Wyjazd do sanatorium z NFZ - procedury krok po kroku

2013-07-16 11:48

Chcesz wyjechać do sanatorium z NFZ? Na początku potrzebujesz skierowania lekarskiego z uzasadnieniem i sugerowanym miejscem leczenia, które wysyłane zostaje do Wojewódzkiego Oddziału NFZ. Sprawdź, czy przysługuje ci sanatorium i jak wygląda cały proces akceptacji dokumentów.

Wyjazd do sanatorium z NFZ - procedury krok po kroku
Autor: thinkstockphotos.com

Spis treści

 1. Kto może wyjechać do sanatorium na NFZ?
 2. Dokonanie wyboru sanatorium
 3. Akceptacja skierowania do sanatorium przez NFZ
 4. Dostarczenie potwierdzenia skierowania i informacja o płatności za pobyt w sanatorium
 5. Kiedy NFZ nie akceptuje skierowania do sanatorium?

Kto może wyjechać do sanatorium na NFZ?

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawia skierowanie na leczenie uzdrowiskowe biorąc pod uwagę:

 1. wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej;
 2. w przypadku dorosłych - zalecaną częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, ale nie częściej niż raz na 18 miesięcy.

Dokonanie wyboru sanatorium

NFZ skierowanie do sanatorium

W skierowaniu lekarz może określić miejsce i rodzaj leczenia lub rehabilitacji uzdrowiskowej. Wybór ten nie jest wiążący dla Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Lekarz wystawiający skierowanie jest zobowiązany do prawidłowego i czytelnego wypełnienia skierowania. Przygotowany formularz przesyła się do Oddziału Wojewódzkiego NFZ w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „SKIEROWANIE NA LECZENIE UZDROWISKOWE” albo „SKIEROWANIE NA REHABILITACJĘ UZDROWISKOWĄ”.

Po otrzymaniu skierowania przez NFZ w odpowiedniej komórce Oddziału dokonuje się jego rejestracji poprzez wpis na listę skierowań oraz oznacza skierowanie numerem wpisu, pod którym skierowanie zostało wpisane na listę skierowań. Następnie po dokonaniu rejestracji skierowania lekarz specjalista w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, zatrudniony w komórce organizacyjnej, dokonuje aprobaty skierowania pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej.

Lekarz specjalista może zażądać od lekarza, który wystawił skierowanie, aby dostarczałw wyznaczonym terminie dokumentacji medycznej niezbędnej do ustalenia rodzaju i zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, uzupełnienia lub aktualizacji tej dokumentacji oraz przeprowadzenia dodatkowych badań.

Jak wygląda rehabilitacja po COVID-19?

Akceptacja skierowania do sanatorium przez NFZ

Oddział Wojewódzki NFZ akceptuje skierowanie lekarskie, jeżeli:

 1. lekarz specjalista aprobował celowość skierowania;
 2. w odpowiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej są wolne miejsca, przewidziane w umowach z tymi zakładami.

Potwierdzając skierowanie, Oddział Wojewódzki NFZ określa:

 1. rodzaj leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej oraz ich tryb;
 2. odpowiedni zakład lecznictwa uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej;
 3. datę rozpoczęcia leczenia albo rehabilitacji uzdrowiskowej; w przypadku leczenia uzdrowiskowego w warunkach stacjonarnych - czas trwania;
 4. okres leczenia, w przypadku leczenia uzdrowiskowego w warunkach ambulatoryjnych albo rehabilitacji uzdrowiskowej.

W przypadku skierowania na leczenie uzdrowiskowe w warunkach ambulatoryjnych, potwierdzonego przez właściwy Oddział Wojewódzki NFZ, świadczeniobiorca uzgadnia termin rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego ze wskazanym ośrodkiem sanatoryjnym, do którego otrzymał skierowanie, nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia leczenia. Zakład lecznictwa uzdrowiskowego potwierdza świadczeniobiorcy uzgodniony termin rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego w warunkach ambulatoryjnych w formie pisemnej lub elektronicznej.

Dostarczenie potwierdzenia skierowania i informacja o płatności za pobyt w sanatorium

Następnie Oddział wojewódzki NFZ doręcza świadczeniobiorcy potwierdzone skierowanie nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia leczenia. Doręczając skierowanie na leczenie w sanatorium uzdrowiskowym, oddział wojewódzki NFZ informuje o zasadach odpłatności za pobyt, a jeżeli to dotyczy, także o całkowitych kosztach za pobyt opiekuna.

Kiedy NFZ nie akceptuje skierowania do sanatorium?

Skierowanie, którego Oddział Wojewódzki NFZ nie potwierdził w przypadku, gdy lekarz specjalista nie zaaprobował celowości skierowania, jest zwracane lekarzowi, który je wystawił, wraz z podaniem przyczyny odmowy potwierdzenia skierowania. Oddział Wojewódzki NFZ zawiadamia świadczeniobiorcę o niepotwierdzeniu skierowania wraz z podaniem przyczyny odmowy potwierdzenia skierowania, nie później niż 30 dni od dnia otrzymania skierowania. Na niepotwierdzenie skierowania nie przysługuje odwołanie.

Skierowanie wraz z aktualnymi wynikami badań oraz kartą informacyjną z leczenia szpitalnego, w przypadku, gdy leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego, podlega weryfikacji, co 18 miesięcy, licząc od dnia jego wystawienia. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową z dnia 7 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 142, poz. 835)