Podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego. Ile wynosi w tym roku i komu przysługuje?

2023-02-01 10:03

Ubiegasz się o świadczenie pielęgnacyjne? Od 2023 roku możesz otrzymać o kilkaset złotych więcej. Wszystko dzięki podwyżce, która ma związek ze wzrostem płacy minimalnej.

Podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego. Ile wynosi w tym roku i komu przysługuje?
Autor: Getty Images Wzrost świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2023 roku.

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje rodzicom, opiekunowi dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą lub innym osobom, na którym ciąży obowiązek alimentacyjny (zgodnie z przepisami ustawy z dn. 25 lutego 1964 r.), np. wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jak czytamy na stronie www.gov.pl, osoby niespokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki mogą ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne, jeśli spełniają poniższe warunki:

  1. rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  2. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  3. nie ma osób, o których mowa w pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeśli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

  1. nie później niż do ukończenia 18. r.ż. 
  2. w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, nie później niż do ukończenia 25. r.ż.

Świadczenie dotyczy osób, które rezygnują z pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, ze wskazaniami:

"konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji (wydanym przez organ rentowy np. ZUS, KRUS)" - podaje Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES.

Osoby, które są zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, również są uprawnione do korzystania ze świadczenia pielęgnacyjnego.

Przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego nie jest też uwarunkowane od kryterium dochodowego.

Poradnik Zdrowie: Gadaj Zdrów, odc. 9 Stwardnienie rozsiane

Ile wyniesie świadczenie pielęgnacyjne w 2023 roku?

Ministerstwo Rodziny i Polityki społecznej poinformowało o wzroście świadczenia pielęgnacyjnego. Od 1 stycznia 2023 r. wynosi ono 2458 zł miesięcznie. W roku ubiegłym świadczenie to wynosiło 2119 zł.