Typy inteligencji - sprawdź swoje predyspozycje!

To, jak funkcjonują nasze półkule mózgowe, decyduje o sprawności intelektualnej i sposobie poznawania świata. Jesteś osobą uporządkowaną i analityczną czy raczej spontaniczną artystką? Odpowiedz na pytania, zaznaczając odpowiedź bardziej do ciebie pasującą.

Jakim typem intelektualnym jesteś?
Autor: Thinkstockphotos.com Jesteś osobą uporządkowaną i analityczną czy raczej spontaniczną artystką?
Jakie ćwiczenia spalają najwięcej kalorii?

Jeszcze w latach 80. XX wieku inteligencję sprowadzano do zdolności czysto intelektualnych. Obecnie uważa się, że tak rozumiana inteligencja współdziała ze zdolnościami w sferze emocjonalnej, motywacyjnej, interpersonalnej. Współdziałanie różnych zdolności z różnych sfer ludzkiej psychiki pozwala na wykorzystanie potencjału intelektualnego. Dlatego współcześnie termin „inteligencja” stosuje się szerzej. Najcześciej wyróżnia się takie jej typy:

  • inteligencja kognitywna (albo abstrakcyjna) - dotyczy systemów naturalnych i sztucznych. Sprowadza się do takich sprawności umysłowych, jak umiejętności analizowania i syntezy informacji, które da się zawrzeć w formie znaków, oraz wykorzystania posiadanej wiedzy do własnych celów. W praktyce obejmuje ona zdolność kojarzenia faktów, przeprowadzania prostych przekształceń językowych, dokonywania operacji logicznych. Inteligencję tę można programować, rozbudowywać i także mierzyć za pomocą specjalnych testów.
  • inteligencja werbalna - zdolność formułowania wypowiedzi, szybkiego i adekwatnego znajdowania słów, dobrego rozumienia tekstu mówionego lub pisanego.
  • inteligencja emocjonalna - polega przede wszystkim na umiejętności radzenia sobie ze swoimi emocjami, nazywania ich oraz zauważania i wpływania na emocje innych. Wiążą się z nią takie umiejętności umysłowe jak empatia i asertywność. Idealny człowiek inteligentny emocjonalnie jest otwarty na nowe doświadczenia, potrafi okazywać uczucie adekwatnie do sytuacji (śmiać się, ale też złościć), łatwo nawiązuje kontakty z innymi ludźmi, dobrze radzi sobie ze stresem, potrafi odmawiać, realistycznie ocenia osiągnięcia swoje i innych, nie boi się krytyki i ryzyka.
  • inteligencja społeczna - pokrewna inteligencji emocjonalnej zdolność przystosowania się i wpływania na środowisko społeczne człowieka.
  • inteligencja twórcza - zdolność do generowania nowych pojęć lub ich nieoczekiwanych połączeń. Inteligencji twórczej nie da się mierzyć, nie ulega jednak wątpliwości, że ludzie posiadają różny jej poziom.

Test ten nie daje psychometrycznie poprawnej informacji o poziomie czyjejś inteligencji i jej rodzaju. Stanowi jedynie psychozabawę.