Dokumentacja medyczna. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

2013-02-28 19:58

Pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielanych mu świadczeń zdrowotnych. Dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie prawnej i zaliczone są do kategorii tzw. danych wrażliwych.

Dokumentacja medyczna. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
Autor: thinkstockphotos.com Pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielanych mu świadczeń zdrowotnych. Dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie prawnej i zaliczone są do kategorii tzw. danych wrażliwych.

Warto wiedzieć, iż lekarze, pielęgniarki i położne są uprawnieni do uzyskiwania i przetwarzania danych będących wynikiem procesu leczenia pacjenta, zwanej dokumentacją medyczną. Wpisów w dokumentacji dokonuje się niezwłocznie po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, czytelnie, w porządku chronologicznym i oznacza się danymi identyfikującymi osobę dokonującą wpisu. Wpis dokonany w dokumentacji nie może być z niej usunięty, a jeżeli został dokonany błędnie powinien być skreślony, opatrzony datą skreślenia, krótkim opisem przyczyn skreślenia i oznaczony danymi identyfikującymi osobę dokonującą skreślenia.

Dokumentacja medyczna powinna zawierać:

1. oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:

  • nazwisko i imię (imiona),
  • datę urodzenia,
  • płeć,
  • adres zamieszkania,
  • numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka - numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

2. w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody - nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania; oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ze wskazaniem komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych;

3. opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych;

4. datę sporządzenia.

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma zatem obowiązek udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi do jego wglądu lub powołanemu w tym celu jego przedstawicielowi ustawowemu (jeżeli informacja o stanie zdrowia dotyczy np. dzieci małoletnich), bądź osobie upoważnionej przez pacjenta (np. małżonkowi, dziecku). Po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona do tego przez pacjenta za jego życia. Jeżeli takowego upoważnienia nie było, informacje na temat stanu zdrowia i przyczyn zgonu pacjenta, udostępnia się najbliższej osobie zmarłego.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1)  do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;

2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;

3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

Warto wiedzieć, że udostępnienie dokumentacji medycznej przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może podlegać opłacie. Opłaty, nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej ustala zawsze podmiot, który udziela świadczeń zdrowotnych.

Maksymalna wysokość opłaty za udostępnie dokumentacji

1) jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ustalonego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

2) jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia;

3)  sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą prowadzi dokumentację medyczną w postaci elektronicznej - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r.  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U. z 2012 poz. 159 ze zm.)

Ustawa o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.)