Zastępstwo lekarza kontraktowego [Porada eksperta]

2013-04-15 11:25

Czy lekarz pracujący na kontrakcie może w razie choroby skorzystać z pomocy innego lekarza w ramach zastępstwa?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Tak, może pod warunkiem jednakże, że z umowy kontaktu pomiędzy jednostką zdrowia a lekarzem wynika taka możliwość. Kontrakt lekarski jest umową cywilnoprawną nienazwaną - stosować do niej należy ogólne przepisy kodeksu cywilnego, a także przepisy o zleceniu (art. 734-751 kodeksu cywilnego), należy więc dążyć do jak najpełniejszego i konkretnego uregulowania w umowie menadżerskiej wszystkich jej postanowień. Przedmiotem kontraktu lekarskiego jest profesjonalne, odpłatne (na ogół) świadczenie polegające na opiece i leczeniu chorych. Przez kontrakt lekarz zobowiązuje się za wynagrodzeniem do stałego wykonywania leczenia w imieniu leczniczego i na jego rzecz. Przeważnie z umowy kontraktu między jednostką zdrowia a lekarzem, nie wynikają zapisy stanowiące o zastępstwie za lekarza. Trudno też znaleźć zapisy co do obowiązku organizowania zastępstwa przez samego lekarza, który okazał się chory, bądź jednostkę zdrowia na rzecz której lekarz wykonuje „ pracę” . Przeważnie podmioty medyczne same szukają innych podmiotów- innych lekarzy mogących zastąpić chorego lekarza, tworząc w ten sposób nowy kontrakt. Umowa taka jest także kontraktem lekarzem np. na czas choroby innego lekarza. Umowa taka może mieć czas, okres obowiązywania, bądź może zostać ustalona do czasu powrotu lekarza podstawowego, będącego w tym czasie na zwolnieu. Kontrakt nie jest umową o pracę, jest umową cywilnoprawną, której treść ustalają sami zainteresowani. Czasami pojawiają się rozbieżności interpretacyjne co do odpowiedzialności lekarzy kontaktowych w sytuacji, kiedy z dnia na dzień wypowiadają umowę kontraktu, bądź zgłaszają swoją nieobecność z powodu choroby. Należy jednakże pamiętać, że sam kontrakt może nakładać sankcje na lekarza, który w sposób rażąco niedbały podchodzi do pacjentów. Wykształcona jednakże została powszechnie stosowana praktyka, iż lekarz, którego stan zdrowia wskazuje, że nie będzie mógł wykonywać pracy na kontakcie z powodu choroby, zawiadamia podmiot na rzecz którego wykonuje kontrakt, o czasowej niezdolności do wykonywania zadań.

Podstawa prawna: Ustawa kodeks cywilny ( Dz. U. z 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta