Odszkodowanie za zakażenie, mandaty i grzywny. Komisja Zdrowia omawia projekt ustawy covidowej

2022-02-01 16:26

Po tym, jak w poniedziałek posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia zostało przerwane, dziś rozpoczęto procedowanie poselskiego projektu ustawy o testowaniu pracowników pod kątem zakażenia COVID-19. Jakich zmian możemy się spodziewać?

pracownicy w maskach podczas spotkania
Autor: Getty Images

Wczorajsze posiedzenie zakończyło się fiaskiem. Z 39 posłów za ustawą było 20, przeciw – 19. Na spotkaniu nie pojawili się przedstawiciele resortu zdrowia. Nowy projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po jej ogłoszeniu.

Nowy projekt ustawy ma przede wszystkim zapobiegać rozprzestrzenianiu się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i został złożony przez grupę posłów PiS. Zapisy mają zastąpić projektu ustawy, której procedowanie rozpoczęło się w grudniu ubiegłego roku.

W myśl nowych propozycji „pracodawca będzie mógł żądać od pracowników oraz osób wykonujących na ich rzecz pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, bez względu na to, czy przeszli oni chorobę i są zaszczepieni, podawania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego”. Nieodpłatnie pracownik będzie mógł wykonać test zasadniczo raz w tygodniu. Choć politycy wskazują, że będzie możliwa zmiana częstotliwości jego przeprowadzania. Badania finansować będzie Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Co ważne, projekt ustawy obejmuje przypadek, gdy pracownik, który wykonał test, zachoruje na COVID i pojawi się uzasadnione podejrzenie, że do zakażenia mogło dojść w miejscu pracy, będzie mógł domagać się odszkodowania od pracownika, który nie poddał się diagnozowaniu. Wysokość świadczenia będzie wynosić równowartość pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku większej liczby nieprzetestowanych pracowników, będą oni partycypować w zapłacie odszkodowania w równych częściach.

Projekt ma także zagwarantować prawo do udzielenia świadczenia zdrowotnego podczas bezpośredniej porady. Będzie to obowiązek nałożony na lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, którzy mają ocenić w czasie bezpośredniej porady stan zdrowia pacjenta skierowanego na izolację w warunkach domowych. Porada telefoniczna będzie mogła odbyć się wyłącznie na wyraźne żądanie pacjenta.

Rada Ministrów rozporządzeniem określi także wykaz służb zobowiązanych do zwalczania COVID. Przede wszystkim będzie to policja, straż gminna, Żandarmeria Wojskowa, Państwowa Straż Pożarna i Straż Graniczna. Projekt ustawy proponuje także wprowadzenie typu czynu zabronionego będącego wykroczeniem. To lex specialis względem rozwiązań zawartych w Kodeksie wykroczeń.

Będzie stosowany jedynie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w odniesieniu do naruszenia nakazów, zakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wydanych w związku z epidemią COVID-19. Za złamanie przepisów przewidziano grzywnę w wysokości do 6 tys. zł. W tym przypadku nie będzie można zastosować pouczenia.

Wysokość mandatu nakładana przez funkcjonariusza wyniesie do 2 tys. zł. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu, funkcjonariusz będzie sporządzał wniosek do sądu o ukaranie sprawcy, wskazując na wysokość grzywny. Organ nie będzie mógł orzec o niższej grzywnie niż wskazana we wniosku.

Poradnik Zdrowie: LONG COVID