Odszkodowanie za błąd lekarski - kiedy przysługuje? [Porada eksperta]

W lutym 2012 r. podczas badania kolonoskopii doszło do perforacji jelita grubego, zapalenia otrzewnej, zakażenia rany pooperacyjnej, olbrzymiej przepukliny w ranie pooperacyjnej. Obecnie jestem po drugiej ciężkiej operacji w wyniku poprzednich zdarzeń. Czy mogę starać się o odszkodowanie z tytułu błędu lekarskiego?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Błąd lekarski zawsze wymaga jego dowiedzenia przez pacjenta. Bardzo często się zdarza, że do powikłań pooperacyjnych dochodzi w sposób niezawiniony przez lekarza. Jeżeli do perforacji jelita grubego doszło na skutek błędu w sztuce lekarskiej, można domagać się odszkodowania za ten błąd. Warto jednak mieć na uwadze, że postępowanie przeciwko lekarzowi musi być udowodnione winą lekarza.

Przez błąd lekarski rozumie się naruszenie obowiązujących lekarza reguł postępowania, oceniane w kontekście nauki i praktyki medycznej. Dlatego stwierdzenie błędu lekarskiego wyczerpuje zasadniczo tylko obiektywny element winy (z tym zastrzeżeniem, że są takie kategorie błędu lekarskiego, które będą wystarczające dla stwierdzenia winy także w ujęciu subiektywnym). Odpowiedzialność lekarza powstanie zatem w wypadku „błędu w sztuce”, czyli przeprowadzenia zabiegu niezgodnie z zasadami wiedzy medycznej, jeżeli był to błąd zawiniony, czyli polegający na zachowaniu odbiegającym od ustalonego wzorca. Zbadanie okoliczności kolonoskopii przy której doszło do perforacji należy do biegłych z zakresu medycyny.

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego wnosi się do Wojewódzkiej Komisji właściwej ze względu na siedzibę szpitala: 1) w przypadku wystąpienia zdarzenia medycznego po 1 stycznia 2012 r.; 2) w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta.

Koszty postępowania przed Wojewódzką Komisją. Koszty postępowania, ustalone przez Wojewódzką Komisją w orzeczeniu, ponosi: 1) podmiot składający wniosek - w przypadku orzeczenia o braku zdarzenia medycznego; 2) podmiot leczniczy prowadzący szpital - w przypadku orzeczenia o zdarzeniu medycznym; 3) ubezpieczyciel szpitala – w przypadku nieprzedstawienia propozycji odszkodowania i zadośćuczynienia.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. 2012, poz. 159), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2011 r. w sprawie zryczałtowanej wysokości kosztów w postępowaniu przed Wojewódzką Komisją do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych (Dz. U. 2011, Nr 294, poz. 1740), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.06.2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego (Dz. U. 2013, poz. 750).

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta