Błędna diagnoza lekarska. Gdzie zgłosić błąd w sztuce lekarskiej?

2013-04-11 14:34

Błędna diagnoza lekarska może wynikać z nieodpowiedniej interpretacji badań. Lekarz, który postawił diagnozę niezgodną z aktualnym stanem wiedzy medycznej powinien ponieść konsekwencje swoich decyzji.  W jaki sposób uzyskać odszkodowanie za szkody zdrowotne poniesione w wyniku błędnej diagnozy? Radca prawny przeprowadza przez skomplikowaną procedurę rozpoczęcia postępowania przed Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Błędna diagnoza lekarska. Gdzie zgłosić błąd w sztuce lekarskiej?
Autor: Photos.com Błędna diagnoza lekarska. Gdzie zgłosić błąd w sztuce lekarskiej?

Odpowiedzialność lekarza za błędną diagnozę może być obecnie oceniana w drodze postępowania cywilnego oraz przez Wojewódzką Komisję do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Naprawienie krzywdy pacjenta przewiduje art. 445 § 1 k.c., z którego wynika, że w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia pacjenta z winy lekarza, sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Jak wysokie odszkodowanie można uzyskać?

Oczywiście poczucie krzywdy, jej stopień i wartość wyrażona w pieniądzu (zadośćuczynienie) są kategoriami mocno subiektywnymi, a żądania pokrzywdzonych pacjentów determinowane będą mniej lub bardziej liberalnym stanowiskiem sądów. Celem postępowania przed wojewódzką komisją jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne, które mogło spowodować opóźnienie we właściwym leczeniu i przyczynić się do rozwoju choroby.

Błędna diagnoza - w jakich przypadkach można mówić o błędnej diagnozie?

Zdarzeniem medycznym jest zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta będącego następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

1)diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,

2)leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,

3)zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o odszkodowanie z powodu błędnej diagnozy

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego wnosi się do Wojewódzkiej Komisji właściwej ze względu na siedzibę szpitala w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta.

Kto składa wniosek do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Z wnioskiem o ustalenie zdarzenia medycznego mogą wystąpić:

  1. pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy z – w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia;
  2. spadkobiercy pacjenta – w przypadku śmierci pacjenta.

W dwóch przypadkach złożenie wniosku zostanie zawieszone lub umorzone

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych:

  • zawiesza się w przypadku toczącego się w związku z tym samym zdarzeniem postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny lub postępowania karnego w sprawie o przestępstwo;
  • nie wszczyna się, a wszczęte umarza w przypadku, gdy w związku z tym samym zdarzeniem prawomocnie osądzono sprawę o odszkodowanie lub zadośćuczynienie pieniężne albo toczy się postępowanie cywilne w tej sprawie.

Wniosek powinien zawierać:

1. dane pacjenta:  

  • imię i nazwisko, 
  • datę urodzenia, 
  • numer PESEL albo serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, jeżeli posiada;

2. imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego, jeżeli dotyczy;

3. imiona i nazwiska wszystkich spadkobierców, jeżeli dotyczy; 

4. wskazanie, który ze spadkobierców reprezentuje pozostałych w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;

5. adres do doręczeń; 

6. dane podmiotu leczniczego prowadzącego szpital:  

a) firmę, 

b) adres siedziby oraz adres szpitala, jeżeli dotyczy; 

7. uzasadnienie wniosku zawierające uprawdopodobnienie zdarzenia

8. wskazanie, czy przedmiotem wniosku jest zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta, 

9. propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia, 

Do wniosku należy dołączyć:

1) dowody uprawdopodabniające okoliczności wskazane we wniosku; 

2) potwierdzenie uiszczenia opłaty

Złożenie wniosku podlega opłacie w wysokości 200 zł. Opłata podlega zaliczeniu na poczet kosztów postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. 

 

Podstawa prawna: Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2012, poz. 159 ze zm.),