Zmiana lekarza rodzinnego, pielęgniarki lub położnej. Kiedy można zmienić lekarza pierwszego kontaktu

2013-04-11 15:26

Każdy ubezpieczony ma prawo do zmiany lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż dwa razy w roku. W przypadku, gdy po raz trzeci w danym roku kalendarzowym chcemy zmienić lekarza POZ, pielęgniarkę lub położną POZ zobowiązani jesteśmy do wpłacenia opłaty w wysokosci 80 zł na rachunek Oddziału Wojewódzkiego Funduszu.

Zmiana lekarza rodzinnego, pielęgniarki lub położnej. Kiedy można zmienić lekarza pierwszego kontaktu
Autor: thinkstockphotos.com

Kwestia opłat przy zmianie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej nie dotyczy sytuacji to, gdy pacjent zmienia miejsce zamieszkania lub gdy dany lekarz, pielęgniarka, położna zakończyli udzielanie pomocy medycznej w ramach NFZ.

Naturalnie istnieje możliwość, aby pacjent nie zmieniał świadczeniodawców POZ z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania. Nie ma bowiem takiego obowiązku ustawowego.

Przy wyborze lekarza, pielęgniarki czy położnej nie obowiązuje rejonizacja. Pacjent może więc zapisać się do dowolnej placówki służby zdrowia, a to oznacza, że może leczyć się również poza miejscem swojego zamieszkania. Jedynym zastrzeżeniem jest placówka mająca podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zmieniając lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, pacjent ma prawo do uzyskania kopii swojej dokumentacji medycznej w celu przekazania jej nowemu świadczeniodawcy. Koszty wykonania kserokopii lub odpisu ponosi wnioskujący, w tym przypadku pacjent.

Wybór lekarza poz następuje na podstawie tzw. deklaracji wyboru. Zawiera ona:

1, dane dotyczące świadczeniobiorcy:

imię i nazwisko, nazwisko rodowe, datę urodzenia, płeć, numer PESEL, o ile taki został nadany, miejsce nauki - w przypadku uczniów i studentów, adres zamieszkania, numer telefonu;

2. określenie, który raz w danym roku dokonywany jest wybór;

3. numer karty ubezpieczenia zdrowotnego - w przypadku ubezpieczonych;

4. kod oddziału wojewódzkiego Funduszu;

5. dane dotyczące lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej:

imię i nazwisko, siedzibę świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, miejsce udzielania świadczeń opieki zdrowotnej;

6. datę dokonania wyboru;

7. podpis świadczeniobiorcy lub jego opiekuna prawnego;

8. podpis osoby przyjmującej deklarację wyboru.

Warto wiedzieć, że

Pacjent  ma prawo wyboru świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych spośród tych świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Świadczeniobiorca ma prawo wyboru szpitala spośród szpitali, które zawarły umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Prawo wyboru szpitala jest prawem ograniczonym, wyznaczonym przez umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Regulacja ta nie daje zatem podstaw do wyprowadzenia prawa do świadczeń w jednostce służby zdrowia usytuowanej terytorialnie. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 maja 2012 r. II OSK 601/2012

Chory ma prawo wyboru lekarza dentysty spośród lekarzy dentystów, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia oraz kobiety w ciąży i w okresie połogu mają prawo do dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty oraz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych świadczeń, zakwalifikowanych, jako świadczenia gwarantowane dla tych osób. Świadczenia są udzielane po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego:

1. wiek - w przypadku dzieci i młodzieży;

2. ciążę lub połóg - w przypadku kobiet.

Zgodnie z ustawą świadczeniobiorcami są:

1. Ubezpieczeni:

  • osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego,
  • ubezpieczające się dobrowolnie, będący członkami rodziny osoby ubezpieczonej.

2. Osoby inne niż ubezpieczeni:

  • które nie ukończyły 18 roku życia,
  • kobiety w okresie ciąży, porodu posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna: Ustawa o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych ( Dz.U. z 2008 Nr 164 poz. 1027 ze zm.)