Nowoczesna rehabilitacja kardiologiczna - To może być nasz produkt eksportowy

2016-11-24 14:47

Trwają obecnie konsultacje społeczne dotyczące kompleksowej opieki nad pacjentem po zawale serca, co budzi duże emocje środowiska, ponieważ pakiet ma szansę wejść w życie już od 1 stycznia 2017 roku. Kardiologia traktowana jest jako pilotaż, w przypadku sprawdzenia się tego rozwiązania w opiece zawałowej, forma kompleksowej opieki miałaby zostać wdrożona również w innych dziedzinach medycyny. Podczas kongresu Kardiologia Prewencyjna 2016 odbyły się ważne dla kardiologii, systemu ochrony zdrowia i pacjentów debaty z Ministerstwem Zdrowia, Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz znanymi profesorami.

Nowoczesna rehabilitacja kardiologiczna - To może być nasz produkt eksportowy
Autor: materiały prasowe

W debacie o “Organizacji opieki nad pacjentami z chorobami układu krążenia w Polsce” uczestniczyli: Krzysztof Łanda - Wiceminister Zdrowia, Wojciech Matusewicz - Prezes AOTMiT, Maciej Miłkowski - Zastępca Prezesa NFZ, Gabriela Sujkowska - Dyrektor Wydziału Taryfikacji AOTMiT oraz wybitni kardiolodzy: prof. Piotr Hoffman, prof. Mariusz Gąsior, prof. Tomasz Grodzicki, prof. Piotr Jankowski, prof. Zbigniew Kalarus, prof. Jarosław Kaźmierczak, prof. Jacek Legutko oraz prof. Grzegorz Opolski.

- Należy podkreślić, że do Krakowa przyjechali przedstawiciele trzech kluczowych instytucji decydujących o kształcie opieki zdrowotnej w Polsce tj. MZ, NFZ i AOTMiT - podkreślił prof. Jankowski, Przewodniczący Komisji Promocji Zdrowia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Dyrektor Kongresu Kardiologia Prewencyjna.

"Organizacja opieki nad pacjentami z chorobami układu krążenia w Polsce"

Debatę poświęcono różnych aspektom kompleksowej opieki kardiologicznej. Wiceminister Zdrowia, Krzysztof Łanda, zapowiedział, że kompleksowa opieka kardiologiczna wejdzie w życie od 1 stycznia 2017 roku, a jej efekty będą monitorowane, ponieważ MZ traktuje projekt kardiologiczny jako pilotaż - jeśli projekt osiągnie sukces w kardiologii, model opieki kompleksowej wdrożony będzie w innych dziedzinach medycyny.

- Kompleksowa opieka kardiologiczna, czyli pakiet zawałowy, może wejść w życie już 1 stycznia 2017  - powiedział Wiceminister Zdrowia, Krzysztof Łanda.

Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało 20 proc. premie za zabiegi kardiologiczne oraz 10 proc.premie za rehabilitację kardiologiczną, gdy będą terminowo realizowane w ramach opieki kompleksowej.

- Warto zaznaczyć, że liczby te znalazły się w przesłanych do konsultacji społecznych projektach rozporządzeń Ministra Zdrowia. Należy mieć nadzieję, że tej wysokości premie zostaną utrzymane - stwierdził prof. Jankowski.

Konsultacje społeczne nie dotyczą jednak wycen, a rozwiązań legislacyjnych.

Prezes AOTMiT Wojciech Matusewicz podkreślił, że jego zespół wykonał ogromną pracę, a projekt jest już gotowy do wdrożenia.

Kompleksowa opieka kardiologiczna, czyli pakiet zawałowy, może wejść w życie już 1 stycznia 2017

- Ja sobie nie wyobrażam, żeby kompleksowa opieka pozawałowa nie zaczęła działać od 1 stycznia 2017 roku. Projekt jest dobrze przygotowany i został już wyceniony, może wchodzić w życie. Nie wyobrażam sobie, żeby pacjenci nadal musieli czekać na kolejną wizytę kardiologiczną 5 miesięcy. Rehabilitacja kardiologiczna musi się rozpoczynać najpóźniej w drugim tygodniu po zawale serca. Jesteśmy w cywilizowanym kraju i te zasady opieki nad pacjentem nie mogą być gorsze niż w innych krajach - dodawał Wojciech Matusewicz, Prezes AOTMiT.

-   Cieszymy się z deklaracji Pana Ministra Łandy, iż kompleksowa opieka kardiologiczna ma zacząć działać już od 1 stycznia 2017 roku. Jeśli mamy zdążyć, pierwsze umowy ze świadczeniodawcami powinny zostać podpisane w ciągu dwóch najbliższych tygodni - mamy nadzieję, iż MZ, NFZ i AOTMiT organizacyjne podołają temu terminowi. To bardzo dużo pracy i jednocześnie to kluczowa teraz kwestia - podkreślił prof. Jankowski.

Szczególnym gościem kongresu był wybitny szwajcarski kardiolog, prof. Jean-Paul Schmid, który podkreślał, że niezwykle ważnym jest, by w okresie po zawale serca wszyscy pacjenci mogli uczestniczyć w programach edukacji i rehabilitacji kardiologicznej i by osoby edukujące pacjentów były kompetentne. Warto podkreślić, że zaproponowany przez AOTMiT projekt opieki pozawałowej wskazywał na konieczność posiadania przez pielęgniarki certyfikatu odbycia kursu z zakresu promocji zdrowia. Eksperci zwracali również uwagę na nowatorskie cechy projektu opieki pozawałowej. Jedną z nich jest monitorowanie efektów leczenia za pomocą takich wskaźników, jak np. częstość palenia tytoniu, kontrola nadciśnienia tętniczego czy częstość rehospitalizacji (raportowanie tych wskaźników ma być integralną cechą opieki pozawałowej). Drugą szczególną cechą jest rehabilitacja hybrydowa tj. połączenie rehabilitacji stacjonarnej, ambulatoryjnej i telerehabilitacji.

-  Głównym problemem jest brak aktualnie dobrze funkcjonującej rehabilitacji w Polsce. Od tego trzeba zacząć i to robimy. Natomiast metoda telerehabilitacji ma ogromny potencjał i jej zastosowanie i wskazania do niej mogą być bardzo szerokie. Musimy zobaczyć, jaka będzie wycena rehabilitacji hybrydowej, czyli łączonej. Telerehabilitacja będzie na pewno tańsza niż stacjonarna i dzięki temu będziemy mogli objąć nią znacznie większą grupą osób. Polskie ośrodki powinny wdrażać tę technologię. To może być nasz polski produkt eksportowy - stwierdził Wiceminister Zdrowia, Krzysztof Łanda.