Prawa pacjenta

Prawa pacjenta to zbiór regulacji, które określają, czego i w jakich okolicznościach może domagać się osoba korzystająca z opieki zdrowotnej. Źródłem praw pacjenta jest przede wszystkim Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa o działalności leczniczej, ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Ekspert wyjaśnia, kiedy pacjent może podjąć decyzję o wypisie ze szpitala, a kiedy konieczne jest zwołanie konsylium lekarskiego. W polskim prawie opisane są trzy sytuacje kiedy dokonuje się wypisu ze szpitala.
Prawo do ochrony zdrowia w Polsce wynika z art. 68 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Wszelkie prawa pacjenta w Polsce są wynikiem działania tegoż zapisu. Prawo pacjenta w Polsce warunkowane jest ponadto obecnością szeregu ustaw i rozporządzeń.
Na dokumentację medyczną, prowadzoną w postaci elektronicznej lub papierowej, składa się dokumentacja indywidualna  i zbiorcza.
Jeśli doszło do zakażenia szpitalnego, to zgodnie z nową ustawą, nie musisz po odszkodowanie od razu iść do sądu - możesz zgłosić to w urzędzie wojewódzkim. Dzięki temu odszkodowanie za zakażenie szpitalne masz szansę uzyskać szybciej niż w sądzie, ale będzie ono mniejsze.
Pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielanych mu świadczeń zdrowotnych. Dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie prawnej i zaliczone są do kategorii tzw. danych wrażliwych.
Pacjent ma prawo wyboru szpitala i do obecności bliskich osób w trakcie leczenia. Prawa te reguluje ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej. W uzasadnionych przypadkach możemy także żądać zwołania konsylium lekarskiego.
Zakłady lecznicze (szpitale) ponoszą odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone pacjentowi, a w razie jego śmierci osobom bliskim na zasadzie winy. Odpowiedzialność ta może być deliktowa (odpowiedzialność cywilna, związana z  dopuszczeniem się czynu niedozwolonego, co prowadzi do powstania cywilnoprawnego stosunku zobowiązaniowego) lub kontraktowa (odpowiedzialność cywilnoprawna wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku) w razie zawarcia umowy z pacjentem.
Odszkodowanie za zakażenie szpitalne będzie ci łatwiej uzyskać, jeśli poprosisz o pomoc doświadczonego prawnika. On też pomoże ci ustalić, jaką konkretnie kwotę należy umieścić w pozwie. Istotne jest to, że takie odszkodowanie za zakażenie szpitalne (jak również inne błędy lekarskie) może składać się z trzech rodzajów świadczeń: odszkodowania, zadośćuczynienia pieniężnego oraz renty
Odszkodowanie za zakażenie szpitalne możesz uzyskać przed sądem. Co więcej, w zależności od tego, jak groźne dla twojego zdrowia okazało się zakażenie szpitalne, możesz domagać się od szpitala również zadośćuczynienia lub renty. Jak uzyskać odszkodowanie za zakażenie szpitalne przed sądem?
Co ósmy Polak ma problemy z zakupem sprzętu medycznego niezbędnego do normalnego funkcjonowania.  Przepisy o refundacji utrudniają życie osobom niepełnosprawnym, którzy korzystają ze sprzętu rehabilitacyjnego.
Myślisz, że wszystko co najlepsze masz już za sobą? To nieprawda! Teraz zaczyna się nowy etap twojego życia, które może być nawet ciekawsze niż dotąd. Emerytura to czas na realizowanie pasji, to moment spełniania marzeń. By w pełni cieszyć się życiem na emeryturze już teraz poznaj prawa i przywileje emeryta.
Aborcja zawsze budzi silne emocje, co ma odzwierciedlenie w regulacjach prawnych. W różnych krajach obowiązują różne przepisy prawne, dotyczące dopuszczalności usunięcia ciąży lub całkowitego zakazu aborcji.

Prawa pacjenta powinny być respektowane przez wszystkie podmioty, które biorą udział w organizowaniu pomocy medycznej – począwszy od organów państwowych i samorządowych, aż po pojedyncze osoby, które realizują dane świadczenie.

Podstawowym prawem pacjenta jest prawo do świadczeń zdrowotnych. Przejawia się ono w możliwości korzystania z pomocy medycznej na poziomie zagwarantowanym przez aktualny stan wiedzy oraz realizowanej w sposób rzetelny i zgodny z zasadami sztuki. To także możliwość żądania drugiej opinii specjalisty.

Innym prawem pacjenta jest prawo wyboru. Dotyczy ono zarówno możliwości podjęcia decyzji o tym, w której placówce osoba podejmie leczenie, jak i z pomocy którego specjalisty będzie korzystała.

Z kolei prawem pacjenta, z którego korzystamy praktycznie wszyscy jest prawo do informacji. Powinno być ono rozumiane bardzo szeroko i obejmuje m.in. poinformowanie o przysługujących pacjentowi uprawnieniach, świadczeniach realizowanych w danej placówce, lekarzach w niej zatrudnionych. Należy podkreślić, że informacja musi być przekazywana w formie przystępnej i zrozumiałej. Dotyczy to informacji o stanie zdrowia, diagnoz, wytycznych i zaleceń medycznych. Pacjent może także świadomie zrzec się otrzymywania informacji, ale musi wskazać, z czego i w jakim zakresie rezygnuje.

Przestrzeganie praw pacjenta pozwala na zachowanie odpowiednio wysokiego poziomu świadczenia usług medycznych i sprawia, że chorzy korzystają z fachowych konsultacji częściej i chętniej. Mają bowiem świadomość, że ich sytuacja i przywileje będą respektowane. W wybranych sytuacjach prawa pacjenta będzie realizował jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny.