najbliższych zmarłego, którzy wzięli na siebie finansowy ciężar pochówku. Przysługuje on po śmierci osoby, która była:

  • ubezpieczona w ZUS lub miała przyznaną emeryturę, rentę bądź emeryturę pomostowa
  • zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia
  • pobierała świadczenie przedemerytalna albo zasiłek przedemerytalny
  • zmarła nie mając przyznanej emerytury lub renty, ale w dniu zgonu spełniała warunki do jej uzyskania.

O zwrot kosztów związanych z pochówkiem ubiegać się mogą w ZUS członkowie rodziny. Wniosek może złożyć: współmałżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki oraz dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej. Świadczenie powinno zostać wypłacone nie później niż 30 dni od złożenia wniosku.

Niezależnie od faktycznie poniesionych kosztów pogrzebu, wnioskujący z tego grona mają prawo do nominalnej wysokości zasiłku pogrzebowego. Ta kwota nie zmieniła się od przeszło 13 lat i wynosi obecnie 4 tysiące złotych. Jeśli koszty pogrzebu poniosła więcej niż jedna osoba, zasiłek będzie dzielony proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

UWAGA! ZUS zawiesza działalność! Kiedy wypłaty emerytur, rent, zasiłków? Pół roku oczekiwania

Zwiększenie zasiłku pogrzebowego. Maszyna ruszyła

Dr hab. Sebastian Gajewski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnił sprawę podwyższenia kwoty zasiłku, która pozostawała niezmienna od 13 lat. Teraz ma on wzrosnąć do poziomu 150 proc. płacy minimalnej. Wytłumaczył, że wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów jest uzupełniony o projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i nie tylko.

Projekt ten przewiduje podwyższenie kwoty zasiłku pogrzebowego z 4000 zł do 7000 zł, a więc o 75 proc. Podwyżka zasiłku pogrzebowego jest oczekiwana od dawna, gdyż obowiązująca od 13 lat kwota 4000 zł jest niewystarczająca na pokrycie kosztów pogrzebu, które znacząco wzrosły. Zasiłek pogrzebowy w wysokości 7000 zł będzie w większym stopniu rekompensował rzeczywiście poniesione koszty pogrzebu, a jednocześnie kwota ta uwzględnia możliwości finansowe Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i budżetu państwa

– przekazał wiceminister.

Na tym jednak nie koniec. Zaproponowane zostało wprowadzenie mechanizmu waloryzacji zasiłku pogrzebowego. W projekcie zapewnione coroczny wzrost kwoty tego świadczenia. Kwota ma być więc podwyższana każdego roku o wskaźnik inflacji ogółem publikowany za rok poprzedni przez prezesa GUS.

Sonda
Czy jesteś za zwiększeniem kwoty zasiłku pogrzebowego?

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki