Wypadek w pracy- jak dostać odszkodowanie? [Porada eksperta]

Witam, ostatnio złamałem rękę w pracy. Bardzo proszę o poradę, gdzie powinienem się zgłosić, ponieważ był to wypadek w trakcie pracy. Jak wygląda procedura odszkodowawcza?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Zgodnie z art. 237 kodeksu pracy pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy, przysługują świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Najistotniejszą jednak postać szkody stanowić będą utracone korzyści związane z utratą możliwości zarobkowych poszkodowanego pracownika. Niezależnie od elementów majątkowych w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia pracownik może także doznać uszczerbku niemajątkowego w postaci krzywdy.

Określenie prawa do świadczeń i ich wypłata z ubezpieczenia wypadkowego należy do kompetencji płatnika składek lub placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Podstawą jest dokumentacja umożliwiająca ustalenie, czy okoliczności i przyczyny zdarzenia, które doprowadziło do urazu, uzasadniają uznanie go za wypadek przy pracy. Ubiegający się o świadczenia składa w tej sprawie wniosek do płatnika składek, który kompletuje dokumentację, a następnie przekazuje ją – wraz z tym wnioskiem – właściwej, ze względu na miejsce zamieszkania poszkodowanego, placówce ZUS.

ZUS zwykle wymaga, by zostały złożone następujące dokumenty: Wniosek z wyraźnym określeniem rodzaju świadczenia (np. jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu), zawierający: - dane identyfikacyjne płatnika składek (NIP, REGON), a jeśli płatnik nie posiada tych numerów – nr PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu; dane ubezpieczonego (PESEL, NIP), a jeśli nie dysponuje on tymi numerami, to serię i nr dowodu osobistego albo paszportu. Protokół powypadkowy lub karta wypadku – z uwierzytelnionymi kopiami (lub oryginałami – do wglądu): wyjaśnień poszkodowanego i informacjami uzyskanymi od świadków zdarzenia.

Podstawa prawna: Ustawa kodeks pracy ( Dz. U. z 1988 Nr 21 poz. 94 ze zm.)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta