Kto musi zapłacić za wizytę na SOR? Ministerstwo wyjaśnia, kiedy pacjent płaci sam

2023-06-01 14:53

Czy w przypadku pacjenta znajdującego się w sytuacji zagrażającej życiu, Szpitalne Oddziały Ratunkowe nie mogą odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego? Czy trzeba płacić za SOR? Ministerstwo Zdrowia odpowiada.

Kto musi zapłacić za wizytę na SOR? Ministerstwo wyjaśnia, kiedy pacjent płaci sam
Autor: Getty Image

Osoby, które korzystają z usług Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR), mogą być zobligowane do zapłacenia za wizytę. Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia zasady w tym zakresie.

SOR. Pacjent bez ubezpieczenia

W przypadku pacjenta znajdującego się w sytuacji zagrażającej życiu Szpitalne Oddziały Ratunkowe nie mogą odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego. Takie świadczenia są udzielane bezpłatnie, ale tylko osobom, które posiadają prawo do opieki zdrowotnej zgodnie z ustawą o świadczeniach. Wiceminister Waldemar Kraska, odpowiadając na interpelację posłów Konfederacji, podkreśla, że przepisy nie pozwalają na jednoznaczne uregulowanie kwestii odpłatności za świadczenia udzielane w SOR-ach.

Posłowie Konfederacji powołują się na konkretną polską ustawę, która ich zdaniem sugeruje bezpłatność świadczeń niezależnie od posiadania ubezpieczenia zdrowotnego przez pacjenta. W odpowiedzi, wiceminister Waldemar Kraska wyjaśnia, że SOR to część szpitala, która udziela świadczeń opieki zdrowotnej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Z tego powodu ustawodawca wprowadził ograniczenia dotyczące bezpłatnego dostępu do takich świadczeń.

Świadczenia są udzielane bezpłatnie tylko ubezpieczonym?

W Polsce prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, finansowanych z publicznych środków, przysługuje pacjentom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku pacjentów nieubezpieczonych, szpitale i poradnie mają obowiązek żądania zwrotu kosztów udzielanych świadczeń, zgodnie z art. 50 ust. 11 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Posłowie Konfederacji są zdania, że kwestia odpłatności za świadczenia udzielane w szpitalnych oddziałach ratunkowych nie została jednoznacznie uregulowana w polskim prawie.

- Działania ratownicze powinny być podjęte wobec każdej osoby, której życie lub zdrowie jest zagrożone wskutek wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa. Zgodnie z art. 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Wobec powyższego pomoc medyczna w szpitalnym oddziale ratunkowym musi być udzielona każdemu, niezależnie od posiadania przez niego statusu osoby ubezpieczonej - zwracają uwagę posłowie.

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Posłowie Konfederacji przywołują również artykuł 33 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, który nakazuje szpitalnemu oddziałowi ratunkowemu udzielenie niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej pacjentowi urazowemu, pacjentowi urazowemu dziecięcemu lub osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego bez zbędnej zwłoki. Dodatkowo, powołują się na art. 12 pkt 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, który stanowi, że przepisy tej ustawy nie naruszają przepisów dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych bezpłatnie, niezależnie od uprawnień wynikających z ubezpieczenia zdrowotnego, w tym na podstawie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

- Taka treść normy prawnej sugeruje bezpłatność tych świadczeń niezależnie od posiadania przez danego pacjenta ubezpieczenia - twierdzą posłowie.

Wiceminister Waldemar Kraska potwierdza

W odpowiedzi na to, wiceminister Waldemar Kraska potwierdził, że jednostki Państwowego Ratownictwa Medycznego są zobowiązane do udzielenia świadczenia każdej osobie w sytuacji zagrożenia życia, niezależnie od jej statusu prawnego, obywatelstwa lub prawa do świadczeń. Jednakże, SOR jest częścią szpitala, która udziela świadczeń opieki zdrowotnej osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

W związku z tym wiceszef resortu tłumaczy, że ustawodawca wprowadził ograniczenia dotyczące bezpłatnego dostępu pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zezwalając jedynie osobom posiadającym prawo do świadczeń, czyli ubezpieczonym pacjentom.

- W związku z powyższym wskazać należy, iż świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym są udzielane bezpłatnie osobom posiadającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy o świadczeniach - konkluduje wiceminister.

Poradnik Zdrowie: teleporada