Zwiększa się grupa osób, które nie będą musiały stać w kolejce do lekarza. Też w niej jesteś?

2022-12-05 12:21

Grono osób, których nie obowiązuje kolejka do lekarza i szpitala się powiększa. Nowe przepisy w oparciu projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej mają wejść w życie 1 stycznia 2023 roku. Kogo ominą kolejki?

Zwiększa się grupa osób, które nie będą musiały stać w kolejce do lekarza. Też w niej jesteś?
Autor: Getty Images Lista osób, które będą mogły korzystać ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością została wydłużona.

Nie tylko mundurowi, ale też ich rodziny

Nowe zmiany dotyczą przede wszystkim mundurowych i ich rodzin. Choć dotychczasowa lista osób, których nie obowiązuje kolejka do lekarza czy szpitala, była długa, dodane do niej zostały kolejne osoby. Z usług opieki zdrowotnej bez kolejki będą mogli teraz korzystać nie tylko mundurowi, lecz także ich rodziny. Uwagi zgłoszone do projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej podsumowano 18 listopada. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2023 roku.

"Przepis dotyczy policjantów, strażaków, żołnierzy zawodowych oraz terytorialsów oraz ich rodzin. Co ważne, bez kolejki do lekarza czy szpitala będą mogli dostać się jedynie w szpitalach i placówkach podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) oraz Ministerstwu Obrony Narodowej (MON)" - czytamy w oświadczeniu.

Poszerzona lista osób do korzystania świadczeń poza kolejnością została ustanowiona na mocy artykułu 26:

"Funkcjonariuszom służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową oraz członkom ich rodzin przysługuje prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udzielanych w podmiotach leczniczych utworzonych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub Ministra Obrony Narodowej".

Poradnik Zdrowie: kiedy iść do ginekologa?

Kto jeszcze może korzystać z przywileju leczenia bez kolejki?

Lista osób, które mogą korzystać ze świadczeń poza kolejnością jest długa. Została wydłużona kolejno w 2021 i 2022 roku. Osoby, którzy mogą zostać obsłużeni poza kolejnością to:

 • Kobiety w ciąży
 • Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
 • Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
 • Dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19 w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, czyli od 14 marca 2020 r.
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci
 • Uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani, których ustalony uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%
 • Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych
 • Osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
 • Żołnierze zastępczej służby wojskowej
 • Cywilne niewidome ofiary działań wojennych
 • Żołnierze zawodowi w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych
 • Żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych
 • Osoby wpisane na krajowe listy osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów (art. 24)