Wzór recepty: jak wygląda prawidłowo wypełniona recepta?

2013-01-11 8:35

Wzór recepty określony jest przez ustawodawcę. W teorii wszyscy lekarze wiedzą, jak prawidłowo wypełnić receptę, w praktyce zdarza się, że pacjent nie może wykupić leku, bo recepta jest źle wystawiona. Jak powinna wyglądać prawidłowo wypełniona recepta? Jakie dane powinny się na niej znaleźć? 

Wzór recepty: jak wygląda prawidłowo wypełniona recepta?
Autor: Photos.com

Wzór recepty określa załącznik nr 6 do rozporządzenia  ministra zdrowia Dz. U. z 2007 r. Nr 97, poz. 646 z późn. zm.). Zgodnie z nim recepta lekarska ma wymiary nie mniejsze niż 90 mm (szerokość) i 200 mm (długość) oraz nie większe niż 110 mm (szerokość) i 215 mm (długość). Poniżej przedstawiamy wzór recepty. Wyjaśniamy również, jak powinna wyglądać prawidłowo wypełniona recepta, jakie dane powinny się na niej znaleźć, by można ją była zrealizować w aptece.

 

1. W tym miejscu wpisywany jest numer Oddziału Wojewódzkiego NFZ, odpowiedni ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta dla MOW NFZ - 06 lub symbol państwa UE w przypadku przepisów o koordynacji

2. Rozporządzenie określa następujące uprawnienia: IW -inwalidzi wojskowi; IB - inwalidzi wojenni; ZK - zasłużeni honorowi dawcy krwi; zasłużeni dawcy przeszczepu; AZ - chorzy na azbestozę; PO-żołnierze zasadniczej służby wojskowej, WP- żołnierze w czynnej w czynnej służbie wojskowej; DN - nieubezpieczone dzieci do ukończenia 18 roku życia; CN- osoby nieubezpieczone, którym należą się świadczenia związane z ciążą, porodem i połogiem; BW - pacjent posiadający uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta.

3. W przypadku braku uprawnień wpisuje się "X".

4. Osoba uprawniona do wystawiania recept może przepisać do trzech recept na następujące po sobie okresy stosowania nie przekraczające łącznie 90 dni stosowania. W takim przypadku w tym miejscu należy wpisać datę, od której może nastąpić realizacja recepty, w przeciwnym przypadku wpisuje się znak „X”.

Wzór recepty: zasady wypełniania recept

  • Recepty powinny być wypełnione czytelnie oraz w sposób trwały.
  • Na recepcie lekarskiej (białej) można wypisać maksymalnie pięć leków gotowych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych lub jeden lek recepturowy. W przypadku recept wystawianych na leki psychotropowe i narkotyczne należy umieścić jeden lek na jednej recepcie.
  • W przypadku, gdy pacjent ma mniej niż 18 lat, a osoba wystawiająca receptę nie może ustalić wieku pacjenta na podstawie numeru PESEL, wpisuje się jego wiek w polu "Pacjent".
  • Wszelkie zmiany i poprawki na recepcie (z wyjątkami zawartymi w rozporządzeniu w sprawie recept lekarskich) mogą być dokonywane tylko i wyłącznie przez osobę uprawnioną do wystawiania recept, w miejscu dokonanej zmiany umieszcza się podpis i pieczątkę imienną.
  • Dane dotyczące świadczeniodawcy oraz lekarza wystawiającego receptę muszą być naniesione na recepcie w formie pieczęci, nadruku lub naklejki przymocowanej do recepty w sposób uniemożliwiający jej usunięcie bez zniszczenia druku recepty.
  • Recepty na leki nierefundowane lub dla osób nieubezpieczonych muszą obejmować (co najmniej) dane pacjenta, dane lekarza wystawiającego receptę, treść recepty i datę jej wystawienia. W takich przypadkach lekarz nie musi korzystać z recept kodowanych.

 

 

prawidowy_wzor_recepty.jpg
Autor: archiwum poradnikzdrowie.pl