Renta przestaje być tytułem do ubezpieczenia. Duża grupa straci świadczenie?

2022-07-02 8:56

Od 1 lipca 2022 roku renta rodzinna pobierana przez dzieci do 18. roku życia przestaje być tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego – czytamy w komunikacie Narodowego Funduszu Zdrowia. Ta grupa osób wraz ze zgłoszonymi członkami rodziny zostaje wyrejestrowana z ubezpieczenia zdrowotnego. Co oznacza ta zmiana?

matka z dzieckiem
Autor: Getty Images

Zmiany dla korzystających z rent

Fakt, że renta przestaje być tytułem do ubezpieczenia, jest pokłosiem m.in. zmian dotyczących podatków dochodowych. W praktyce dzieci oraz zgłoszeni członkowie rodziny zostają wyrejestrowani z ubezpieczenia zdrowotnego. Nie oznacza to jednak, że tracą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

- Jednocześnie dzieci do 18. roku życia pobierające rentę rodzinną NADAL ZACHOWUJĄ PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ na podstawie dodanego do ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. c - JAKO DZIECI POBIERAJĄCE RENTĘ RODZINNĄ - jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zwanego dalej "państwem członkowskim UE lub EFTA", lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, zwanego dalej "Zjednoczonym Królestwem" – podaje Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).

Jeśli prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie eWUŚ będzie niepotwierdzone, pacjent po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, może przedstawić także inny dokument, który potwierdza prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Jeśli nie ma takiego dokumentu, może złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Jednak taki dokument powinien zawierać klauzule o treści: "Posiadam prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych". Jak zaznacza NFZ: "Druki oświadczeń powinny być w posiadaniu świadczeniodawcy".

Nagłe przypadki a brak odpowiednich dokumentów

W nagłych przypadkach np. gdy nie ma możliwości złożenia oświadczenia ze względu na stan zdrowia, świadczenie opieki zdrowotnej zostaje udzielone pomimo braku potwierdzenia prawa do świadczenia. W takich sytuacjach osoba, której udzielono świadczenia, musi przedstawić odpowiedni dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub złożyć oświadczenia pod rygorem obciążenia kosztami udzielonych świadczeń.

Ma na to 14 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia, jeżeli miało miejsce na oddziale szpitalnym.

Pobyt dziecka w szpitalu