eWUŚ: kto jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej?

Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców czyli popularny system eWUŚ umożliwia nie tylko szybką weryfikację twoich uprawnień do bezpłatnego leczenia, ale również potwierdza uprawnienia członków twojej rodziny do korzystania ze świadczeń NFZ. Kto jest w świetle prawa członkiem twojej rodziny i ma prawo do świadczeń NFZ?

eWUŚ: kto jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej?
Autor: Photos.com

eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) znacznie ułatwi nam korzystanie ze świadczeń NFZ, do których mają prawo również członkowie rodziny osoby ubezpieczonej.

Członkami rodziny osoby ubezpieczonej są:

  • rodzice i dziadkowie jeżeli nie mają własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • małżonkowie,
  • dzieci, własne i przysposobione, wnuki, dzieci obce dla których ustanowiono opiekę albo w ramach rodziny zastępczej do ukończenia przez nie 18 lat. Jeżeli kształcą się dalej, do ukończenia 26 lat. Jeśli dziecko posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku

Pamiętaj, zgłoś dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia jest obowiązkiem ustawowym. Jeżeli dziecko jest członkiem rodziny ubezpieczonego i zostało zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, ma prawo do świadczeń finansowanych przez NFZ.
W przypadku, kiedy dziecko do 18 roku życia nie jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej, za jego leczenie zapłaci budżet państwa. Tylko wtedy jednak, gdy dziecko jest obywatelem polskim.

Czy dziadkowie mogą zgłosić wnuka jako członka rodziny?

Dziadek lub babcia mogą zgłosić wnuka do ubezpieczenia zdrowotnego, ale tylko wtedy, gdy żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie np. pracy na własny rachunek czy ubezpieczenia dobrowolnego.