SRS PTK: współpraca z MZ, NFZ i AOTMiT kluczowa dla dobra pacjentów z zaburzeniami rytmu serca

2018-05-28 16:24

Podczas dorocznej konferencji Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2018 Zarząd SRS PTK spotkał się z Ministrem Zdrowia, prof. Łukaszem Szumowskim, przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz konsultantem krajowym w dziedzinie kardiologii. W dniach 17-19 maja we Wrocławiu przedyskutowano aktualne wyzwania w zapewnieniu pacjentom z zaburzeniami rytmu serca dostępu do potrzebnych rozwiązań terapeutycznych i telemedycznych. Wszystkie strony zgodziły się co do kluczowej roli współpracy środowiska naukowego, klinicystów, MZ, NFZ oraz AOTMiT w tym kontekście.

- Arytmie serca o różnym stopniu złożoności i zagrożenia dla chorych występują u zdecydowanej większości pacjentów kardiologicznych. Rozpoznajemy coraz więcej przypadków arytmii wymagających leczenia, co paradoksalnie wynika z poprawy dostępności do nowoczesnych metod terapeutycznych, wydłużających życie pacjentów. To rodzi potrzebę stałego zwiększania dostępu pacjentów do potrzebnych rozwiązań terapeutycznych i telemedycznych w obszarze zaburzeń rytmu – mówi prof. Maciej Sterliński, Przewodniczący Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

- Jedną z metod, wspomagających bezpośrednio lub zapobiegających skutkom groźnych arytmii jest implantacja urządzeń do elektroterapii serca. Szacuje się, że w Polsce z urządzeniami wszczepialnymi jest nawet 350 tys. osób. Dostęp do kardiologicznych urządzeń wszczepialnych można ocenić jako zadowalający, ale ogromnym wyzwaniem jest telemonitoring wybranych grup chorych, u których szybkie rozpoznanie problemów może być istotne dla zdrowia i życia. Rozwiązania umożliwiające zdalny monitoring stanu pacjenta i wszczepionego mu urządzenia pozwalają na poprawę rokowania w tej grupie chorych i długofalowo - obniżenie kosztu opieki nad pacjentem, przede wszystkim poprzez ograniczenie liczby ponadplanowych wizyt specjalistycznych – mówi prof. Oskar Kowalski, ustępujący Przewodniczący Sekcji Rytmu Serca PTK.

- Oszczędzanie wymaga jednak początkowych nakładów na urządzenia do telemonitoringu i obsługę centrów monitorujących. To dziś koszt szpitali, na który ośrodków po prostu nie stać. Jak więc zapewnić pacjentom dostęp do zapewniających im poczucie bezpieczeństwa i opieki rozwiązań, a dla systemu ochrony zdrowia wymierne, ale rozłożone w czasie oszczędności? Jedną z możliwości, o której dyskutowaliśmy z Panem Ministrem Zdrowia, prof. Łukaszem Szumowskim, Prezesem Maciejem Miłkowskim z Narodowego Funduszu Zdrowia i Panią Urszulą Cegłowską z Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji jest wdrożenie pilotażowego programu w obszarze telemonitoringu wpisującego się w strategię kompleksowej opieki nad chorymi z niewydolnością serca. To pozwoliłoby najlepiej ocenić rzeczywiste potrzeby, skalę i efektywność zastosowanych rozwiązań – dodaje prof. Maciej Sterliński.

- Współpraca środowiska naukowego i klinicystów z interesariuszami systemu ochrony zdrowia to dobra tradycja – podobne robocze spotkania odbywały się już w ramach poprzednich konferencji POLSTIM. Wspólna dyskusja pozwala lepiej zrozumieć potrzeby i ograniczenia w zakresie zapewniania i sukcesywnego zwiększania dostępu pacjentów do rozwiązań terapeutycznych i telemedycznych w kontekście arytmii, wynikających z ograniczeń regulacyjno-budżetowych, a także wypracowywać wspólne możliwie najlepsze rozwiązania w tym zakresie. Co za tym idzie: sprawniej procedować na rzecz szybszego dostarczania polskim pacjentom potrzebnych i oczekiwanych rozwiązań w obszarze terapii zaburzeń rytmu – mówi prof. Jarosław Kaźmierczak, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii.

- Wypracowywanie konsensusu, który owocuje dostarczeniem pacjentom potrzebnych i oczekiwanych rozwiązań w obszarze kardiologii jest celem nadrzędnym każdej organizacji i instytucji zaangażowanej w ochronę zdrowia, dlatego współpraca i dialog Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji na rzecz pacjentów z zaburzeniami rytmu serca są tak cenne i pożądane – dodaje prof. Jarosław Kaźmierczak.